0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Văn Cừ

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Văn Cừ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

ĐỀ KIỂM TRA HK2 2017-2018

MÔN HÓA 12

Thời gian làm bài: 30 phút;

(24 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 109

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Li = 7, Na = 23; K = 39; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl=35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, Cr =52.

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I.Phần cơ bản

Câu 1: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Cu + Fe(NO3)2. B. Zn + Fe(NO3)2.

C. Cu + AgNO3. D. Fe + Cu(NO3)2.

Câu 2: Hêmatit là một trong những quặng quan trọng của sắt. Thành phần chính của quặng là

A. FeCO3. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeO.

Câu 3: Trường hợp nào sau đây tạo kết tủa khi phản ứng xảy ra hoàn toàn :

A. Thêm CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2

B. Thêm NaOH dư vào dung dịch AlCl3

C. Thêm NH3 dư vào dung dịch AlCl3

D. Thêm HCl dư vào dung dịch NaAlO2

Câu 4: Cấu hình chung của lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tố nhóm IA là:

A. ns2 np4 B. ns1 C. ns2 D. ns2 np2

Câu 5: M là kim loại nhóm IIA. Oxit của nó có công thức là

A. MO2. B. M2O3. C. MO D. M2O

Câu 6: Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?

A. Cr(OH)3 và Al(OH)3 B. NaOH và Al(OH)3

C. Ba(OH)2 và Fe(OH)3 D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3

Câu 7: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxihoá vừa có tính khử .

A. FeSO4. B. Fe2O3. C. Fe(OH)3. D. Fe2(SO4)3.

Câu 8: Một loại nước khi đun nóng thì mất tính cứng đó là

A. Nước mềm. B. Nước cứng tạm thời.

C. Nước cứng vĩnh cửu D. Nước cứng toàn phần.

Câu 9: Nhận xét nào sau đây không đúng

A. CrO là oxit bazơ. B. CrO3 là oxit bazơ.

C. Cr2O3 là oxit lưỡng tính. D. Dung dịch K2Cr2O4 có màu vàng.

Câu 10: Cho các dung dịch sau : (1) KOH, (2) NaAlO2, (3) NaNO3, (4) K2CO3 chất tác dụng với CO2 là ?

A. (1), (3) B. (2), (3) C. (2), (3), (4) D. (1) (2), (4)

Câu 11: Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là

A. Al , Mg , Al2O3.

B. CrO , Al , AlCl3.

C. Al , MgO , FeCl2.

D. Al, Cr2O3 , AlCl3 .

Câu 12: Oxit ng nh

A. MgO. B. CaO. C. Cr2O3. D. CrO.

Câu 13: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A. Na, Ca, Al. B. Na, Ca, Zn. C. Na, Cu, Al. D. Fe, Ca, Al.

Câu 14: Dãy nào gồm các chất phản ứng với dung dịch HCl ?

A. Al2(SO4)3, Ca(HCO3)2, CuO B. Al2O3, AlCl3, Al(OH)3

C. Al(OH)3, NaHCO3, MgSO4 D. Al, Al2O3, Na2CO3

Câu 15: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe?

A. [Ar]3d64s2. B. [Ar]3d74s1. C. [Ar]3d8. D. [Ar] 4s23d6.

II.Phần phân hóa

Câu 16: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 cần dùng vừa đủ 16,8 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là 36 gam . Giá trị của m là

A. 44. B. 42. C. 38. D. 48.

Câu 17: Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4, phản ứng ở anot :

A. 2H2O +2e → 2OH + H2, B. 2H2O → 4H+ + O2 + 4e .

C. Cu → Cu2+ + 2e. D. Cu2+ + e → Na.

Câu 18: Cho biết những phản ứng nào sai ?

A. Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2

B. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

C. Fe3O4 + 8HNO3 → 2Fe(NO3)3 + Fe(NO3)2 +4H2O

D. 3Fe(NO3)2 + 4HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 19: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là?

A. 1,92 B. 0,64 C. 3,84 D. 3,2

Câu 20: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)?

A. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư)

B. Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl

C. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.

D. FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

Câu 21: Cho 250 ml dung dịch NaOH 3M tác dụng với 75 ml dung dịch AlCl3 3M. Sau phản ứng thu được kết tủa có khối lượng là

A. 3,9g. B. 11,7g. C. 7,8g. D. 35,1g.

Câu 22: Dùng m gam Al để khử hết 3,2 gam Fe2O3 phản ứng hoàn toàn. Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,62. B. 0,81. C. 1,08. D. 1,89.

Câu 23: Cho dung dch Ca(OH)2 vào dung dch Ca(HCO3)2 thấy có

A. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dn.

B. kết tủa trắng xuất hiện.

C. bọt khí và kết ta trắng.

D. bọt khí bay ra.

Câu 24: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Al , Cu tác dụng với HNO3 đặc nguội thì thu được 3,136 lít khí màu nâu đỏ (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Phần % khối lượng của Al trong hỗn hợp là

A. 78,4 %. B. 44,8 %. C. 61,6%. D. 38,4%.———————————————–

———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 12 – Nguyen Van Cu – da trac nghiem

Hoa 12 – Nguyen Van Cu – de 109

Hoa 12 – Nguyen Van Cu – deda tu luan

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *