dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC            

Đề thi có 08 trang

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 CHƯƠNG TRÌNH THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                                                                  Mã đề thi: 131     

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên: …………….………………………………………………………… Số báo danh:…………….………

Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; không sử dụng tài liệu nào khác. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Cho nguyên tử khối: N = 14; Al = 27; Ca = 40; Fe = 56; Mg = 24; Zn = 65; Mn = 55; S = 32; Cl = 35,5; Ba = 137; Cu = 64; Na = 23; O = 16; C = 12. Câu 1: Cho các phát biểu sau:

 • Liên kết giữa một kim loại và một phi kim luôn là liên kết ion.
 • Dung dịch KOH làm cho dung dịch phenolphtalein hóa hồng.
 • Tất cả các nguyên tố nhóm IA đều là các nguyên tố kim loại.
 • Liên kết cộng hóa trị được hình thành do sự góp chung electron giữa 2 nguyên tử.
 • Phân tử N2 có liên kết ba bền vững.
 • Hydroxide cao nhất của S là H2S. 

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 A. 5.                                     B. 2.                                  C. 4.                                  D. 3.

Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm 5,4 gam Al và 3,6 gam Mg tác dụng vừa đủ với 0,35 mol hỗn hợp Y gồm Cl2 và O2 thu được m gam hỗn hợp chất rắn Z. Giá trị của m là

 A. 24,45.                              B. 30,45.                           C. 29,95.                           D. 19,80.

Câu 3: Trong tự nhiên Chlorine có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl còn hydrogen có 3 đồng vị 1H, 2H, 3H. Số loại phân tử HCl có thể có trong tự nhiên là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 A. 3.                                     B. 1.                                  C. 6.                                  D. 9.

Câu 4: Cho từng chất Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3,

FeCO3, FeS lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là

 A. 8.                                     B. 6.                                  C. 7.                                  D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Cho phản ứng: 2Cl2(g) + 2H2O(g)→ 4HCl(g) + O2(g)                     ∆H

Biết tổng năng lượng liên kết trong mỗi chất như sau:

ChấtCl2H2OHClO2
Eb (kJ/mol)242,4971432498,7

Giá trị ∆H và đặc điểm của phản ứng trên là

 A. 2141,7 kJ, phản ứng thu nhiệt.                                 B. 282,3 kJ, phản ứng thu nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 C. 200,1 kJ, phản ứng thu nhiệt.                                   D. –200,1 kJ, phản ứng tỏa nhiệt.

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

 • Nguyên tử có 12 proton có điện tích hạt nhân bằng 12.
 • Nguyên tử có 13 proton và 14 neutron thì có khối lượng xấp xỉ bằng 4,4847.10-26 kg (1amu = 1,661.10-27 kg) và có số khối bằng 27.
 • Nguyên tử khối luôn luôn bằng khối lượng nguyên tử. Đơn vị nguyên tử khối là gam.
 • Nguyên tử khối trung bình thường là số thập phân mà không phải là số nguyên ghi trong bảng tuần hoàn là do được tính bằng trung bình cộng nguyên tử khối của tất cả nguyên tử các đồng vị của nguyên tố đó.
 • Orbital chỉ xuất hiện khi có electron trong đó.
 • Trong nguyên tử các electron chuyển động theo đường elip.
 • Có 20 nguyên tố mà nguyên tử của nó có cấu hình electron giống với mức năng lượng.
 • Helium có năng lượng ion hóa thứ nhất cao nhất trong bảng tuần hoàn. Số phát biểu sai

 A. 4.                                     B. 3.                                  C. 6.                                  D. 5.

Câu 7: Hai kim loại X và Y thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn hóa học. Biết tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 32 và ZX < ZY

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau: 

 • Số hạt mang điện trong hạt nhân Y nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân X là 8.  
 • Bán kính nguyên tử của X lớn hơn Y. 
 • Tính kim loại của X mạnh hơn của Y. 
 • X có độ âm điện lớn hơn Y. 
 • X và Y đều có 2 electron ở lớp ngoài cùng. 
 • Các ion tạo ra từ X và Y đều có 8 electron ở lớp ngoài cùng. 

Các phát biểu đúng là

 A. (2), (3), (4), (5).                                                        B. (1), (4), (5), (6).

 C. (1), (2), (3), (5).                                                        D. (1), (2), (5), (6).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Nguyên tử X có 14 electron ở lớp M. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

 A. chu kỳ 4, nhóm VIB.                                               B. chu kỳ 4, nhóm VIIIA.

 C. chu kỳ 4, nhóm VIA.                                               D. chu kỳ 4, nhóm VIIIB.

Câu 9: Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                                       2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)                 rH298o = –572 kJ

Phản ứng trên là phản ứng

 1. không có sự thay đổi năng lượng.
  1. tỏa nhiệt.
  1. thu nhiệt.
  1. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh. Câu 10: Cho các phát biểu sau: (a) Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.                         
 2. Trong dãy halogen, nguyên tử iodine có độ âm điện nhỏ nhất.
 3. Khối lượng riêng của nguyên tử lớn hơn khối lượng riêng của hạt nhân.
 4. Bán kính của Na (Z = 11) lớn hơn bán kính của Na+.
 5. Tất cả các khí hiếm đều có 8 electron lớp ngoài cùng.

Số phát biểu đúng là

 A. 3.                                     B. 5.                                  C. 4.                                  D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Từ KMnO4, NaHCO3, Fe, CuS, NaHSO3 và dung dịch HCl đặc, số khí thu được có thể làm khô bằng dung dịch CaCl2 khan là

 A. 5.                                     B. 3.                                  C. 2.                                  D. 4.

Câu 12: Cho hai quá trình sau:   

Mg+2 + 2e  Mg0 (1);                                       O-2  O0 + 2e (2).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng?

 1. (1) và (2) đều là quá trình oxi hóa.
  1. (1) là quá trình khử; (2) là quá trình oxi hóa.
  1. (1) và (2) đều là quá trình khử.
  1. (1) là quá trình oxi hóa; (2) là quá trình khử.

Câu 13: Liên kết cộng hóa trị trong phân tử HCl có đặc điểm

 1. có một cặp electron chung, là liên kết đơn, không phân cực.
  1. có một cặp electron chung, là liên kết ba, phân cực.
  1. có một cặp electron chung, là liên kết đơn, phân cực.
  1. có hai cặp electron chung, là liên kết đôi, không phân cực.

Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s2, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

 A. kim loại.                         B. hydrogen. Câu 15: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử làC. cộng hóa trị.D. ion.
 A. neutron.                          B. proton. Câu 16: Tiến hành hai thí nghiệm sau:C. electron.D. neutron và electron.

            – Thí nghiệm 1: Rót 20 mL dung dịch HCl 0,5M vào bình tam giác (1) chứa 2 gam đá vôi dạng viên.  – Thí nghiệm 2: Rót 20 mL dung dịch HCl 0,5M vào bình tam giác (2) chứa 2 gam đá vôi dạng bột.  Nhận xét nào sau đây là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Không so sánh được tốc độ thoát khí ở cả hai bình.
  1. Phản ứng trong cả hai bình có tốc độ thoát khí như nhau.
  1. Phản ứng trong bình (1) có tốc độ thoát khí nhanh hơn bình (2).
  1. Phản ứng trong bình (2) có tốc độ thoát khí nhanh hơn bình (1). Câu 17: Thực hiện phản ứng H2(g) + Br2(g) → 2HBr(g) trong bình kín. Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/L. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/L. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là

 A. 8 10.   4 mol/( L.s).                                                  B. 6 10. 4 mol/(L.s).

 C. 4 10.   4 mol/(L.s).                                                   D. 2 10. 4 mol/(L.s).

Câu 18: Trong phản ứng: KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 A. 9.                                     B. 11.                                C. 16.                                D. 10.

Câu 19: Cho các nguyên tố X, Y, T, R thuộc cùng một chu kỳ và thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn hóa học. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố được biểu diễn như hình vẽ sau:

Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023 1

Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là

 A. Y.                                    B. T.                                  C. X.                                 D. R.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20: Cho các phát biểu sau: (1) Trong nguyên tử, số hạt mang điện âm và số hạt mang điện dương luôn bằng nhau.

(2) Số oxi hóa của oxygen trong tất cả các hợp chất luôn bằng -2. (3) Các electron trong cùng một phân lớp có năng lượng gần bằng nhau.

 • Bảng tuần hoàn có 16 cột gồm 8 nhóm A và 8 nhóm B.
 • Các nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng ns1 đều là kim loại kiềm.
 • Fluorine là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất.

Số phát biểu đúng là

 A. 4.                                    B. 2. Câu 21: Cho các thí nghiệm sau: Cho dung dịch HCl dư vào nước Javen. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch CaOCl2. Cho HCl vào dung dịch AgNO3. Cho dung dịch HI vào dung dịch FeCl3. (5) Cho Fe vào dung dịch HCl. (6) Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2. Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử làC. 3.D. 1.
 A. 2.                                    B. 5.C. 3.D. 6.

Câu 22: Nguyên tố X có hoá trị cao nhất đối với oxygen bằng hoá trị trong hợp chất khí với hydrogen. Tỉ khối hơi của oxide cao nhất so với hợp chất khí với hydrogen của X là 2,75. Nguyên tố Y có hoá trị cao nhất đối với oxygen bằng 3 lần hoá trị trong hợp chất khí với hydrogen. Tỉ khối hơi của hợp chất khí với hydrogen so với oxide cao nhất của Y là 0,425. Trong hạt nhân nguyên tử X và Y đều có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

 • Oxide cao nhất của X là chất khí ở điều kiện thường.
 • X ở chu kì 2, còn Y ở chu kì 3 trong bảng tuần hoàn.
 • Nguyên tố Z cùng chu kì với X và cùng nhóm với Y đều có độ âm điện lớn hơn X và Y.
 • Trong hợp chất khí của Y với hydrogen, phần trăm về khối lượng của Y là 94,12%.

Số phát biểu đúng là

 A. 4.                                     B. 3.                                  C. 2.                                  D. 5.

Câu 23: Tiến hành thí nghiệm với bốn dung dịch muối X, Y, Z và T chứa trong các lọ riêng biệt, kết quả được ghi nhận ở bảng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chất

                                                      X                              Y                              Z                              T

Thuốc thử

         Dung dịch                                                                              Xuất hiện kết tủa,     Xuất hiện kết tủa,

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023 2         Ba(OH)2                   Xuất hiện kết tủa      Xuất hiện kết tủa       có bọt khí thoát ra có bọt khí thoát ra

         Dung dịch            Xuất hiện kết tủa,                                      Không xảy ra

         H2SO4 loãng        có bọt khí thoát ra   Có bọt khí thoát ra    phản ứng hóa học    Có bọt khí thoát ra

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Ca(HSO4)2, BaCl2, NaHCO3, Na2CO3.
  1. Na2CO3, Ba(HCO3)2, Ca(HSO4)2, (NH4)2SO4.
  1. Ca(HCO3)2, Fe(NO3)2, (NH4)2SO4, (NH4)2CO3.
  1. KHCO3, Ca(HSO4)2, (NH4)2SO4, Fe(NO3)2.

Câu 24: Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ và X, tổng số hạt cơ bản trong phân tử MX2 là 186 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số neutron của ion M2+ nhiều hơn trong X là 12. Tổng số hạt M2+ nhiều hơn trong X là 27 hạt. Công thức phân tử của MX2

 A. FeCl2.                             B. ZnBr2.                          C. CaCl2.                          D. BaBr2.

Câu 25: Cho các phát biểu sau:

 • Phản ứng tỏa nhiệt tự xảy ra ở điều kiện thường, phản ứng thu nhiệt không tự xảy ra ở điều kiện thường.
 • Đốt khí gas hóa lỏng đun nấu trong gia đình là phản ứng tỏa nhiệt.
 • Củi khô thanh nhỏ cháy nhanh hơn củi khô thanh to là do yếu tố diện tích tiếp xúc.
 • Mùa hè ta thấy thức ăn nhanh ôi thiu hơn mùa đông là do yếu tố nồng độ oxygen trong không khí.
 • Phản ứng thu nhiệt có ∆H < 0 và dễ xảy ra.
 • Những chất dễ cháy, nổ cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng cháy để tránh thiệt hại về người, của cải, vật chất.

Các phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 A. (2), (3), (6).           B. (1), (3), (6).            C. (1), (2), (5). Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: Nhỏ dung dịch AlCl3 tới dư vào dung dịch NaOH. Nhỏ dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3. Nhỏ dung dịch HF dư vào SiO2. Cho Fe vào dung dịch CuSO4 dư. Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH đun nóng. Cho Ba vào dung dịch CuSO4. Khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa làD. (2), (4), (6).
 A. 3.                                    B. 4.                                  C. 5.D. 2.

Câu 27: Trong tự nhiên, nguyên tố Chlorine có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Chlorine là 35,5. Trong hợp chất HClOx, nguyên tử đồng vị 35Cl chiếm 26,12% về khối lượng. Giá trị của x là

 A. 2.                                     B. 1.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 28: X, Y là các dung dịch HCl có nồng độ mol khác nhau. Lấy V lít dung dịch X cho tác dụng với

AgNO3 dư tạo thành 35,875 gam kết tủa. Để trung hòa V’ lít dung dịch Y cần dùng 500 mL dung dịch NaOH 0,3M. Lấy riêng 100 mL dung dịch X và 100 mL dung dịch Y cho tác dụng với Fe dư, lượng H2 thoát ra trong hai trường hợp chênh lệch nhau 0,448 lít (ở đktc). Biết V + V’ = 2 lít, nồng độ mol của các dung dịch X, Y lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 A. 0,1M; 0,3M.                                                             B. 0,145M; 0,545M.

 C. 0,5M; 0,2M.                                                             D. 0,345M; 0,125M.

Câu 29: Cho các phát biểu sau:

(a) Hầu hết các hợp chất ion ở trạng thái rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi ở điều kiện thường. (b) Các hợp chất ion thường tan ít trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Hầu hết các hợp chất ion ở trạng thái nóng chảy dẫn được điện.
 • Hầu hết các hợp chất ion tan trong nước thành dung dịch dẫn được điện.
 • Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu trong phân tử.
 • Liên kết trong các phân tử Cl2, H2, O2, N2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.
 • Phân tử CO2 không phân cực. Số phát biểu đúng là

 A. 5.                                     B. 7.                                  C. 6.                                  D. 4.

Câu 30: Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (hóa trị n không đổi). Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch A và khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn lượng SO2 trên bằng 500 mL dung dịch NaOH 0,2M (dư) thu được dung dịch chứa 5,725 gam chất tan. Thêm vào m gam X một lượng M gấp đôi lượng M ban đầu thu được hỗn hợp Y. Cho Y tan hết trong dung dịch HCl thu được 1,736 lít H2 (đktc). Thêm một lượng Fe vào m gam X thu được hỗn hợp Z chứa lượng sắt gấp đôi lượng sắt có trong X. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được

dung dịch B chứa 5,605 gam muối. Kim loại M và phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là

 A. Zn và 46,28%.                                                          B. Al và 67,47%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 C. Zn và 36,48%.                                                          D. Al và 58,03%.

Câu 31: Nhiệt lượng tỏa ra khi tạo thành 2 mol HCl (ở đktc) của phản ứng: H2(g)+ Cl2(g) Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023 3 2HCl(g) (*) là 184,62 kJ. Cho các phát biểu sau:

 • Enthalpy tạo thành chuẩn của HCl(g) là −184,62 kJ/mol.
 • Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (*) là −184,62 kJ.
 • Enthalpy tạo thành chuẩn của HCl(g) là –92,31 kJ/mol.
 • Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (*) là 184,62 kJ.

Số phát biểu đúng là

 A. 2.                                     B. 1.                                  C. 4.                                  D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 32: Cho các phản ứng:

 • dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 dư →         (7) SO2 + dung dịch Br2 →
 • Hg + S →             (8) Mg + dung dịch HCl →
 • F2 + H2O →                      (9) Ag + O3
 • FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 to              (10) KMnO4 to          
 • K + H2O →                       (11) MnO2 + HCl đặc to     
 • H2S + O2 dư to                        (12) dung dịch FeCl3 + Cu →

Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là

 A. 6.                                     B. 7.                                  C. 8.                                  D. 9.

Câu 33: Cho các phát biểu sau: (1) Sodium (Na) chỉ có số oxi hóa (+1) trong các hợp chất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Oxygen (O) chỉ có số oxi hóa (-2) trong các hợp chất.
 • Trong hợp chất: nguyên tử kim loại chỉ có số oxi hóa dương, nguyên tử phi kim chỉ có số oxi hóa âm.  (4) Hydrogen chỉ có số oxi hóa (+1) trong các hợp chất.
 • Nguyên tử Fluorine (F) chỉ có số oxi hóa (-1) trong các hợp chất.
 • Tổng số oxi hóa của tất cả các nguyên tử trong phân tử bằng 0. 
 • Fe2+ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Số phát biểu sai

 A. 4.                                     B. 3.                                  C. 5.                                  D. 2.

Câu 34: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl

Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023 1

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Bình (1) để hấp thụ khí HCl, bình (2) để hấp thụ hơi nước.
 • Có thể đổi vị trí bình (1) và bình (2).
 • Sử dụng bông tẩm kiềm để tránh khí Cl2 thoát ra môi trường.
 • Chất lỏng sử dụng trong bình (1) lúc đầu là nước cất.
 • Có thể thay thế HCl đặc bằng H2SO4 đặc, khi đó chất rắn trong bình cầu được thay bằng NaCl và KMnO4. (f) Bình (2) đựng dung dịch H2SO4 đặc có thể thay thế bằng bình đựng CaO (viên).

Số phát biểu sai

 A. 6.                                     B. 4.                                  C. 3.                                  D. 5.

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 47,101 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) (gồm H2, O2 và Cl2 lần lượt theo tỉ lệ thể tích 25 : 12 : 1). Sau khi làm lạnh và đưa về điều kiện ban đầu thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch Y là

 A. 14,46%.                          B. 25,62%.                        C. 14,64%.                        D. 25,26%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 36: X và Y là các nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn, đều tạo hợp chất với hydrogen có dạng RH (R là kí hiệu của nguyên tố X hoặc Y). Gọi E và F lần lượt là hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của X và Y. Trong F, Y chiếm 35,323% khối lượng. Trung hòa hoàn toàn 50 gam dung dịch E 16,8% cần

150 mL dung dịch F 1M. Hai nguyên tố X và Y lần lượt là

 A. Na và Cl.                        B. Li và Br.                       C. K và Cl.                        D. F và Cl.

Câu 37: Đốt 67,2 gam bột Ca bằng O2 thu được m gam chất rắn X gồm Ca và CaO. Cho chất rắn X tác dụng vừa đủ với acid trong dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được H2 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 126,84) gam chất rắn khan. Nếu hòa tan hết m gam chất rắn X vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 5,376 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 A. 288,72 gam.                    B. 304,32 gam.                 C. 275,52 gam.                 D. 285,12 gam.

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn X, Y (có cùng số mol) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:

 • Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V lít dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa.
 • Thí nghiệm 2: Cho dung dịch Na2CO3 dư vào V lít dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa.
 • Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V lít dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 = n2, n3 = 4n1. Hai chất X, Y lần lượt là

 A. Ca(HCO3)2, CaCl2.                                                  B. NaCl, FeCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 C. KCl, Ba(HCO3)2.                                                     D. NaNO3, Fe(NO3)2.

Câu 39: Cho các phát biểu sau:

 • Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA. 
 • Nguyên tử của nguyên tố X có 10 proton, 10 neutron và 10 electron. Trong bảng tuần hoàn, X ở chu kì 2, nhóm VA. 
 • Ion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tố X có vị trí ô thứ 12, chu kì 3, nhóm IIA. 
 • Nguyên tố có cấu hình electron hóa trị là [Ar] 3d104s1 thuộc chu kì 4, nhóm VIB. 
 • Các nguyên tố họ d và f (phân nhóm B) đều là phi kim điển hình.
 • Halogen có độ âm điện lớn nhất là Fluorine.  (7) Bán kính các nguyên tử và ion tăng dần theo trật tự sau: Al3+< Mg2+ < Al < O2- < Mg < Na.

(8) Độ âm điện giảm dần theo trật tự sau: F > O > N > P. Số phát biểu sai

 A. 4.                                     B. 6.                                  C. 7.                                  D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 40: Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH và 0,25 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 27,55 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của a là

 A. 0,25.                                B. 0,40.                             C. 0,15.                             D. 0,30.

Câu 41: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Chia m gam hỗn hợp X thành 2 phần. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Phần 2 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 8,96 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch sau phản ứng chứa 56 gam muối. Giá trị của m là

 A. 26,4.                                B. 38,4.                             C. 21,6.                             D. 43,2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 42: Nguyên tố R là phi kim thuộc chu kì 3, công thức phân tử hợp chất khí với hydrogen là RH2. Nguyên tố R tạo với kim loại M hợp chất có công thức MR. Đốt cháy hoàn toàn 46,6 gam MR, thu được 4,48 lít khí RO2 (ở đktc).  Cho các phát biểu sau: 

 • Hợp chất khí RH2 có mùi đặc trưng.
 • Khí RO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được kết tủa.
 • Kim loại M có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. 
 • Kim loại M tác dụng được với R ở nhiệt độ thường. 
 • Nguyên tố R có số hiệu là 15, độ âm điện của R lớn hơn của oxygen. Các phát biểu đúng là:

 A. (a), (b), (c), (d).              B. (a), (b), (d), (e).            C. (b), (c), (d), (e).           D. (a), (c), (d), (e).

Câu 43: Nhiệt phân 98 gam KClO3 (có xúc tác MnO2), sau một thời gian thu được 93,2 gam chất rắn và khí T. Cho toàn bộ lượng khí T phản ứng hết với hỗn hợp kim loại X gồm Mg, Fe thu được hỗn hợp chất rắn Y có khối lượng 15,6 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,56 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là

 A. 33,33%.                          B. 77,78%.                        C. 22,22%.                        D. 66,67%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 44: Thổi từ từ CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe3O4. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ lượng khí Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 30 gam kết tủa và dung dịch Z. Cho dung dịch Z phản ứng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 dư tạo thành 29,7 gam kết tủa. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Phần trăm khối lượng của FeO trong hỗn hợp X là

 A. 23,68%.                          B. 25,65%.                        C. 21,62%.                        D. 28,34%.

Câu 45: Nung nóng 30,005 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3 và MnO2 đến khi KClO3 bị nhiệt phân hết, thu được khí O2 và 24,405 gam chất rắn Y gồm K2MnO4, MnO2, KMnO4, KCl. Để tác dụng hết với hỗn hợp Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl, thu được 4,844 lít khí Cl2 ở (đktc). Phần trăm khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân là

 A. 72,92%.                          B. 58,64%.                        C. 64,87%.                        D. 82,36%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 46: Từ carbon graphite có thể điều chế CO2 theo 2 cách Cách 1: C(s) + O2(g)→ CO2(g)                       ∆H = –393 kJ Cách 2: C(s)+ Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023 52(g)→ CO(g)                      ∆H1      

                                         CO(g)+      Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023 6 O2(g)→ CO2(g)      ∆H2 = –283 kJ  2

Giá trị của ∆H1 là

 A. 55 kJ.                              B. –676 kJ.                       C. –110 kJ.                       D. 110 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 47: Bình gas loại 12 cân (không tính vỏ bằng thép) sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propane và butane với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propane (C3H8) tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butane (C4H10) tỏa ra lượng nhiệt là 2890 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí gas của hộ gia đình Y là 10.000 kJ/ngày và hiệu suất sử dụng nhiệt là 80%. Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình Y sử dụng hết bình gas trên?

 A. 60 ngày.                          B. 40 ngày.                       C. 48 ngày.                       D. 50 ngày.

Câu 48: Hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al. Hòa tan m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thì thu được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 7,616 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hydrogen là Đề thi HSG môn hoá lớp 10 11 sở Vĩnh Phúc năm 2022 2023 7. Cô cạn dung dịch Y thu được 324,3 gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nàosau đây?

 A. 61,18.                              B. 30,90.                           C. 31,00.                           D. 62,00.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 49: X, Y, T là các kim loại chuyển tiếp (nhóm B) và đều thuộc chu kỳ 4 trong bảng tuần hoàn

(Z < Z < ZX Y T). Biết rằng tổng số electron lớp ngoài cùng của X, Y và T bằng 4; tổng số electron ở lớp ngoài cùng và phân lớp sát ngoài cùng của Y là 8. Điều khẳng định nào sau đây về X, Y, T là đúng?

 1. Tổng số electron của Y2+ và T2+ là 51.
 2. Tổng số khối: MX + MY + MT = 79.
 3. Công thức oxide cao nhất của X có dạng X2O3.
 4. X, Y, T đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2.

Câu 50: Hòa tan m gam KMnO4 trong V mL dung dịch HCl 36,5% (D = 1,18g/mL) dư thu được dung dịch X và V1 lít khí Z (đktc). Pha loãng dung dịch X thu được 500 mL dung dịch Y.

 • Để trung hòa acid dư trong 50 mL dung dịch Y cần dùng vừa đủ 24 mL dung dịch NaOH 0,5M.
 • Thêm AgNO3 dư vào 100 mL dung dịch Y để kết tủa hoàn toàn ion Cl thu được 17,22 gam kết tủa.

Nồng độ mol/lít của KCl trong dung dịch Y và giá trị của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 A. 0,32M; 118,64.                                                         B. 0,64M; 118,64.

 C. 0,64M; 59,32.                                                           D. 0,32M; 59,32.

———————————————–

——————- Hết ——————-

ĐÁP ÁN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
CâuMã đề 131Mã đề 132Mã đề 133Mã đề 134
1DAAD
2CDAC
3CABC
4ABDA
5CCAC
6ABDD
7BDAA
8DCAB
9BADB
10ABAC
11DACB
12BCCC
13CADB
14DCCB
15BDDC
16DDCA
17DBBB
18DBBD
19BDAD
20BDDD
21BACB
22ADBC
23CBBC
24ACCD
25AAAA
26BABD
27DBDD
28BACA
29CADA
30DCAC
31AADB
32BCBA
33BCBA
34CDBC
35ADCB
36CCBA
37DACA
38BDBD
39DBCD
40DBAC
41AABA
42ABCD
43CCDB
44AAAA
45ADAB
46CBCA
47CCAD
48CDDC
49ACAB
50ABDA

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *