0

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm 2021

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm 2021

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
MÃ ĐỀ: 402
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Hóa học – lớp 10. THPT
(Thời gian làm bài: 45 phút.)
Đề khảo sát gồm 02 trang

Họ và tên học sinh:………………………………………
Số báo danh:………….……………………..……………
(Đáp án) Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước
phương án đó vào bài làm.

Câu 1: Nhúng quỳ tím vào dung dịch nào sau đây thấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ?
A. NaOH.    B. H2SO4.       C. NaCl.              D. Na2SO4.

Câu 2: Không sử dụng bình thủy tinh đựng dung dịch nào sau đây?
A. HF.             B. H2SO4.          C. NaCl.               D. HCl.

Câu 3: Ở điều kiện thường, lưu huỳnh tồn tại ở trạng thái rắn và có màu
A. vàng.           B. da cam.         C. xanh.               D. trắng.

Câu 4: Axit sunfuric có công thức hóa học là
A. H2SO3.         B. H2S.             C. H2SO4.               D. H2S2O7.

Câu 5: Nguyên tố nào sau đây không phải nguyên tố nhóm halogen?
A. Oxi (O).         B. Flo (F).        C. Brom (Br).          D. Clo (Cl).

Câu 6: Khí sunfurơ là khí độc, khi thải ra môi trường thì gây ô nhiễm không khí (nguyên nhân
chính gây “mưa axit”). Công thức của khí sunfurơ là
A. SO2.              B. H2S.               C. NO.                      D. NO2.

Câu 7: Chất nào sau đây chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực?
A. SO2.            B. Cl2.            C. H2O              D. HCl.

Câu 8: Cho bột sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm thu được gồm
A. Fe2(SO4)3, SO2 và H2O.                           B. FeSO4 và H2.
C. FeSO4, SO2 và H2O.                                  D. Fe2(SO4)3 và H2.

Câu 9: H2SO4 đặc nguội không tác dụng với kim loại nào sau đây?
A. Mg.                  B. Al.                 C. Zn.                  D. Cu.

Câu 10: Trong công nghiệp, chất X được dùng để tẩy trắng tinh bột và dầu ăn. X là
A. O3.                  B. H2S.                C. O2.                 D. CO2.

Câu 11: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?
A. Fe.                  B. Al.                     C. Mg.                  D. Cu.

Câu 12: Sục khí H2S vào dung dịch nào sau đây thấy xuất hiện kết tủa đen?
A. NaOH.           B. FeCl2.               C. Na2S                D. AgNO3.

Câu 13: Để phân biệt 2 dung dịch riêng biệt Na2SO4 và KCl cần dùng thuốc thử là
A. NaOH.            B. BaCl2.              C. Quỳ tím.          D. NaCl.

Câu 14: Hợp chất nào sau đây chứa clo có số oxi hóa +1?
A. CaCl2.            B. NaCl.                C. NaClO.             D. HCl.

Câu 15: Khi cho HCl tác dụng với NaOH, sản phẩm thu được là
A. NaClO và H2O.                           B. NaCl và H2O.
C. NaCl và H2.                                  D. NaClO, NaCl và H2O.

Câu 16: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa-khử?
A. MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O.                       B. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O.
C. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.                                 D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.

Các em học sinh có thể xem đáp án phần trắc nghiệm tại đây

 

(ĐÁP ÁN) Phần II:Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):
Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi:
a) cho Fe tác dụng với khí clo ở nhiệt độ cao.
b) cho dung dịch AgNO
3 vào dung dịch NaCl.
c) cho khí SO
2 vào dung dịch NaOH dư.
d) cho Cu vào dung dịch H
2SO4 đặc, nóng.

Câu 2 (2,0 điểm):
Trong phòng thí nghiệm, một trong các cách điều chế khí clo là cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng.
a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra giữa MnO
2 với HCl.
b) Khí clo sinh ra thường lẫn hơi nước và khí HCl. Để loại bỏ các tạp chất đó, người ta
dẫn khí qua các bình rửa khí chứa dung dịch NaCl và dung dịch H
2SO4 đặc. Hãy cho biết dung
dịch NaCl và dung dịch H
2SO4 đặc được sử dụng để chủ yếu loại bỏ tạp chất nào?
c) Sau khi đã loại bỏ tạp chất, khí clo được thu vào bình khô bằng phương pháp đẩy khí
ngửa bình. Dựa vào sự so sánh tỉ khối, hãy giải thích cách thu đó.
d) Để ngăn khí thoát ra khỏi bình thu, người ta dùng bông tẩm dung dịch NaOH để hấp
thụ khí clo thoát ra. Hãy viết phương trình phản ứng của Cl
2 với NaOH.

Câu 3 (2,0 điểm):
Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Chia X thành hai phần bằng nhau:
Phần 1: tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H
2.
Phần 2: tác dụng với dung dịch H
2SO4 đặc, nóng, dư thu được 8,96 lít khí SO2.
Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: Fe = 56, Cu = 64.

Các em học sinh có thể xem đáp án phần tự luận tại đây

———-HẾT———

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

402

404

406

408

HDC_HOÁ 10_THPT

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *