dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg môn hóa lớp 11 tỉnh Quảng Bình vòng 2 năm 2023 2024

Đề thi hsg môn hóa lớp 11 tỉnh Quảng Bình vòng 2 năm 2023 2024

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH   ĐỀ CHÍNH THỨC         SỐ BÁO DANH:………….KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN DỰ THI CHỌN HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 Khoá ngày 02 tháng 4 năm 2024 Môn thi: HOÁ HỌC   BÀI THI THỨ HAI Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 03 trang và 05 câu

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; O=16; Na=23; S=32; Sn=118,69.

Câu 1. (2,0 điểm)

1. Xác định các chất A, B, C, D, E, F và viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

2. Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có). Các chất viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn.

Biết C4H10O2 chỉ chứa nhóm chức alcohol bậc 1.

Câu 2. (2,0 điểm)

1. Hãy cho biết kiểu lai hoá của nguyên tử trung tâm và dự đoán dạng hình học của các phân tử sau: H2O, ClF3, SF6.

2. Cho phản ứng xà phòng hoá ethyl acetate (CH3COOC2H5) bằng NaOH như sau:

Hằng số tốc độ của phản ứng ở 283K là 2,38 M-1.min-1; bậc riêng phần của mỗi chất phản ứng bằng nhau.

a) Xác định bậc phản ứng và viết biểu thức tốc độ phản ứng.

b) Nếu trộn 1 lít dung dịch CH3COOC2H5 0,05M với 1 lít dung dịch NaOH có nồng độ CM. Tính thời gian cần thiết để xà phòng hoá 50% lượng CH3COOC2H5 ở nhiệt độ 283K trong hai trường hợp sau: CM = 0,05M; CM = 0,1M.

3. Đồng vị  dùng trong y học thường được điều chế bằng cách bắn phá bia chứa  bằng hạt neutron trong lò phản ứng hạt nhân tạo thành , sau đó đồng vị này phân rã β tạo thành .

a) Viết phương trình các phản ứng hạt nhân xảy ra khi điều chế . 

b) Trong thời gian 3 giờ, 1ml dung dịch  ban đầu phát ra 1,08.1014hạt β. Tính nồng độ ban đầu của  trong dung dịch theo đơn vị µmol/l. Biết chu kì bán hủy của  là 8,02 ngày.

Câu 3. (2,0 điểm)

1. Hợp chất E có công thức cấu tạo:   

Khi có mặt axit vô cơ thì E chuyển thành ba sản phẩm G1, G2, G3 là đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C9H16. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất G1, G2, G3.

2.  Gọi tên theo danh pháp IUPAC của các chất A, B, C, D.

(A) CH2=C(CH3)-CH=CH2(C) CH2OHCH(CH3)CH2OH
  (B)  (D) 

3. Ứng với công thức phân tử C4H7Cl có ba đồng phân cấu hình dạng (E), mạch hở.

a) Vẽ cấu trúc của ba đồng phân đó.

b) Trong ba đồng phân trên, đồng phân X tác dụng với dung dịch NaOH dễ nhất và tạo thành hỗn hợp sản phẩm bền có công thức phân tử là C4H8O. Xác định X và cấu hình sản phẩm tạo thành.

Câu 4. (2,0 điểm)

1. Tinh thể α-Sn có cấu trúc hình lập phương (hình bên), ô mạng cơ sở có thông số a bằng 6,46.10-10 m. Tính khối lượng riêng của α-Sn và hãy cho biết những chiếc cúc áo được làm bằng thiếc sẽ nở ra hay co lại khi chuyển từ β-Sn thành α-Sn. Biết β-Sn có khối lượng riêng là 7,29 g/cm3.      

2. Dung dịch A gồm Al2(SO4)3 0,005M và MgSO4 0,02M. Tính pH của dung dịch A.

Cho biết: HSO4 có pKa = 1,99; Al(OH)3 có pKS = 32,4; Mg(OH)2 có pKS = 9,2

Al3+ + H2O ⇌ Al(OH)2+ + H+        *β1 = 10−4,3

Mg2+ + H2O ⇌ Mg(OH)+ + H+      *β2= 10−12,8

3. Trộn 50 ml dung dịch NaOH C01 (M) với 50 ml dung dịch H2S C02 (M), thu được 100 ml dung dịch A. Chuẩn độ 10 ml dung dịch A bằng dung dịch HCl 0,025M thu được kết quả sau:

Trường hợp 1: Dùng chỉ thị thymol (pT = 9,4) thì hết 8,0 ml dung dịch HCl.

Trường hợp 2: Dùng chỉ thị methyl da cam (pT= 4,0) thì hết 22,2 ml dung dịch HCl.

a) Hãy chứng minh rằng nếu dùng chỉ thị là methyl da cam thì khi kết thúc chuẩn độ, nồng độ của H2S trong dung dịch thu được lớn hơn nhiều so với S2-, HS.

b) Tính C01; C02.

Cho biết: H2S có pKa1 = 7,02; pKa2 = 12,9.

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Trình bày tóm tắt cơ chế của các phản ứng sau:

2. Viết công thức cấu trúc sản phẩm tạo thành của các phản ứng sau:

3. Đun nóng hỗn hợp X gồm methane, ethylene, propyne, vinyl acetylene với a mol H2 có Ni xúc tác (giả sử chỉ xảy ra phản ứng cộng H2) thu được 0,24 mol hỗn hợp Y gồm các hydrocarbon. Y có tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết 0,24 mol Y phản ứng tối đa với 0,12 mol Br2 trong CCl4. Hãy xác định giá trị của a.

——————–HẾT———————–

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *