0

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Mỹ Việt

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Mỹ Việt

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT MỸ VIỆT

(Đề kiểm tra gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 2017-2018

Môn thi: HÓA HỌC-KHỐI 12

Thời gian làm bài: 50 phút;

(24 câu trắc nghiệm+ 8 câu tự luận)

Mã đề thi 132

HỌC SINH LÀM PHẦN TRẮC NGHIỆM TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM,

PHẦN TỰ LUẬN TRÊN GIẤY LÀM BÀI THI.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 PHÚT-6 ĐIỂM)

Câu 1: Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al2O3?

A. Na2SO4, HNO3. B. NaCl, NaOH. C. HNO3, KNO3. D. HCl, NaOH.

Câu 2: Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là

A. Fe. B. Cu. C. Al. D. Au.

Câu 3: Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là

A. Mg, Cu, Zn. B. Zn, Mg, Cu. C. Cu, Mg, Zn. D. Cu, Zn, Mg.

Câu 4: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 5: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3.

Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4 ở nhiệt độ thường.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).

Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 7: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. CrCl3. B. NaCrO2. C. Cr(OH)3. D. Na2CrO4.

Câu 8: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 sinh ra kết tủa và khí?

A. NaHSO4. B. K2SO4. C. NaOH D. HCl.

Câu 9: Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?

A. Kim loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng. B. Đốt dây sắt trong khí oxi khô.

C. Thép cacbon để trong không khí ẩm. D. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl.

Câu 10: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3;

(2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3;

(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4;

(4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.

Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là

A. (3) và (4). B. (1) và (2). C. (2) và (3). D. (1) và (4).

Câu 11: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại

A. Ag. B. Mg. C. Zn. D. Fe.

Câu 12: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

A. sự oxi hoá ion Na+. B. sự khử ion Na+. C. sự oxi hoá ion Cl. D. sự khử ion Cl.

Câu 13: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Na+ , K+. B. HCO3 , Cl. C. Ca2+, Mg2+. D. SO42-, Cl .

Câu 14: Sục khí nào sau đây vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng?

A. CO2. B. O2. C. HCl. D. H2.

Câu 15: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

A. Al. B. Mg. C. Na. D. Fe.

Câu 16: Cho dãy các ion: Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

A. Fe2+. B. Cu2+. C. Ni2+. D. Sn2+.

Câu 17: Cho Na kim loại vào lượng dư dung dịch CuCl2 sẽ thu được kết tủa nào sau đây?

A. CuCl. B. Cu2O. C. Cu(OH)2. D. Cu.

Câu 18: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

A. N2 và CO. B. CO2 và CH4. C. CH4 và H2O. D. CO2 và O2.

Câu 19: Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 20: Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch. B. nhiệt luyện

C. thủy luyện. D. điện phân nóng chảy.

Câu 21: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2. B. 2Fe + 3H2SO4(loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2.

C. Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 D. 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe.

Câu 22: Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ.

(b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

(c) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ.

(d) CrO3 là một oxit axit.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 23: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là

A. NaOH, Na3PO4, Na2CO3. B. HCl, NaOH, Na2CO3.

C. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3. D. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

Câu 24: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là

A. Fe. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. FeO.

II. PHẦN TỰ LUẬN (20 PHÚT-4 ĐIỂM)

Câu 1 (0,5 điểm): Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn hợp X?

Câu 2 (0,5 điểm): Cho m gam Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m?

Câu 3 (0,5 điểm): Cho khí CO qua ống sứ chứa 15,2 gam hỗn hợp chất rắn CuO và Fe3O4 nung nóng, thu được khí X và 13,6 gam chất rắn Y. Dẫn từ từ khí X vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m.

Câu 4 (0,5 điểm): Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Tìm tên kim loại?

Câu 5 (0,5 điểm): Cho 31,2 gam hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 0,6 mol H2. Tính số mol NaOH cần dùng.

Câu 6 (0,5 điểm): Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1 M vào 100 ml dung dịch AlCl3 0,2 M. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

Câu 7 (0,5 điểm): Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Tính giá trị của m?

Câu 8 (0,5 điểm): Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Tính giá trị của z?

Cho H=1; Be=9; C=12; O=16; Mg=24; Al=27; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Sr=87; Ag=108; Ba=137 ———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 12-209

Hoa 12-My viet-da

Hoa 12-My viet-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *