0

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Đăng Khoa

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Đăng Khoa

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT ĐĂNG KHOA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học 2017 – 2018

Môn : Hoá HọcLỚP 12 KHTN

Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 201

Họ, tên học sinh:…………………………………………………………… Lớp : ………………………..

I- TRẮC NGHIỆM : ( 24×0,25=6đ )

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe2+ ? ( số thứ tự Fe trong bảng tuần hoàn là 26 )

A. [Ar] 4s23d6 B. [Ar] 3d6 C. [Ar]3d8 D. [Ar]3d74s1

Câu 2: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

A. Na , Ba B. Be , Al C. Sr , K D. Be, Mg

Câu 3: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

A. nhiệt phân CaCl2 B. điện phân dung dịch CaCl2

C. dùng K khử Ca 2+ trong dung dịch CaCl2 D. điện phân nóng chảy CaCl2

Câu 4: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng , Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3 . Hai kim loại X , Y lần lượt là

A. Mg , Cu B. Ag , Mg C. Cu , Fe D. Mg , Ag

Câu 5: Các số oxi hóa đặc trưng của Crom là

A. +2 ,+4 , +6 B. +2 , +3 , +6 C. +1 , +2 ,+4 , +6 D. +3 ,+4 , +6

Câu 6: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn kim loại ?

A. Fe B. K C. Na D. Ca

Câu 7: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 . Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa nâu đỏ . B. Có kết tủa keo trắng , sau đó kết tủa lại tan

C. có kết tủa keo trắng . D. Dung dịch vẫn trong suốt .

Câu 8: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất sắt là

A. Quặng pirit B. Quặng boxit C. Quặng Hematic D. Quặng đôlômit

Câu 9: Trong quá trình điện phân dung dịch Na2CO3, ở cực âm xảy ra

A. Sự khử ion Na+ B. Sự khử phân tử nước

C. Sự oxi hóa ion Na+ D. Sự oxi hóa phân tử nước .

Câu 10: Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ?

A. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng , làm hư hại quần áo .

B. Gây ngộ độc nước uống.

C. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi , làm tắc các đường ống dẫn nước .

D. Làm hỏng các dung dịch pha chế , làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.

Câu 11: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa xanh là

A. K2SO4 B. FeCl3 C. KNO3 D. CuCl2

Câu 12: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Na+ , K+ B. Ca2+ , Mg2+ C. Al3+ , Fe3+ D. Cu2+ , Fe3+

Câu 13: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 . Hiện tượng xảy ra là

A. chỉ có kết tủa keo trắng B. có kết tủa keo trắng , sau đó kết tủa tan

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên D. không có kết tủa , chỉ có khí bay lên

Câu 14: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch ?

A. H2SO4 đặc , Nguội B. H2SO4 loãng C. H2SO4 đặc , nóng D. NaOH loãng

Câu 15: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Ag B. Zn và Fe C. Fe và Ag D. Fe và Au

Câu 16: Một số hóa chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại . Sau một thời gian , người ta thấy khung kim loại bị gỉ . Hóa chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên ?

A. Dầu hỏa B. Dây sắt C. Axit sunfuric D. Ancol etylic

Câu 17: Trong công nghiệp , Natri hidroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. Điện phân dung dịch NaNO3 , không có màng ngăn điện cực

B. Điện phân NaCl nóng chảy .

C. Điện phân dung dịch NaCl , không có màng ngăn điện cực

D. Điện phân dung dịch NaCl , có màng ngăn điện cực

Câu 18: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng B. màu da cam sang màu vàng

C. không màu sang màu da cam D. màu vàng sang màu da cam

Câu 19: Tong các loại quặng sắt , quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. manhetit B. hematit nâu C. xiderit D. hematit đỏ

Câu 20: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch NaHCO3 thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng . B. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần .

C. kết tủa trắng xuất hiện D. bọt khí bay ra.

Câu 21: Cho dãy các kim loại Al , Cu , Fe , Ag , Mg . Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

Câu 22: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA

A. R2O3 B. RO2 C. R2O D. RO

Câu 23: Cho phản ứng a Al + b HNO3 → c Al(NO3)3 + dNO + e H2O . Hệ số a , b , c , d ,e là các số nguyên , tối giản . Tổng ( a + b ) bằng

A. 5 B. 6 C. 4 D. 7

Câu 24: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hóa là

A. Fe(NO3)2 , FeCl3 B. Fe(OH)2 , FeO C. Fe2O3 , Fe2(SO4)3 D. FeO , Fe2O3

II- TỰ LUẬN ( 1x 4 = 4đ )

Câu 1 : Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí ( đktc) . Tên của kim loại đó là : ( Ca = 40 , Ba = 137 , Sr = 88 , Mg = 24 )

Câu 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí , còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí . Giá trị m đã dùng là : ( Al = 27 , Fe = 56 )

Câu 3Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi , thu được m gam một oxit . Giá trị của m là ( cho Fe= 56 , O = 16 , H = 1 )

Câu 4. Hòa tan m ( gam ) Fe trong dung dịch HCl dư , sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc ) . Giá trị của m là ( cho Fe = 56 , Cl = 35,5 , H = 1 )

———————————————-

———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

DAPAN

HOA HOC_201 – TN

DAPAN

HOA 12 301 – XH

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *