Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 1 BÀI 17. ARENE (HYDROCARBON THƠM)

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 2I. KHÁI NIỆM VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

  • Khái niệm:   ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Benzen C6H… và các hidrocacbon thơm khác C7H…, C8H Lập thành dãy đồng đẳng có CTPT chung là…………………………..

2. Công thức cấu tạo và danh pháp

 Tên thay thế benzene và các đồng đẳng của benzene

  số chỉ ………………. – tên nhóm ………………….+benzene

1. Gọi tên thông thường, tên thay thế các hydrocarbon thơm, gốc hydrocacbon sau

CTPTCTCTTên thông thườngTên thay thế
C6H6Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 3……………………………… ……………………………………………………………… ………………………………
C7H8Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 4……………………………… ……………………………………………………………… ………………………………
C8H10 ……………………………… ……………………………………………………………… ………………………………
 ……………………………… ……………………………………………………………… ………………………………
 ……………………………… ……………………………………………………………… ………………………………
 ……………………………… ……………………………………………………………… ………………………………
C6H5 ……………………………… ……………………………………………………………… ………………………………
C6H5-CH2 ……………………………… ……………………………………………………………… ………………………………

Tên một số arene khác

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 5
Naphthalene, 99%, Thermo Scientific Chemicals

….………… …          ………………………

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 6II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA BENZENE

                                       – Phân tử có cấu trúc …………., hình ……………

                                       – 6C và 6H cùng ……………………………………

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 5

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 8III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

+ Ở nhiệt độ thường benzene, toluene, xylene, styrene thường là :                                                        

  • chất ………., không ………, có mùi …………., ………….. hơn nước, không tan trong ………….., độc                                                      
  • dung môi hòa tan nhiều chất như: ……………………………………..

+ Naphtalene là chất ……….. màu ……………., có …………. đặc trưng

+ Benzene, toluene, xylene (……………) có trong ………….. với hàm lượng …………………

+ Naphtalene và các arene đa vòng khác có trong ……………và nhựa ………….

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

– Tính thơm : Dễ ……………….., khó ………….bền với chất oxi hóa

  1. Phản ứng thế

à Quy tắc thế : …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Phản ứng thế halogen hóa

        Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 9               ……………………………………………

                                                                          ……………………………………………

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 10       ………………………………………………

b. Phản ứng nitro hóa

  Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 11             ………………………………

                                                                                           ………………………….

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 12          ……………………………

Lưu ý thế H  của nhánh

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 13          ………………………………………

2. Phản ứng cộng

a.Phản ứng cộng chlorine

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 14Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 15 Quan sát video thí nghiệm benzene tác dụng với chlorine

Hiện tượng………………………………………………………………………..

Giải thích………………………………………………………………………….

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 16             ……………………………………………….

b. Phản ứng cộng hydrogen

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 17             ……………………………………………….

3. Phản ứng oxi hóa        

a. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn          

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 18    ……………………………………………….

b. Phản ứng oxi hóa nhóm alkyl

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 15 Quan sát thí nghiệm nêu hiện tượng và hoàn thành bảng sau

 BenzeneToluene
Ở nhiệt độ thường………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………
Khi đun nóng………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………
Kết luận………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………

  Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 20             ……………………………………………….  

  Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 21      ……………………………………………….

=> Phản ứng này có thể dùng để  ……………………………………………….  benzene với các alkylbenzene khác

V. ỨNG DỤNG

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Một số tác hại của arene

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 22……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Một số giải pháp

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. ĐIỀU CHẾ

Điều chế benzene và toluene từ ………………………………………………………….

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 23

                                                        …………………………………….

(CH3-(CH2)4-CH3)

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 24

                                                      ……………………………………

(CH3-(CH2)5-CH3)

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 25Điều chế styrene

                                                         ……………………………                      ……………………………..

Củng cố

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau

Câu 1: Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng alkylbenzene là

A. CnH2n  (n≥2)                                       C. CnH2n-2  (n≥2)

B. CnH2n+2  (n≥1)                                    D. CnH2n-6  (n≥6)

Câu 2: Tên gọi của hợp chất    C6H5-CH3     là

A. Methylbenzene                                 B. Toluene

C. A và B đúng                                      D. A và B đều sai

Câu 3: Tên gọi của      Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 26      là

A. 1,2-dimethylbenzene                       B. o-dimethylbenzene

C. o-xilene                                            D. Tất cả đều đúng

Câu 4: C8H10 có bao nhiêu đồng phân hydrocarbon thơm

A. 4                             B. 3                    C. 2                 D. 5

Câu 5: Alkylbenzene có phản ứng cộng

A. H2 để thành vòng no                              B. H2O

C. Br2                                                                                       D. HBr

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT 27Câu 6: Phân tử benzene có cấu trúc

A. Phẳng, lục giác đều                                B. Tam giác

C. Tứ giác                                                   D. Đa giác

Câu 7: Alkylbenzen có phản ứng thế ở

A. Thế ở nhánh                                           B. Thế ở vòng

C. Không tham gia thế                               D. Tuỳ vào điều kiện của phản ứng

Câu 8: Alkylbenzene dễ thế hơn benzene, và khi thế ưu tiên vị trí

A. metha                                                     B. octho

 C. para                                                       D. Octho và para

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hydrocarbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Câu 2: Viết phương trình phản ứng hóa học sau:

a – Toluene + Br2 (xt FeBr3)

b – Toluene + HNO3 đặc ( H2SO4 đặc)

c – Benzene + H2 ( xt: Ni)

d – Ethylbenzene + dd KMnO4 (t0).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

O2 Education gửi các thầy cô link download

Powerpoint (thầy cô chọn file -> Save as -> Download a Copy)

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *