0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa trắc nghiệm đề số 12

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa trắc nghiệm đề số 12

Đáp án các mã đềĐáp án đề thi 2020-2021

 

TRƯỜNG THPT 

NĂM HỌC 2020- 2021

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài 40 phút ( không kể thời gian giao đề )

Đề thi gồm 02 trang

Mã đề : 123

Họvàtên thí sinh:…….…………………………………Số báo danh:……………………………

Học sinh không được dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Cho : C=12 , O=16 , H=1 , Ca=40

Câu 26. Phenol có tính chất hóa học là :

A. tính axit mạnh làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ

B. tính axit yếu không làm đổi màu giấy quỳ tím

C. tính bazo mạnh làm đổi màu giấy quỳ tím thành xanh

D. tính bazo yếu không làm đổi màu giấy quỳ tím

Câu 27. Hãy chọn một dãy các chất trong số các dãy chất sau để điều chế hợp chất nitrobenzen:

A. toluen, dung dịch HNO3 đặc, dung dịch H2SO4đặc B. benzen, dung dịch HNO3 đặc

C. toluen, dung dịch HNO3 đặc D . benzen, dung dịch HNO3 đặc, dung dịch H2SO4đặc

Câu 28. Chất X có công thức phân tử là C5H8 . Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo là ankin ?

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 29. Glixerin ( glixerol ) có công thức cấu tạo thu gọn là :

A. CnH2n-1(OH)n B. C3H5(OH)3 C. CnH2n-1(OH)3 D. CnHn+2(OH)

Câu 30. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là :

A. NaOH, Na, HBr B. Na, HBr, CuO C. Na, Fe, HBr D. CuO, KOH, HBr

Câu 31 . Chất X có công thức phân tử là C4H6. Biết X t¸c dông víi dung dich AgNO3/NH3 X :

A. CH3-C≡C-CH3 B. CH2=CH-C≡CH C. CH3-CH2-C≡CH D. HC≡C-C≡CH

Câu 32. Công thức tổng quát của ancol no , đơn chức , mạch hở , bậc I , có công thức nào sau đây:

A. CnH2n+1CH2OH (n ≥ 1 ) B. R-CH2OH C. CnH2n+1OH (n≥ 4) D. CnH2n+1OH (n≥ 1)

Câu 33. Trong các loại ancol no đơn chức mạch hở (CnH2n+2O với n ≥ 2) sau đây, ancol nào khi tách nước luôn thu được 1 anken?

A. ancol bậc III B. ancol bậc II C. ancol bậc I và bậc III D. ancol bậc I

Câu 34 . Phản ứng: C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 xảy ra được là do:

A. Phenol có tính oxi hóa mạnh hơn axit cacbonic B. Phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic

C. Phenol có tính oxi hóa yếu hơn axit cacbonic D. Phenol có tính axit mạnh hơn axit cacbonic

Câu 35. Cho ancol sau : C­2H5OH có tên gọi là gì ?

A. etanol B.metanol C. propan-1-ol D. propan-2-ol

Câu 36. Hãy cho biết trong các tên sau đây, tên nào đúng?

A. 4,4-đimetyl pent-1-en B. 3-metyl pent-3-en

C. 2-etyl pent-2-en D. 2,2-đimetyl pent-3-en

Câu 37. Trong dãy đồng đẳng của ancol no đơn chức, khi mạch cacbon tăng, nói chung:

A. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm

B. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm

C. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng.

D. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm

Câu 38. Ancol nào sau đây khi tách nước thu được 1 anken ?

A. butan-2-ol B. butan-1-ol C. pentan-2-ol D. pentan-3-ol

Câu 39. Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước vào propilen (CH3-CH=CH2 ) (xúc tác H2SO4 loãng) là chất nào?

A. propan-1-ol B. etanol C. propan-2-ol D. butan-2-ol

Trang : 1/2 – Mã đề : 123

Câu 40. Cho các chất sau: (X) HO-CH2-CH2-OH ; (Y) CH3OH; (Z) CH3-CHOH-CH3 ;

(E) CH3-CHOH-CH2OH và (G) HO-CH2-CHOH-CH2OH. Hãy cho biết những chất nào thuộc ancol đa chức ?

A. X, Y và G B. X , Y, G và E C. X và Y D. X , E và G

Câu 41. Hãy cho biết khi cho metan tác dụng với clo trong điều kiện chiếu sáng có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất halogen?

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 42. Cho sơ đồ phản ứng sau :

CH4 X Y Z . Z có công thức nào sau đây:

A . C4H6 B . C4H4 C. C4H8 D . C4H10

Câu 43. Hãy cho biết cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng ?

A. C6H5ONa và C2H5OH B. C6H5OH và C2H5ONa

C. C6H5ONa và C2H5ONa D. C6H5OH và C2H5OH

Câu 44. Cho sơ đồ sau: Benzen A1 A2. Hãy cho biết A2 có tên gọi là gì ?

A. p-Brom nitro benzen B. m-Brom nitro benzen

C. 1-Brom-4-nitrobenzen D. 1-Nitro-3-brom benzen

Câu 45. Trong số các đồng phân có CTPT là C4H­8, có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

Câu 46. Chia hỗn hợp X gồm 1 số anken, ankan và ankin thành 2 phần bằng nhau:

– Đốt cháy phần 1 sinh ra 6,72 lít CO2 (đktc)

– Phần 2 cho tác dụng với hiđro (có Ni xúc tác), đốt cháy sản phẩm sau phản ứng rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu đựơc là:

A. 40 gam B. 30 gam C. 25 gam D. 35 gam

Câu 47. Chất hữu cơ X có chứa C, H. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 4,48 lít O2(đktc) thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và m gam nước. Vậy giá trị của m là:

A. 1,35 gam B. 2,7 gam C. 3,6 gam D. 1,8 gam

Câu 48.. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol một ankan X thu được 0,6 mol CO2 .Ankan X là:

A. C2H6 B. C4H10 C. CH4 D.C3H8

Câu 49. Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Vậy 2 công thức phân tử của 2 anken đó là:

A. C4H8 và C5H10 B. C2H4 và C3H6 C. C3H6 và C4H8 D. C5H10 và C6H12

Câu 50. Đề hiđro ankan A thu được hỗn hợp Y gồm ankan A, anken B và H2. Tỷ khối của Y đối với A là d. Hãy cho biết khoản giá trị của d.

A. 1> d > 0,5 B. 2 > d > 1 C. 1 > d > 0 D. 2 > d > 1,5

.

Trang : 2/2 – Mã đề : 123

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HK2 năm 2020-2021

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *