0

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Marie Curie

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Marie Curie

Trường THPT Marie Curie

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Chương trình cơ bản

Lớp 12A

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – 2017-2018

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 12

Thời gian làm bài: 30 phút;

(24 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :

Li = 7 ; Na = 23 ; K = 39 ; Rb = 85 ; Cs =133 ; Be = 9 ; Mg = 24 ; Ca = 40 Sr = 88 ; Ba = 137 ; C = 12 ; O =16 ; H =1 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ag =108 ; Pb = 207 ; Zn = 65 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; Br =80 ; N = 14 ; Cr = 52 ; Mn =55

Câu 1: Trật tự sắp xếp theo chiều giảm độ hoạt động hóa học (tính khử) của ba kim loại Cr, Fe, Zn như sau

A. Zn, Cr, Fe B. Cr, Zn, Fe

C. Fe, Cr, Zn D. Cr, Fe, Zn

Câu 2: Tính chất vật lý của nhôm được ứng dụng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ là

A. nhôm mềm, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng

B. nhôm có màu trắng bạc, nhẹ, đẹp

C. nhôm nhẹ, bền đối với không khí và nước

D. nhôm nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, ít bị gỉ

Câu 3: (X) là một hợp chất của sắt. Hòa tan hoàn toàn (X) vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được dung dịch (Y). Chia dung dịch (Y) thành hai phần bằng nhau.

  • Phần một phản ứng vừa đủ a gam kim loại đồng.

  • Phần hai phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa b gam KMnO4.

Công thức hóa học của hợp chất (X) là

A. FeS B. FeO C. Fe3O4 D. Fe2O3

Câu 4: Kim loại Cr bị thụ động hóa trong dung dịch

A. HNO3 loãng B. HCl

C. H2SO4 loãng D. H2SO4 đặc, nguội

Câu 5: Một nguồn nước có chứa muối Ca(HCO3)2. Để làm mềm nguồn nước này ta có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A. NaOH B. HCl C. Na2SO4 D. NaCl

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch (X). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch (X) thì thu được kết tủa (Y), lọc lấy kết tủa (Y) sau đó nung (Y) trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn (Z). Thành phần hóa học của chất rắn (Z) là

A. Fe2O3 B. FeO và Fe2O3

C. Fe2O3, NaOH D. Fe3O4

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom:

Cr(OH)3 X Y Z T

Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

A. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

B. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4.

C. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

D. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3.

Câu 8: Hợp chất nào sau đây vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với kiềm

A. KNO3 B. K2SO4 C. NaHCO3 D. NaCl

Câu 9: Hợp chất nào của canxi được ứng dụng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương?

A. Ca(OH)2 B. CaSO4 C. CaCO3 D. Ca(HCO3)2

Câu 10: Ta có phương trình phản ứng hóa học sau:

FeO + HNO3 (loãng) (X) + (Y) + H2O

(X) và (Y) lần lượt là

A. Fe(NO3)3 và NO2 B. Fe(NO3)2 và NO

C. Fe(NO3)2 và NO2 D. Fe(NO3)3 và NO

Câu 11: Phản ứng hóa học giữa cặp chất nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa-khử?

A. Fe2O3 + HNO3 B. Fe2O3 + Al

C. Fe + FeCl3 D. Fe2O3 + CO

Câu 12: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm NaHCO3 và Na­2CO3, chất rắn thu được sau phản ứng là

A. Na2O2 B. Na2CO3

C. Na2O và Na2O2 D. Na2O

Câu 13: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion:

A. Fe2+ và Fe3+ B. Na+ và K+

C. Ca2+ và Mg2+ D. K+ và Al3+

Câu 14: Nhôm không tác dụng được với dung dịch:

A. HNO3 đặc, nguội B. NaOH

C. AgNO3 D. HCl

Câu 15: Phát biểu nào sau đây về nhôm không đúng?

A. Nhôm là kim loại màu trắng bạc

B. Nhôm có tính chất lưỡng tính.

C. Nhôm là kim loại có tính khử mạnh

D. Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện tốt

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp hai kim loại Al và Na vào một lượng dư nước thì thu được dung dịch (X) chỉ chứa một chất tan. Cho dung dịch HCl (dư) vào dung dịch (X) thì thu được dung dịch (Y). Thành phần hóa học có trong dung dịch (Y) gồm:

A. AlCl3, HCl B. AlCl3, NaCl

C. NaCl, HCl D. AlCl3, NaCl, HCl

Câu 17: Kim loại đồng tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 loãng B. FeCl2

C. HCl D. FeCl3

Câu 18: Trong công nghiệp kim loại nhôm được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân Al2O3 nóng chảy

B. nhiệt phân Al(NO3)3

C. điện phân AlCl3 nóng chảy

D. điện phân dung dịch AlCl3

Câu 19: Cấu hình electron nguyên tử của crom (Z =24) là

A. [Ar] 3d44s2 B. [Ar] 3d54s1

C. [Ar] 3d64s2 D. [Ar] 3d54s2

Câu 20: Sắt tác dụng với chất nào sau đây tạo ra hợp chất sắt (III)?

A. CuSO4 (dung dịch) B. Cl2

C. HCl D. S (lưu huỳnh)

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe trong oxi dư thu được 2,18 gam hỗn hợp oxit kim loại. Toàn bộ lượng hỗn hợp oxit kim loại phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 250 B. 100 C. 150 D. 200

Câu 22: Khử hoàn toàn 0,025 mol một oxit sắt FexOy bằng Al ở nhiệt độ cao (phản ứng nhiệt nhôm) trong điều kiện không có không khí thì thu được 2,55 gam Al2O3. Công thức của oxit sắt là

A. Fe3O4 B. FeO

C. Fe2O3 D. không xác định được

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 4,875 gam một kim loại kiềm (M) vào nước thì thu được dung dịch (X). Để trung hòa dung dịch (X) thì phải cần 500 ml dung dịch HCl 0,25M. Vậy kim loại (M) là

A. Li B. Rb C. Na D. K

Câu 24: Cho dung dịch chứa a gam K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 22,8 gam FeSO4 trong H2SO4 loãng. Vậy giá trị của a là

A. 6,46 B. 7,35 C. 4,41 D. 5,88

Học sinh không được sử dụng bảng hệ thông tuần hoàn và bảng tính tan

———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Đáp án HÓA-MArie Curie-HK II-12CB-A-2017-2018

Đáp án HÓA-MArie Curie-HK II-12CB-D-2017-2018

KII-2018_A-II-18_132

KII-2018_D-II-18_143

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *