0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Hữu Huân

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Hữu Huân

Khoa học tự nhiên Mã đề 647-Trang 1/2

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2017 – 2018)
MÔN: HOÁ HỌC – Khối 12 – Khoa học tự nhiên
Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề : 647

Cho: Na=23 ; K=39 ; Ca=40 ; Mg=24 ; Ba=137 ; Al=27 ; Fe=56 ; Cr=52 ; C=12 ; H=1 ; O=16 ; Cl=35,5.
Câu 1. Quặng nào dùng để sản xuất nhôm?
A. Hematit. B. Đolomit. C. Xiđerit. D. Boxit .
Câu 2. Cho phản ứng: FeO + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên,
khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO
3 là:
A. 8. B. 6. C. 4. D. 10.
Câu 3. Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Toàn bộ khí thoát ra sau phản ứng được
dẫn vào dung dịch Ca(OH)
2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:
A. 10 gam. B. 15 gam. C. 20 gam. D. 30 gam.
Câu 4. Kim loại Mg không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây (ở nhiệt độ thường)?
A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch HNO3. D. Dung dịch CuSO4.
Câu 5. Phản ứng nào sau đây giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động ?
A. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O. B. CaCO3 t 0CaO + CO2.
C. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O. D. CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2.
Câu 6. Để điều chế kim loại K người ta có thể dùng phương pháp sau:
A. Điện phân dung dịch KCl có vách ngăn xốp. B. Dùng Li để khử K ra khỏi dung dịch KCl.

C. Dùng CO để khử K ra khỏi K2O.
Câu 7. Công thức của quặng manhetit là:
D. Điện phân KCl nóng chảy.

A. Fe3O4. B. Fe2O3. C. FeO. D. FeS2.
Câu 8. Hai chất nào sau đây đều là hợp chất lưỡng tính?
A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3.B. NaOH và Al(OH)3. C. Ca(OH)2 và ZnO. D. Al2O3 và Al(OH)3.
Câu 9. Để bảo quản natri người ta phải ngâm natri trong:
A. Nước. B. Dầu hỏa. C. Ancol etylic. D. Phenol lỏng.
Câu 10. Khi cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thì:
A. Xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không tan.
B. Lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan một phần.
C. Có phản ứng xảy ra nhưng không quan sát được hiện tượng.
D. Lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan hết.
Câu 11. Dung dịch loãng dư nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt (III)?
A. H2SO4. B. HNO3. C. HCl. D. FeCl3.
Câu 12. Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là:
A. Na2CO3, CO2, H2O. B. NaOH, CO2, H2O. C. NaOH, CO2, H2. D. Na2O, CO2, H2O.
Câu 13. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là:
A. Đá vôi. B. Thạch cao sống. C. Thạch cao khan. D. Thạch cao nung.
Câu 14. Cho 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M thì có 3,36
lít H
2 bay ra (đktc). Giá trị của V là
A. 300 ml. B. 400 ml. C. 200 ml. D. 600 ml.

Khoa học tự nhiên Mã đề 647-Trang 2/2
Câu 15.
Cho hỗn hợp gồm a mol Na2O và a mol Al2O3 vào nước dư thì thu được dung dịch X. Phát biểu nào
sau đây đúng?
A. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thì thu được kết tủa.
B. Dung dịch X làm giấy quì tím chuyển sang màu đỏ.
C. Dung dịch X chỉ chứa 1 chất tan duy nhất.
D. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch X thì không thu được kết tủa.
Câu 16. Cho các chất X, Y, Z, T đều tác dụng với H2SO4 loãng và thỏa mãn sơ đồ: Fe(NO3)2 → X → Y →
Z → T. Mỗi mũi tên ứng với một phản ứng. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. FeS, Fe(OH)2, FeO, Fe. B. FeS, Fe2O3, Fe, FeCl3.
C. FeCO3, FeO, Fe, FeS. D. FeCl2, Fe(OH)2, FeO, Fe.
Câu 17. Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl(0,02 mol),
HCO
3– (0,10 mol) và SO42– (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì
nước còn lại trong cốc
A. Là nước mềm. B. Có tính cứng vĩnh cửu.
C. Có tính cứng tạm thời. D. Có tính cứng toàn phần.
Câu 18. Cho 7,8 gam kim loại crom đã nung nóng vào bình đựng khí oxi có dư thì thu được m gam oxit. Giá
trị của m là
A. 12,6. B. 11,4. C. 5,1. D. 10,2.
Câu 19. Trong các kim loại sau: Liti, Natri, Kali, Rubidi. Kim loại hoạt động mạnh nhất là
A. Liti. B. Natri. C. Kali. D. Rubiđi.
Câu 20. Hợp chất nào của crom có tính lưỡng tính ?

A. CrO3.
Câu 21. Cho các phát biểu:
B. CrO. C. Cr2O3. D. H2Cr2O7.

(a) Các nguyên tố ở nhóm IA đều là kim loại.
(b) Tính dẫn điện của kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Al, Fe.
(c) Kim loại Na khử được ion Cu
2+ trong dung dịch thành Cu.
(d) Nhôm bị ăn mòn điện hóa khi cho vào dung dịch chứa Na
2SO4 và H2SO4.
(e) Cho Fe vào dung dịch AgNO
3 dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.
(g) Cho Mg vào dung dịch FeCl
3 dư, sau phản ứng thu được Fe.
(h) Hỗn hợp a mol Cu và a mol Fe
2O3 tan hết trong dung dịch HCl dư.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 22. Cho 31,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2
(đktc) và dung dịch Y chỉ chứa 60,7 gam hỗn hợp muối. Khối lượng của Fe3O4 có trong X là:
A. 18,56. B. 27,84. C. 23,2. D. 11,6.
Câu 23. Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCl, 0,15 mol KNO3 và 0,3 mol NaNO3. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa
m gam muối và 9,408 lít hỗn hợp khí Y (đktc)
gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hoá nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H
2 là 13. Giá trị gần
nhất
của m
A. 90,5. B. 88,5. C. 125,0. D. 127,0.
Câu 24. Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng)
tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H
2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào
dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
m gam kết tủa. Giá trị gần nhất của m
là:
A. 54,5. B. 27,5. C. 23,5. D. 10,5.
————————HẾT————————

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa-12-NguyenHuuHuan-da

Hoa-12-NguyenHuuHuan-de-1-KHTN

Hoa-12-NguyenHuuHuan-de-1-KHXH

Hoa-12-NguyenHuuHuan-de-tuluan-KHTN

Hoa-12-NguyenHuuHuan-de-tuluan-KHXH

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *