0

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và 0,4 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây

Đin phân dung dịch chứa a mol CuSO4 0,4 mol KCl (đin cực trơ, ng ngăn xốp, cường độ ng điện không đổi) trong thời gian t giây

 

Đin phân dung dịch chứa a mol CuSO4 0,4 mol KCl (đin cực trơ, ng ngăn xốp, cường độ ng điện không đổi) trong thời gian t giây thu được 4,48 lít khí anot (đktc). Nếu thời gian điện phân 2t thì tổng thể tích khí thu được c 2 điện cực 10,08 lít (đktc). Biết hiệu sut điện phân 100%. Giá trị của a

A. 0,20. B. 0,15. C. 0,25. D. 0,22.

 

Lời giải

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và 0,4 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *