0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT An Đông

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT An Đông

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2017-2018)

TRƯỜNG THCS, THPT AN ĐÔNG MÔN: HOÁ HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên học sinh:……………………………………………..Số báo danh:……………..

Câu 1 (2,0 điểm): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit có công thức phân tử C5H10O2.

Câu 2 (2,0 điểm): Viết phương trình hoá học hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

a. Ancol etylic tác dụng với natri dư.

b. Phenol tác dụng với dung dịch HNO3 dư.

c. Đun anđehit fomic với dung dịch AgNO3/NH3 dư.

d. Axit axetic hoà tan đá vôi (CaCO3).

Câu 3 (2,0 điểm): Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học (không dùng quỳ tím):

Axit axetic, anđehit axetic, phenol, glixerol.

Câu 4 (1,0 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 8,88 g một ancol no, đơn chức, mạch hở X (ankanol) thu được 10,752 lít CO2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X biết X là ancol bậc III.

Câu 5 (2,0 điểm): Cho m gam hỗn hợp A gồm C2H5OH và CH3COOH tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác m gam A phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M.

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra. Tính m. (1,5đ)

b. Đun hỗn hợp A với H2SO4 đặc xúc tác thì được a gam este. Tính a biết hiệu suất phản ứng là 45%.(0,5đ)

Câu 6 (1,0 điểm): Formalin là dung dịch chứa 37- 40% chất X. Formalin được dùng làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật làm tiêu bản hay dùng trong kỹ nghệ da giày do có tính sát trùng.

  1. Hãy cho biết công thức thức cấu tạo của chất X.

  2. Hãy viết một phương trình điều chế X ?

Cho nguyên tử khối: H = 1 ; C = 12 ; O = 16./.

ĐÁP ÁN

Câu 1

(2,0đ)

CTCT 0,25đ

Tên : 0,25đ

4 đồng phân = 2 điểm

Câu 2

(2,0đ)

Mỗi phản ứng 0,5đ, thiếu điều kiện hoặc thiếu cân bằng trừ ½ số điểm.

Câu 3

(2,0đ)

– Dùng Na2CO3 nhận axit axetic, hiện tượng : sủi bọt khí CO2.

2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + CO2 + H2O

– Dùng dung dịch brom nhận anđehit axetic và phenol, hiện tượng: anđehit làm mất màu dd brom, phenol tạo kết tủa trắng.

CH3CHO + Br2 + H2O CH3COOH + 2HBr

C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH + 3HBr

– Dùng Cu(OH)2 nhận glixerol, hiện tượng: tạo dung dịch màu xanh lam

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 4

(1,0đ)

mol CO2 = 0,48 mol

Đặt CnH2n+1OH + (3n-1)/2 O2   nCO2 + (n + 1) H2O

8,88.n = 0,48(14n + 18)

n = 4 : C4H9OH

CTCT: (CH3)3C-OH : 2-metylpropan-2-ol

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5

(2,0đ)

a/ mol H2 = 0,25 mol ; mol NaOH = 0,2 mol

C2H5OH + Na C2H5ONa + ½ H2

CH3COOH + Na CH3COONa + ½ H2

Gọi x, y là mol C2H5OH và CH3COOH

½ x + ½ y = 0,25 ; y = 0,2

x = 0,3

m = 0,3.46 + 0,2.60 = 25,8 gam

b/ phương trình phản ứng

Mol este = 0,2.45% = 0,09 mol

khối lượng este = 0,09.88 = 7,92 gam

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5đ

0,25

0,25

Câu 6

(1,0đ)

a/ CTCT của X : H-CH=O

b/ CH3OH + CuO   HCHO + Cu + H2O

0,5

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11-Andon-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *