0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Đinh Tiên Hoàng

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Đinh Tiên Hoàng

SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI HKII – NH: 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS – THPT MÔN: HÓA – LỚP 11A

ĐINH TIÊN HOÀNG Thời gian : 45 phút

Đề 1

Câu 1: (1đ) Viết phương trình chứng minh ancol có tính oxi hóa không hoàn toàn?

Câu 2: (1đ) Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho phenol tác dụng lần lượt với các chất sau: K, dung dịch KOH , Cu, MgCl2, nước brom, dung dịch HNO3 ?

Câu 3: (2đ)

CH3COONa CH4 C2H2 C6H6 C6H5Br C6H5OH

C4H4 C4H6 cao su buna

Câu 4: (1đ) Cho 0,87 gam một andehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3 trong dung dịch NH3, sinh ra 3,24 gam bạc kim loại. Xác định công thức phân tử của andehit.

Câu 5: (2đ) Đốt cháy hoàn toàn 1,7 gam hợp chất hữu cơ A thu được 5,5 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của A so với không khí là 2,345. Xác định công thức phân tử của A?

Câu 6: (3 đ) Hòa tan 20,8 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etylaxetat tác dụng vừa đủ với 16,8 gam dung dịch KOH.

a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

b/ Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

( Cho C = 12 , H = 1 , O = 16 , Na = 23 , Ag = 108 , N = 14 )

HẾT.

————————————————————————————————————————-

SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI HKII – NH: 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS – THPT MÔN: HÓA – LỚP 11A

ĐINH TIÊN HOÀNG Thời gian : 45 phút

Đề 2

Câu 1: (1đ) Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etylen, axetylen vào một lượng dư dung dịch bac nitrat trong dung dịch amoniac. Khí còn lại dẫn vào dung dịch brom (dư). Giải thích và viết phương trình xảy ra trong các thí nghiệm trên?

Câu 2: (1đ) Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho axit fomic tác dụng lần lượt với các chất sau: NaOH, Ag, Mg, CuO , NaCl, CaCO3.

Câu 3: (2đ) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

C6H12O6 C2H5OH CH3COOH CH3COONa CH4 C2H2 C2Ag2

CH3COOC2H5 CH3COOH

Câu 4: (1đ) Cho 13,8 gam ancol (A) đơn chức, no tác dụng hết với natri, thu đươc 3,36 lít H2(đktc).

Xác định công thức phân tử của A.

Câu 5: (2đ) Đốt cháy hoàn toàn 0,175 gam hợp chất hữu cơ M thu được 0,44 gam CO2

0,135 gam H2O. Biết tỉ khối của M so với H2 là 35. Xác định công thức phân tử của M?

Câu 6: (3 đ) Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp axit axetic và axit propionic bằng dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch, thu được 5,2 gam muối. Tính thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp axit trên.

( Cho C = 12 , H = 1 , O = 16 , Na = 23 , Ag = 108 , N = 14 )

HẾT.

ĐÁP ÁN – ĐỀ THI HKII – NH 17 -18

MÔN HÓA HỌC – LỚP 11A ( Đề 1)

Câu 1

(1đ)

Ancol bậc 1: oxi hóa không hoàn toàn + CuO andehit

CH3-CH2OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

Ancol bậc 2: oxi hóa không hoàn toàn + CuO xeton

CH3-CHOH-CH3 + CuO CH3-CO-CH3 + Cu + H2O

Điểm

0,5đ

0,5đ

Câu 2

(1đ)

C6H5OH + K C6H5OK + ½ H2

C6H5OH + KOH C6H5OK + H2O

C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH ↓ + 3HBr

C6H5OH + 3 HNO3 C6H2(NO2)3OH + 3H2O

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 3

(2đ)

CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3

2CH4xt,t0—> C2H2 + 3H2

3C2H2xt,t0—> C6H6

C6H6 + Br2Bột Fe—> C6H5Br + HBr

C6H5Br + NaOH C6H5OH + NaBr

2C2H2xt,t0—> C4H4

C4H4 + H2Ni, to—> C4H6

nCH2 = CH – CH = CH2xt,t0, p—> (-CH2 – CH = CH – CH2-)n

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 4

(1đ)

CnH2n +1CHO + 2AgNO3 +3NH3 +H2O CnH2n +1COONH4 +NH4NO3+2Ag↓

14n + 30 2

0,87 0,03

  • n = 2 Công thức phân tử: C2H5CHO

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5

(2đ)

MA = 2,345 . 29 = 68 (g/mol)

mC = 5,5 . 12 : 44 = 1,5 (g)

mH = 18 . 2 : 18 = 0,2 (g)

mO = 1,7 – 1,5 – 0,2 = 0 không có oxi

CTPT có dạng: CxHy

Lập tỉ lệ: 12x : 1,5 = y : 0,2 = 68 : 1,7

  • x = 5 ; y = 8

  • CTPT: C5H8

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 6

nKOH = 16,8 : 56 = 0,3 (mol)

Đặt x là số mol CH3COOH và y là số mol CH3COOC2H5

CH3COOH + KOH CH3COOK + H2O (1)

x x x mol

CH3COOC2H5 + KOH C2H5COOK + H2O (2)

y y y mol

Từ (1) và (2) ta có hệ PT: 60 x + 88y = 20,8

x + y = 0,3

  • x = 0,2 mol và y = 0,1 mol

% m CH3COOH = 60. 0,2 . 100 : 20,8 = 57,69 %

% m CH3COOC2H5 = 100% – 57,69% = 42,31%

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

HẾT.

ĐÁP ÁN – ĐỀ THI HKII – NH 17 -18

MÔN HÓA HỌC – LỚP 11A ( Đề 2)

Câu 1 (1đ)

Chỉ có C2H2 phản ứng với dd AgNO3/NH3 có kết tủa vàng.

HC≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 AgC≡CAg ↓ + 2 NH4NO3

Còn lại etilen và metan chỉ có etilen phản ứng với dd brom (nâu đỏ) hiện tượng mất màu nâu đỏ của brom.

C2H4 + Br2 C2H4Br2

Điểm

0,5đ

0,5đ

Câu 2 (1đ)

2HCOOH + Mg (HCOO)2Ca + H2

HCOOH + NaOH HCOONa + H2O

2HCOOH + CuO (HCOO)2Cu + H2O

2HCOOH + CaCO3 (HCOO)2Ca + H2O + CO2

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 3 (2đ)

C6H12O6Lên men—> 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 –Lên men–> CH3COOH + H2O

CH3COOH + Na CH3COONa + ½ H2

CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3

2CH415000—> C2H2 + 3H2

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3t0—> AgC ≡ CAg ↓ + 2NH4NO3

CH3COOH + C2H5OH —H+,t0—> CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 + H2O —H+,t0—> CH3COOH + C2H5OH

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 4

CnH2n +1OH + Na CnH2n +1COONa + ½ H2

14n + 18 0,5

13,8 0,15

  • n = 2 Công thức phân tử: C2H5OH

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5

MM = 35 . 2 = 70 (g/mol)

mC = 0,44 . 12 : 44 = 0,12 (g)

mH = 0,135 . 2 : 18 = 0,015 (g)

mO = 0,175 – 0,12 – 0,015 = 0,04

CTPT có dạng: CxHyOz

Lập tỉ lệ: 12x : 0,12 = y : 0,015 = 16z : 0,04 = 70 : 0,175

  • x = 4 ; y = 6 ; 0 = 1

  • CTPT: C4H6O

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 6

Đặt x là số mol CH3COOH và y là số mol C2H5COOH

CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O (1)

x x x mol

C2H5COOH + NaOH C2H5COONa + H2O (2)

y y y mol

Từ (1) và (2) ta có hệ PT: 60 x + 74y = 3,88

82x + 96 y = 5,2

  • x = 0,04 mol và y = 0,02 mol

% m CH3COOH = 60. 0,04 . 100 : 3,88 = 61,9 %

% m C2H5COOH = 74 . 0,02 . 100 : 3,88 = 38,1 %

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

HẾT.

(Chấm điểm tối đa cho các cách làm đúng khác).

GVBM

PHẠM THỊ KIM CHIÊU

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11A Đinh Tiên Hoàng

HOA 11B Đinh Tiên Hoàng

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *