0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Trung Trực

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Trung Trực

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2017-2018)

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 12 – ĐỀ A – BAN KHTN

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi: 123

I. Trắc nghiệm. (6,0 điểm)

Câu 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm

A. IVA. B. IA. C. IIIA. D. IIA.

Câu 2: Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 3: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. Al(OH)3. D. Al2O3.

Câu 4: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

A. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. B. điện phân dung dịch CaCl2.

C. điện phân CaCl2 nóng chảy. D. nhiệt phân CaCl2.

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng Ba(OH)2 dư để phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dd AlCl3 dư, thu được kết tủa.

(c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

(e) Kim loại Al tan trong dd H2SO4 đặc, nguội.

(f) Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy.

Số phát biểu đúng

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 6: Cho hỗn hợp Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó là

A. Zn, Mg và Ag. B. Zn, Ag và Cu. C. Mg, Cu và Ag. D. Zn, Mg và Cu.

Câu 7: (**) Nung 16,05 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là: (cho Fe=56; O=16; H=1)

A. 8,0 B. 12,0 C. 14,0 D. 16,0

Câu 8: Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được hợp chất kết tủa là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 9: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Cr (Z = 24) thuộc nhóm

A. VIB. B. VIIIB. C. IA. D. IIA.

Câu 10: Kim loại Al không tác dụng được với dung dịch

A. NaOH. B. HCl. C. Cu(NO3)2. D. H2SO4 đặc, nguội.

Câu 11: Crom (VI) oxit (CrO3) có màu gì ?

A. Màu đỏ thẫm. B. Màu da cam. C. Màu vàng. D. Màu xanh lục.

Câu 12: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xut hiện

A. kết tủa màu xanh.

B. kết tủa màu nâu đỏ.

C. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết.

D. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan.

Câu 13: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al (Z = 13) là

A. 3s23p3. B. 3s23p2. C. 3s13p2. D. 3s23p1.

Câu 14: Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt (II) ?

A. Fe(OH)3 tác dụng vi dung dịch HCl. B. FeO tác dụng với dd HNO3 loãng (dư).

C. Fe tác dng với dung dịch HCl. D. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.

Câu 15: (**) Cho 16,9 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là: (Cho Cr=52; Zn=65; Cl=35,5; H=1; O=16)

A. 45,70 gam. B. 33,00 gam. C. 38,20 gam. D. 27,55 gam.

Câu 16: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

A. phenol lỏng. B. ancol etylic. C. dầu hỏa. D. nước.

Câu 17: Cho hh gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dd X và chất rắn Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc bỏ rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

A. Al(OH)3. B. CaCO3. C. MgCO3. D. Mg(OH)2.

Câu 18: Số oxi hóa của crom trong hợp chất CrO3

A. +6 B. +4 C. +2 D. +3

Câu 19: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là

A. Fe2O3. B. FeCl2. C. FeO. D. Fe.

Câu 20: Dung dịch nào sau đây td với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

A. HCl. B. NaOH. C. Ca(OH)2. D. H2SO4.

Câu 21: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Na+, K+. B. SO42-, Cl. C. Ca2+, Mg2+. D. HCO3, Cl.

Câu 22: (**) Nhiệt phân hoàn toàn 25,0 gam CaCO3 thu đưc V lít khí CO2 (đktc). Giá trị ca V là: (cho Ca=40; C=12; O=16)

A. 22,4 B. 11,2 C. 33,6 D. 5,6

Câu 23: (**) Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp trong dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại kiềm đó là (cho Li=7; Na=23; K=39; Rb= 85,5; Cs=133)

A. Rb và Cs B. Li và Na C. K và Rb D. Na và K

Câu 24: (**) Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Khối lượng Mg trong hỗn hợp: (Cho Al=27, Mg=24; Cl=35,5; H=1)

A. 2,4 gam. B. 4,8 gam. C. 2,7 gam. D. 1,2 gam.

II. Tự luận. (4,0 điểm)

Học sinh giải tự luận các câu đánh dấu (**) vào giấy thi (có tất cả 5 câu).

———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 12-THPT Nguyen Trung Truc-da trac nghiem-de A-Ban KHTN

Hoa 12-THPT Nguyen Trung Truc-da trac nghiem-de B-Ban KHXH

Hoa 12-THPT Nguyen Trung Truc-da tu luan-de A-Ban KHTN

Hoa 12-THPT Nguyen Trung Truc-da tu luan-de B-Ban KHXH

Hoa 12-THPT Nguyen Trung Truc-de trac nghiem+tu luan-ma de 123-de A-Ban KHTN

Hoa 12-THPT Nguyen Trung Truc-de trac nghiem+tu luan-ma de 123-de B-Ban KHXH

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *