dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi TN THPT 2021 có lời giải đề số 13

Đề thi TN THPT 2021 có lời giải đề số 13

ĐỀ MINH HỌA

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỐ 13

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56, Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Câu 1: Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối là natri phenolat và natri propionat. X có công thức là

A. C6H5OOCCH3. B. C6H5COOCH2CH3. C. CH3COOC6H5. D. CH3CH2COOC6H5.

Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. màu da cam sang màu vàng. B. không màu sang màu da cam.

C. không màu sang màu vàng. D. màu vàng sang màu da cam.

Câu 3: Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng. Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO3 dư thấy kết tủa tan. Chất X là

A. K3PO4. B. KBr. C. KI. D. KCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

A. Oxi hóa các cation kim loại. B. Oxi hóa các kim loại.

C. Khử các cation kim loại. D. Khử các kim loại.

Câu 5: Hai chất hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và có công thức phân tử là C3H7O2N. X tác dụng với NaOH thu được muối X1 có công thức phân tử là C2H4O2NNa; Y tác dụng với NaOH thu được muối Y1công thức phân tử là C3H3O2Na. Công thức cấu tạo của X, Y là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. X là CH3-COOH3N-CH3 và Y là CH2=CH-COONH4.

B. X là H2N-CH2-COOCH3 và Y là CH2=CH-COONH4.

C. X là H2N-CH2-COOCH3 và Y là CH3-CH2COONH4.

D. X là CH3-CH(NH2)-COOH và Y là CH2=CH-COONH4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, etyl fomat, metylamin. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng gương là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 7: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z, T và Q

Chất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thuốc thử

X

Y

Z

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T

Q

Quỳ tím

không đổi màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

không đổi màu

không đổi màu

không đổi màu

không đổi màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ

không có kết tủa

Ag

không có kết tủa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

không có kết tủa

Ag

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Cu(OH)2 không tan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

dung dịch xanh lam

dung dịch xanh lam

Cu(OH)2 không tan

Cu(OH)2 không tan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nước brom

Kết tủa trắng

không có kết tủa

không có kết tủa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

không có kết tủa

không có kết tủa

Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là

A. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic.

C. Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol.

D. Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic.

Câu 8: Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 9: Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

A. 2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O. B. Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O.

C. Cu + H2SO4 CuSO4 + H2. D. 4FeCO3 + O2 2Fe2O3 + 4CO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H­2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là

A. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. B. Fe2O3.

C. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. D. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3.

Câu 11: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Dùng nước đá và nước đá khô. B. Dùng nước đá khô, fomon.

C. Dùng fomon, nước đá. D. Dùng phân đạm, nước đá.

Câu 12: Cho dãy các oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy là

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Cho các dung dịch: HCl, NaOH, HNO3 loãng, CuSO4. Fe không tác dụng được với dung dịch nào?

A. HNO3 loãng. B. NaOH. C. CuSO4. D. HCl.

Câu 14: Dung dịch AlCl3 không tác dụng với

A. dung dịch NH3. B. dung dịch AgNO3. C. dung dịch HNO3. D. dung dịch KOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A. Ánh kim. B. Tính dẫn điện và nhiệt.

C. Tính dẻo. D. Tính cứng.

Câu 16: Dung dịch của hợp chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quì ẩm?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2NCH2COOH. B. C2H5NH2.

C. CH3NH2. D. H2N-CH2-CH(NH2)COOH.

Câu 17: Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion

A. K+; Na+; ; . B. Mg2+; Na+; .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Mg2+; Ca2+; . D. Mg2+; Ca2+; .

Câu 18: Một loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên “chảo chống dính” là polime có tên gọi nào sau đây?

A. Plexiglas – poli(metyl metacrylat). B. Poli(phenol – fomanđehit) (PPF).

C. Teflon – poli(tetrafloetilen). D. Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Dãy ion được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là

A. Ag+, Fe3+, H+, Cu2+, Fe2+, Zn2+. B. Zn2+, Fe2+, H+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

C. Fe3+, Ag+, Fe2+, H+, Cu2+, Zn2+. D. Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+, Zn2+ .

Câu 20: Chọn nhận xét đúng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Tất cả các peptit và protein đều có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

C. Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.

D. Este chỉ được tạo ra khi cho axit cacboxylic phản ứng với ancol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.

B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

C. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.

Câu 22: Có bốn thanh sắt được đặt tiếp xúc với những kim loại khác nhau và nhúng trong các dung dịch HCl như hình vẽ dưới đây:

Đề thi TN THPT 2021 có lời giải đề số 13 1

Thanh sắt bị hòa tan nhanh nhất sẽ là thanh được đặt tiếp xúc với

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.  Cu. B. Zn. C.  Sn. D.  Ni.

Câu 23: Để điều chế 26,73 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 65% (d = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. V gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 20. B. 29. C. 18. D. 30.

Câu 24: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Lấy toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 10,8 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 7. B. 8. C. 6. D. 2.

Câu 25: Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ nung nóng đựng lượng dư CuO. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Giá trị của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 5,60. D. 4,48.

Câu 26: Thuỷ phân hoàn toàn glixerol trifomiat trong 200 gam dung dịch NaOH cô cạn dung dịch hỗn hợp sau phản ứng thu được 28,4 gam chất rắn khan và 9,2 gam ancol. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 10%. B. 8%. C. 12%. D. 14%.

Câu 27: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 6,38. B. 8,09. C. 10,43. D. 10,45.

Câu 28: Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Biết số Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. B. C. D.

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp amin no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2, H2O và N2. Với thì T nằm trong khoảng nào sau đây ?

A. B. C. D.

Câu 30: Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3, thu được 1,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch thu được (Y) cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 9,76 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 có giá trị là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 46,2%. B. 47,2%. C. 46,6%. D. 44,2%.

Câu 31: Cho sơ đồ phản ứng:

(a) X + H2O Y

(b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O amoni gluconat + Ag + NH4NO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Y E + Z

(d) Z + H2O X + G

X, Y, Z lần lượt là:

A. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit. B. Tinh bột, glucozơ, etanol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit. D. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit.

Câu 32: Hòa tan 32,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 (có tỉ lệ mol là 3 : 1) vào V lít dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thấy còn lại 2,8 gam kim loại không tan. Giá trị của V là

A.  0,6. B.  1,2. C.  0,9. D.  1,1.

Câu 33: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi TN THPT 2021 có lời giải đề số 13 2

Tỉ lệ x : y là :

A. 7 : 8. B. 6 : 7. C. 5 : 4. D. 4 : 5.

Câu 34: Đốt cháy 3,2 gam este E đơn chức tạo bởi axit X và ancol Y, mạch hở được 3,584 lít CO2 (đktc) và 2,304 gam H2O. Nếu cho 15 gam E tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,3 gam chất rắn khan. Vậy công thức của ancol Y là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH2=CH-OH. B. CH2=CH-CH2OH. C. CH3CH2OH. D. CH3OH.

Câu 35: Hợp chất X có công thức phân tử C6H8O6. X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3 và phản ứng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol 1 : 6. X không phản ứng với NaHCO3. Có các kết luận sau:

(1) X có chứa liên kết ba đầu mạch.

(2) X có chứa nhóm chức axit cacboxylic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) X có chứa nhóm chức este.

(4) X có nhóm chức anđehit.

(5) X là hợp chất đa chức.

Số kết luận đúng về X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 36: Nung 15,6 gam Al(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là

A. 10,2. B. 15,3. C. 20,4. D. 5,1.

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol peptit X (X được tạo thành các amino axit chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH) cần 58,8 lít O2 (đktc) thu được 2,2 mol CO2 và 1,85 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X thủy phân hoàn toàn trong 500 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y, cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Công thức chung của peptit và giá trị của m lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CxHyO8N7 và 96,9 gam. B. CxHyO10N9 và 96,9 gam.

C. CxHyO10N9 và 92,9 gam. D. CxHyO9N8 và 92,9 gam.

Câu 38: Cho 0,5 mol hỗn hợp E chứa 2 este đều đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Mặt khác, đun nóng 37,92 gam hỗn hợp E trên với 320 ml dung dịch NaOH 2M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn Y và 20,64 gam hỗn hợp chứa 2 ancol no trong đó oxi chiếm 31,0% về khối lượng. Đốt cháy hết chất rắn Y thu được Na2CO3; x mol CO2; y mol H2O. Tỉ lệ x : y là

A. 4 : 3. B. 7 : 6. C. 14 : 9. D. 17 : 9.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 39: Đốt cháy 16,96 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong oxi một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong 242 gam dung dịch HNO3 31,5%, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối có khối lượng 82,2 gam và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và NO có tỉ khối so với He bằng 10,125. Cho NaOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 25,6 gam chất rắn khan. Nồng độ C% của Fe(NO3)3 trong Y có giá trị gần nhất với

A. 14%. B. 15%. C. 12%. D. 13%.

Câu 40: Cho 0,5 mol Mg và 0,2 mol Mg(NO3)2 vào bình kín không có oxi rồi nung ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn X. Hỗn hợp chất rắn X tác dụng với nhiều nhất 500 ml dung dịch Fe(NO3)3 có nồng độ aM. Giá trị của a là

A. 1,2. B. 0,4. C. 2. D. 0,667.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———-

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đầy đủ tại đây

ĐỀ 13 – ĐÁP ÁN

ĐỀ 13 – ĐỀ BÀI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *