0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 trắc nghiệm đề số 6

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 trắc nghiệm đề số 6

TRƯỜNG THPT

NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 02 trang

MÃ ĐỀ 181

Họ, tên thí sinh: ………………………………………………………………..

Số báo danh: …………………………………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108.

Câu 1: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. CH4. B. C2H4. C. C6H6. D. CH3COOH.

Câu 2: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaCl. B. NaOH. C. NaHCO3. D. HCl.

Câu 3: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (CH2) được gọi là hiện tượng

A. đồng phân. B. đồng vị. C. đồng đẳng. D. đồng khối.

Câu 4: Để phân biệt etan với etilen thuốc thử cần dùng là

A. quỳ tím B. dung dịch NaOH

C. dung dịch AgNO3 trong NH3 D. dung dịch Br2

Câu 5: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là

A. C2H4. B. CH4. C. C2H2. D. C6H6.

Câu 6: Ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

A. CnH2n – 1OH (n≥0). B. CnH2n +1OH (n≥0).

C. CnH2n + 2OH (n≥1). D. CnH2n + 1OH (n≥1).

Câu 7: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C­2H5OH là

A. Na, Fe, HBr. B. CuO, KOH, HBr.

C. NaOH, Na, HBr. D. Na, HBr, CuO.

Câu 8: Hiđrocacbon nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime?

A. Butan. B. But-1-en. C. Benzen. D. Axetilen.

Câu 9:Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. Phenol B. etanol C. đimetyl ete D. metanol

Câu 10:Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2 X Y Z

Tên gọi của X và Z lần lượt là:

A. axetilen và ancol etylic. B. axetilen và etylen glicol.

C. etan và etanal. D. etilen và ancol etylic.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8. B. C5H10. C. C5H12. D. C4H10.

Câu 12: Khi cho propan tác dụng với Cl2 (AS, 1:1) sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CHCl-CH3 B. CH3-CHCl-CH2Cl

C. CH2Cl-CH2-CH2Cl D. CH3-CH2-CH2Cl

Câu 13: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là tham gia

A. phản ứng thế B. phản ứng cộng

C. phản ứng trùng hợp D. phản ứng cháy

Câu 14: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

Câu 15: Chất nào dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3

A. etan. B. etilen. C. axetilen. D. xiclopropan.

Câu 16: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua

A. dung dịch brom dư. B. dung dịch KMnO4 dư.

C. dung dịch AgNO3 /NH3 dư. D. dung dịch NaOH dư.

Câu 17: Cho các chất sau: (1) metyl axetilen ; (2) axetilen ; (3) propen ; (4) etan ; (5) butilen. Số chất làm mất màu dung dịch brom là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 18: Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol. Phần trăm khối lượng của etanol trong hỗn hợp là

A. 81,16% B. 61,81% C. 88,61% D. 66,18%

Câu 19: Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

Tính khối lượng stiren thu được từ 1,56 tấn bezen nếu hiệu suất của cả quá trình là 70%

A. 1,456. B. 1,960. C. 2,080. D. 1,562.

Câu 20: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là

A. 0 gam. B. 16 gam. C. 8 gam. D. 24 gam.

(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

———————————–HẾT———————————–

TRƯỜNG THPT

NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 02 trang

MÃ ĐỀ 325

Họ, tên thí sinh: ………………………………………………………………..

Số báo danh: …………………………………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108.

Câu 1: Ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

A. CnH2n – 1OH (n≥0). B. CnH2n +1OH (n≥0).

C. CnH2n + 2OH (n≥1). D. CnH2n + 1OH (n≥1).

Câu 2:Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. Phenol B. etanol C. đimetyl ete D. metanol

Câu 3: Để phân biệt etan với etilen thuốc thử cần dùng là

A. quỳ tím B. dung dịch NaOH

C. dung dịch AgNO3 trong NH3 D. dung dịch Br2

Câu 4: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là

A. C2H4. B. CH4. C. C2H2. D. C6H6.

Câu 5: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaCl. B. NaOH. C. NaHCO3. D. HCl.

Câu 6: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (CH2) được gọi là hiện tượng

A. đồng phân. B. đồng vị. C. đồng đẳng. D. đồng khối.

Câu 7: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C­2H5OH là

A. Na, Fe, HBr. B. CuO, KOH, HBr.

C. NaOH, Na, HBr. D. Na, HBr, CuO.

Câu 8: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. CH4. B. C2H4. C. C6H6. D. CH3COOH.

Câu 9: Hiđrocacbon nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime?

A. Butan. B. But-1-en. C. Benzen. D. Axetilen.

Câu 10:Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2 X Y Z

Tên gọi của X và Z lần lượt là:

A. axetilen và ancol etylic. B. axetilen và etylen glicol.

C. etan và etanal. D. etilen và ancol etylic.

Câu 11: Chất nào dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3

A. etan. B. etilen. C. axetilen. D. xiclopropan.

Câu 12: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua

A. dung dịch brom dư. B. dung dịch KMnO4 dư.

C. dung dịch AgNO3 /NH3 dư. D. dung dịch NaOH dư.

Câu 13: Cho các chất sau: (1) metyl axetilen ; (2) axetilen ; (3) propen ; (4) etan ; (5) butilen. Số chất làm mất màu dung dịch brom là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8. B. C5H10. C. C5H12. D. C4H10.

Câu 15: Khi cho propan tác dụng với Cl2 (AS, 1:1) sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CHCl-CH3 B. CH3-CHCl-CH2Cl

C. CH2Cl-CH2-CH2Cl D. CH3-CH2-CH2Cl

Câu 16: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là tham gia

A. phản ứng thế B. phản ứng cộng

C. phản ứng trùng hợp D. phản ứng cháy

Câu 17: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

Câu 18: Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol. Phần trăm khối lượng của etanol trong hỗn hợp là

A. 81,16% B. 61,81% C. 88,61% D. 66,18%

Câu 19: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là

A. 0 gam. B. 16 gam. C. 8 gam. D. 24 gam.

Câu 20: Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

Tính khối lượng stiren thu được từ 1,56 tấn bezen nếu hiệu suất của cả quá trình là 70%

A. 1,456. B. 1,960. C. 2,080. D. 1,562.

(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

———————————–HẾT———————————–

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Đề học kì 2 lớp 11 số 6

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *