0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Văn Linh

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Văn Linh

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: HÓA 12-PHẦN TNKQ

Thời gian làm bài: 30 phút;

(24 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 130

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ………………………..

Cho Li=7, Na=23, K=39, Rb=85,5, Cs=133, Fe=56, Cr=52, Al=27, Ba=137, Ca=40, N=14, O=16, C=12, H=1, S=32

Phần 1: Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Nhỏ từ từ dung dịch KOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ

A. Từ màu da cam sang màu vàng. B. Từ không màu sang màu da cam.

C. Từ màu vàng chuyển sang da cam. D. Từ không màu sang màu vàng

Câu 2: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

A. Cu, Fe, Al. B. Fe, Al, Cr. C. Cu, Pb, Ag. D. Fe, Mg, Al.

Câu 3: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Na2CO3 và Ca(OH)2. B. Na2CO3 và HCl. C. NaCl và Ca(OH)2. D. Na2CO3 và Na3PO4.

Câu 4: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

A. Cs. B. K. C. Na. D. Rb

Câu 5: Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây mưa axit.

A. CO B. O3 C. H2O D. SO2

Câu 6: Cho 500ml dung dịch NaOH 0,7M vào dung dịch có chứa 17,1 gam Al2(SO4)3. Sau khi phản ứng xong thu được bao nhiêu gam kết tủa

A. 15,6g B. 7,6 g C. 7,8 g D. 3,9 g

Câu 7: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 1,016 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,0224 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 0,728 B. 0,7352 C. 0,724 D. 0,7168

Câu 8: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 9: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. B. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

C. Al tác dụng với CuO nung nóng. D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng

Câu 10: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)?

A. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư). B. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.

C. Fe tác dụng với dung dịch HCl D. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4.

Câu 11: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây?

A. Muối ăn. B. Thạch cao. C. Phèn chua. D. Vôi sống.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.

B. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

C. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.

Câu 13: Nguyên tắc luyện thép từ gang là:

A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.

B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.

C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.

D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. .

Câu 14: Cho dãy các oxit: CrO3 (1), Cr2O3 (2), CrO (3), FeO (4), Fe2O3 (5). Oxit nào chỉ thể hiện tính oxi hóa

A. (1), (5). B. (3), (4) C. (2), (4) D. (2), (5)

Câu 15: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Be, Na, Ca. B. Na, Ba, K. C. Na, Fe, K. D. Ba, Fe, K.

Câu 16: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2

A. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.

C. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. D. HNO3, NaCl, Na2SO4.

Câu 17: Nhôm không tan trong dd nào sau đây

A. NaHSO4 B. NH3 C. HCl D. H2SO4 loãng

Câu 18: Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam kim loại kali vào 162 gam nước là

A. 15,47% B. 14% C. 28% D. 14,04%

Câu 19: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2 B. Fe + H2SO4(loãng) → FeSO4 + H2

C. Zn + 2CrCl3 → ZnCl2 + 2CrCl2 D. 2Al + Fe2O3→ Al2O3 + 2Fe

Câu 20: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 4, nhóm VIIIA. B. chu kì 4, nhóm VIIIB

C. chu kì 3, nhóm VIB. D. chu kì 4, nhóm IIA.

Câu 21: ‘‘Hiệu ứng nhà kính” là hiện tượng Trái Đất ấm dần lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị khí quyển giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. SO2. B. O2. C. CO2. D. N2.

Câu 22: Cho 16,3 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 8,96 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 42,6. B. 57,4 C. 54,7 D. 47,1

Câu 23: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?

A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3.

B. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2

C. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3

D. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

Câu 24: Cho các oxit sau: Cr2O3, Fe2O3, CrO3, Al2O3. Số oxit lưỡng tính là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4———————————————–

———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

DAP AN TU LUAN

de tu luan

HOA12_130

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *