dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa tỉnh Đà Nằng năm học 2020 2021

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa tỉnh Đà Nằng năm học 2020 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2020 – 2021

Môn: Hóa học – Lớp 12 THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề).

Số câu trả lời trắc nghiệm : 30 câu (đề có 03 trang)

Học sinh làm bài bằng cách chọn và tô kín một ô tròn trên Phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời đúng của mỗi câu.

Mã đề 365

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Họ và tên thí sinh:……………………………………… Lớp:……………………………………….

Số báo danh: …………………. Phòng thi: …………… Trường: THPT ……………………………

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

H =1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Fe=56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Ba=137.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Chất được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi

A. saccarozo. B. protein.  C. peptit. D. tinh bột.

 1. Đun nóng axit etanoic với propan-2-ol (xúc tác H2SO4 đặc) thu được este X. Tên gọi của X là

A. etyl acrylat. B. propyl axetat.  C. etyl propionat.  D. isopropyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Số mol H2 tối đa tác dụng với 1 mol triolein là

A. 3.  B. 6.  C. 1. D. 2.

 1. Chất nào sau đây không phải amino axit?

A. Axit glutamic.  B. Alanin.  C. Glyxin. D. Axit axetic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Khối lượng của 0,08 mol Ala – Ala – Ala – Gly là

A. 20,8 gam.  B. 19,36 gam.  C. 23,04 gam. D. 21,6 gam. 

 1. Monome dùng để điều chế cao su buna là

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2. B. CH2=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2=CH-CH=CH2. D. C6H5-CH=CH2.

 1. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Nilon – 6,6. B. PVC. C. Tơ tằm. D. To axetat.

 1. Cho các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ taxetat, tơ olon, tơ nilon-6, tơ nilon-6,6. Số tơ hóa học là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5.  B. 3.  C. 2.  D. 1.

 1. Trong cấu tạo của peptit, amino axit đầu N còn nhóm

A. CO.  B. CONH.  C. COOH.  D. NH2

 1. Số nguyên tử oxi có trong một phân tử este đơn chức mạch hở là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1.  B. 2. C. 4. D. 3.

 1. Tính chất vật lí nào sau đây của chất béo là đúng?

A. Tan nhiều trong nước, nhẹ hơn nước. B. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước.

C. Tan nhiều trong nước, nặng hơi nước. D. Không tan trong nước, nặng hơn nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Anilin tác dụng với nước brom thu được kết tủa màu

A. tím.  B. trắng. C. vàng.  D. xanh.

 1. Cho alanin tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được chất hữu cơ X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất hữu cơ Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phân tử khối của Y là

A. 111,5.  B. 125,5.  C. 147,5.  D. 111.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 1. Chất nào sau đây không thủy phân được trong môi trường axit, đun nóng?

A. saccarozo.  B. glucozơ. C. tinh bột.  D. xenlulozơ.

 1. Cặp amin nào sau đây cùng bậc?

A. Metylamin và đimetylamin. B. Trimetylamin và đimetylamin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Phenylamin và đimetylamin. D. Propylamin và isopropylamin.

 1. Hiện tượng quan sát được khi đun nóng lòng trắng trứng là

A. tạo thành dung dịch keo. B. tạo hợp chất màu xanh lam.

C. đông tụ lại. D. tạo hợp chất màu tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Thành phần chính trong bóng nõn là

A. fructozo. B. saccarozo. C. glucozơ. D. xenlulozơ.

 1. Cho metyl axetat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối thu được là

A. 16,4 gam. B. 13,6 gam. C. 18,8 gam. D. 19,2 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 1. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glucozơ dùng để chế tạo thuốc súng không khói.

B. Saccarozơ là thực phẩm quan trọng của con người.

C. Tinh bột là nguyên liệu để sản xuất tơ visco.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Xenlulozơ dùng để sản xuất hồ dán.

 1. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit. Trung hòa hỗn hợp thu được rồi cho tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3. Kết thúc phản ứng, khối lượng Ag thu được là

A. 1,08 gam.  B. 2,16 gam.  C. 3,24 gam. D. 4,32 gam. 

 1. Hỗn hợp X gồm ba triglixerit trong đó oxi chiếm 11,2% về khối lượng. Cho 12 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, khối lượng muối thu được là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12,784 gam.  B. 12,392 gam.  C. 13,036 gam. D. 13,680 gam. 

 1. Lên men a gam glucozơ với hiệu suất bằng 90%, toàn bộ khí CO, sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 8 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 4.  B. 16.  C. 8. D. 32. 

 1. Hỗn hợp X gồm một amin hai chức và một amin đơn chức (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn X cần 0,49 mol O2 thu được CO2, 0,46 mol H2O và 0,09 mol N2. Số nguyên tử hiđro trong amin hai chức là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 10.  B. 8.  C. 11. D. 9. 

 1. Cho các chất sau: metyl metacrylat, stiren, benzen, vinyl xianua. Số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 1. B. 2.  C. 3. D. 4.

 1. Cho các phát biểu sau:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Glucozơ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

(b) Metylamin, etylamin, anilin là những chất khí, đều rất độc.

(c) Axit glutamic có tính lưỡng tính.

(d) Tơ olon được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.

Số phát biểu đúng là

A. 5.  B. 3.  C. 4. D. 2.

 1. Este X có công thức phân tử C8H6O4 (không chứa nhóm chức nào khác). Khi cho 1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có 4 mol NaOH tham gia phản ứng. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.  B. 2.  C. 1. D. 3. 

 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,715 gam muối. Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 4,99 gam muối. Giá trị của m là

A. 4,17.  B. 4,03.  C. 3,89. D. 4,31. 

 1. Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH 40% (dư). Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, rót thêm vào hỗn hợp 4 -5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khấy nhẹ. Ta thấy có chất rắn màu trắng nổi lên phía trên. Chất rắn đó là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. xà phòng.  B. mỡ còn dư. C. glucozơ. D. axit béo.

 1. Cho các chất sau: triolein, anbumin, phenylamoni clorua, valin. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là

A. 1.  B. 2.  C. 4. D. 3.

 1. Cho 16,18 gam hỗn hợp X gồm hai este mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 11,02 gam một ancol duy nhất và hỗn hợp Y chứa hai muối. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được H2O, 2,128 lít CO2 (đktc) và 10,07 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 75%.  B. 80%.  C. 85%. D. 70%.

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

HK1 SGD ĐÀ NẴNG (2020-2021)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *