0

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Nam Sài Gòn

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Nam Sài Gòn

TRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒN

ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: HÓA HỌC 12 – Ban KHTN

Trắc nghiệm. Thời gian: 30 phút

H

MÃ ĐỀ 123

ọ và tên học sinh ……………………………

Lớp: ……………………

Câu 1: Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch

a/NaOH b/H2SO4 (đặc, nguội) c/ H2SO4 (loãng) d/ KOH

Câu 2: Kim loại phản ứng được với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

a/Ni b/Fe c/Al d/Cu

Câu 3: Cho phản ứng: aAl + bHNO3   cAl(NO3)3 + dN2O + eH2O

Hệ số a,b,c,d,e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a+b) bằng

a/46 b/38 c/24 d/36

Câu 4: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

a/ 1 b/2 c/3 d/4

Câu 5: Chất không có tính chất lưỡng tính là

a/ Al(OH)3 b/NaHCO3 c/Al2O3 d/AlCl3

Câu 6: Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

a/ Thêm dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

b/ Thêm dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.

c/ Thêm dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

d/ Sục dư CO2 vào dung dịch NaOH.

Câu 7: Cấu hình electron của nguyên tử hoặc ion crom nào sau đây là đúng?

a/ 24Cr: [Ar]3d44s2 b/ 24Cr3+: [Ar]3d3

c/ 24Cr2+: [Ar]3d24s2 d/ 24Cr2+: [Ar]3d34s1

Câu 8: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

a/ Fe(OH)3 b/ FeSO4 c/ Fe2(SO4)3 d/ Fe2O3

Câu 9: Số oxi hóa của crom trong hợp chất K2Cr2O7

a/ +4 b/ +6 c/ +2 d/ +3

Câu 10: Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất sắt chính có trong quặng?

a/ Hematit nâu chứa Fe2O3 b/ Manhetit chứa Fe3O4

c/ Xiđerit chứa FeCO3 d/ Pirit chứa FeS2

Câu 11: Chất nào dưới đây là chất khử oxit sắt trong lò cao?

a/ H2 b/ CO c/Al d/Na

Câu 12: Kim loại sắt không tan trong

a/ HNO3 đặc, to. b/ HNO3 đặc, nguội.

c/ H2SO4 đặc, to. d/ H2SO4 loãng.

Câu 13: Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây?

a/ Zn b/ Fe c/ Cu d/ Ag

Câu 14: Hai chất chỉ có tính oxi hóa là

a/ Fe(OH)2, FeO b/ Fe(NO3)2, FeCl3

c/ Fe2O3, Fe2(SO4)3 d/ FeO, Fe2O3

Câu 15: Dung dịch làm mất màu tím của dung dịch loãng chứa KMnO4 và H2SO4

a/ CuSO4 b/ Al2(SO4)3 c/ Fe2(SO4)3 d/ FeSO4

Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe FeCl3 Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lấn lượt là

a/ HCl, NaOH b/ NaCl, Cu(OH)2 c/ Cl2, Al(OH)3 d/ Cl2, NaOH

Câu 17: Cho dãy các kim loại: Na , Ba, Al, Mg, K. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa dạng keo là

a/ 2 b/ 3 c/ 4 d/ 5

Câu 18: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là

a/ CrCl3 b/ FeCl2 c/ MgCl2 d/ FeCl3

Câu 19: Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

a/ Ba(OH)2 và Fe(OH)3 b/ Cr(OH)3 và Al(OH)3

c/ NaOH và Al(OH)3 d/ Ca(OH)2 và Cr(OH)3

Câu 20: Tính chất hóa học đặc trưng của K2Cr2O7

a/ tính oxi hóa b/ tính bazơ c/ tính axit d/ tính khử

Câu 21: Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

a/ không màu sang màu da cam. b/ không màu sang màu vàng.

c/ màu da cam sang màu vàng. d/ màu vàng sang màu da cam.

Câu 22: Khi so sánh trong cùng 1 điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn

a/ Fe b/ K c/ Na d/ Ca

Câu 23: Cho dãy các chất: FeO, Fe, Cr(OH)3, CrO3, Cr2O3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4

Câu 24: Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là

a/ Fe b/ Si c/ Mn d/ S

—— Hết ——-

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 12 NĂM 2017 -2018

câu

KHTN

KHXH

Mã đề 123

Mã đề 125

Mã đề 127

Mã đề 129

Mã đề 223

Mã đề 225

Mã đề 227

Mã đề 229

1

B

A

C

D

B

C

D

B

2

C

D

A

A

C

B

A

C

3

B

A

C

C

B

A

C

D

4

B

D

C

A

B

D

C

A

5

D

A

A

D

D

A

A

D

6

B

B

C

A

B

B

D

C

7

B

B

C

C

B

B

A

C

8

B

B

C

C

C

B

B

D

9

B

D

A

B

B

D

C

B

10

A

D

B

B

B

C

D

D

11

B

C

C

A

B

B

D

C

12

B

D

C

C

A

B

B

D

13

D

B

A

C

B

B

D

D

14

C

C

B

A

B

C

C

A

15

D

B

C

C

C

B

D

C

16

D

B

B

C

D

B

B

C

17

B

D

C

B

B

D

D

A

18

B

B

C

D

B

B

C

D

19

B

B

D

C

B

B

C

A

20

A

B

D

D

A

C

C

B

21

D

B

B

D

D

B

A

D

22

A

A

D

D

A

B

D

C

23

D

B

A

C

B

B

B

D

24

A

B

B

C

C

A

D

B

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa hoc 10-11-12 Nam Sai Gon mt

Hoa hoc 12 TN Nam Sai Gon de

Hoa hoc 12 TN Nam Sai Gon detn

Hoa hoc 12 XH Nam Sai Gon de

Hóa hoc 12 XH Nam Sai Gon detn

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *