Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đề số 10

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đề số 10

ĐỀ MINH HỌA

MỤC TIÊU 7 ĐIỂM

SỐ 10

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Câu 1: Kim nào sau đây dẫn điện kém nhất?

A. Fe. B. Al. C. Ag. D. Au.

Câu 2: Kim loại nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài là 4s2?

A. Na. B. K. C. Ca. D. Mg.

Câu 3: Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường?

A. Ca. B. Fe. C. Cu. D. Ag.

Câu 4: Loại than nào sau đây không có trong tự nhiên?

A. Than chì. B. Than antraxit. C. Than nâu. D. Than cốc.

Câu 5: Chất béo X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là

A. C2H3COOH. B. HCOOH. C. C15H31COOH. D. C2H5COOH.

Câu 6: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 7: Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

A. NaOH. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. H2SO4.

Câu 8: Chất Z có phản ứng với dung dịch HCl, còn khi phản ứng với dung dịch nước vôi trong tạo ra chất kết tủa. Chất Z là

A. NaHCO3. B. CaCO3. C. Ba(NO3)2. D. AlCl3.

Câu 9: Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

A. metylamin. B. anilin. C. etylamin. D. đimetylamin.

Câu 10: Alanin không phản ứng được với chất nào dưới đây?

A. axit clohidric. B. nước brom. C. axit sunfuric. D. natri hiđroxit.

Câu 11: Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. AlCl3. B. NaHCO3. C. Al2O3. D. Al(OH)3.

Câu 12: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. Al2O3. B. Al. C. Al(OH)3. D. NaAlO2.

Câu 13: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon chiếm

A. trên 2%. B. dưới 2%. C. từ 2% đến 5%. D. trên 5%.

Câu 14: Hợp chất nào sau đây có màu lục xám?

A. Cr2O3. B. Cr(OH)3. C. CrO3. D. K2CrO4.

Câu 15: Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây là

A. tơ nilon-6. B. tơ nilon-7. C. tơ nilon-6,6. D. tơ olon.

Câu 16: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của nó?

A. Al. B. Na. C. Cu. D. Fe.

Câu 17: Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân MgCl2 nóng chảy ?

A. sự oxi hoá ion Mg2+. B. sự khử ion Mg2+. C. sự oxi hoá ion Cl. D. sự khử ion Cl.

Câu 18: Thuốc thử để nhận biết tinh bột là

A. I2. B. Cu(OH)2. C. AgNO3/NH3. D. Br2.

Câu 19: Khi thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ ta thu được sản phẩm là

A. fructozơ. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. axit gluconic.

Câu 20: Crom(III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm, không tan trong nước. Công thức của crom(III) oxit là

A. Cr2O3. B. CrO. C. Cr(OH)3. D. Cr(OH)2.

Câu 21: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm x mol FeO, x mol Fe2O3 và y mol Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được 6,72 lít NO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 46,4. B. 48,0. C. 35,7. D. 69,6.

Câu 22: Nhúng một đinh sắt sạch vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, làm khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 1 gam. Khối lượng sắt đã phản ứng là

A. 3,5 gam. B. 2,8 gam. C. 7,0 gam. D. 5,6 gam.

Câu 23: Thể tích H2 (đktc) tạo ra khi cho một hỗn hợp gồm (0,5 mol K; 0,2 mol Na; 1,2 mol Al) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M đến phản ứng hoàn toàn là

A. 22,4 lít. B. 26,1 lít. C. 33,6 lít. D. 44,8 lít.

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

A. 0,896. B. 0,448. C. 0,112. D. 0,224.

Câu 25: Cho dung dịch các chất sau: axit axetic, glyxin, ala-gly-val, lysin. Số chất dung dịch hòa tan được Cu(OH)2

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 26: Lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80% thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 11,20. B. 8,96. C. 4,48. D. 5,60.

Câu 27: Cho 1 mol peptit X mạch hở có phân tử khối là 461 gam/mol thủy phân (có mặt enzim), thu được hỗn hợp các α-aminoaxit có tổng khối lượng là 533 gam. Vậy X thuộc loại peptit nào sau đây ?

A. hexapeptit. B. pentapeptit. C. tetrapeptit. D. tripeptit.

Câu 28: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl a(M). Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của a là

A. 1,3M. B. 1,5M. C. 1,25M. D. 1,36M.

Câu 29: Cho thí nghiệm như hình vẽ:

Đây là thí nghiệm chứng minh

A. tính tan nhiều trong nước của NH3. B. tính tan nhiều trong nước của HCI.

C. khả năng phản ứng mạnh với nước của HCl. D. khả năng phản ứng mạnh với nước của NH3.

Câu 30: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là ?

A. NaOH + Ba(HCO3)2. B. Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2.

C. NaHCO3 + NaOH. D. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2.

Câu 31: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Oxi hóa X bằng dung dịch AgNO3/NH3, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. glucozơ, sobitol. B. glucozơ, amoni gluconat.

C. saccarozơ, glucozơ. D. glucozơ, axit gluconic.

Câu 32: Trong số các trường hợp sau, có mấy trường hợp không xảy ra ăn mòn điện hóa?

(a) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

(b) Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây bằng đồng nối với một đoạn dây bằng thép.

(c) Một tấm tôn che mái nhà.

(d) Những thiết bị bằng kim loại thường xuyên tiếp xúc với hơi nước.

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 33: Este X có công thức phân tử là C5H8O2, khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Số chất X thỏa mãn điều kiện trên là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 34: Cho các chất sau: CrO3, Fe, Cr(OH)3, Cr. Số chất tan được trong dung dịch NaOH là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 35: Cho các polime: tơ nitron, tơ capron, nilon-6,6, tinh bột, tơ tằm, cao su buna-N. Số polime có chứa nitơ trong phân tử là

A. 5 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 36: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 29,55. B. 19,70. C. 39,40. D. 35,46.

Câu 37: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân AgNO3.

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Dẫn khí CO (dư) qua bột MgO nóng.

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 38: Cho các phát biểu sau:

(a) Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm chúng trong dầu hỏa.

(b) Cho dung dịch HCl dư vào quặng đolomit và quặng boxit đều có khí thoát ra.

(c) Trong quá trình điện phân dung dịch HCl thì pH của dung dịch giảm.

(d) Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat.

(e) Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi,…

Số phát biểu đúng

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 39: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol NaAlO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của m là

A. 23,4. B. 15,6. C. 7,8. D. 31,2.

Câu 40: Cho các phát biểu sau:

(a) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc.

(b) Có thể sản xuất đường saccarozơ từ cây mía, củ cải đường hoặc hoa thốt nốt.

(c) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được gọi là liên kết peptit.

(d) Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.

(e) Phản ứng thủy phân este (tạo bởi axit cacboxylic và ancol) trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(g) Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

———————————————–

———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

ĐỀ 10

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment