Giáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT 1 BÀI 2. CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC

I. SỰ ĐIỆN LI  Giáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT 2

1. Thí nghiệm về sự điện li

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT 3 Quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau

 Muối khanNước cấtDd nước muối
Hiện tượng  ………………………………………………………. ………………………….. …………………………..  …………………………. …………………………. …………………………. ………………………….…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….
Kết luận  ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..  …………………………. …………………………. …………………………. ………………………….…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

 Thực hiện yêu cầu:

a) Nhắc lại khái niệm dòng điện.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Đèn sáng cho thấy dung dịch NaCl dẫn điện, chứng tỏ trong dung dịch có hạt mang điện. Đó có thể là loại hạt nào (electron, phân tử NaCl, cation hay anion).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Hãy giải thích sự tạo thành hạt mang điện đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence Sự điện li: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence Chất điện li: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Chất điện li

a. Chất điện li và chất không điện li

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT 4 Quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau

 Dung dịch HClDung dịch NaOHNước đườngDung dịch ethalnol
Hiện tượngĐèn sángĐèn sángĐèn không sángĐèn không sáng
Dung dịch dẫn điện/ không dẫn điện……………. …………… …………………………. …………… …………………………. …………… …………………………. …………… ……………
Có/không ion trái dấu trong dung dịch……………. …………… …………………………. …………… …………………………. …………… …………………………. …………… ……………
Chất điện li/ Chất không điện li……………. …………… …………………………. …………… …………………………. …………… …………………………. …………… ……………

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence Phương trình điện li:

HCl (aq) → ………………………………………

NaOH (aq) → ……………………………………

NaCl (aq) → ……………………………………

b. Chất điện li mạnh, chất điện li yếu

ĐểGiáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT 4 Quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau

 Dung dịch HClDung dịch CH3COOH
Hiện tượng……………………… ……………………… ……………………………………………… ……………………… ………………………
Kết luận……………………… ……………………… ……………………………………………… ……………………… ………………………

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence Chất điện li mạnh:…….…………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence Chất điện li mạnh thường gặp…….……………………………………

..………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidenceQuá trình phân li của chất điện li mạnh được biểu diễn bằng…………. …………………………………………………………………………….

Ví dụ…..……………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence Chất điện li yếu:…….…………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence Chất điện li mạnh gồm…….…………………………………………..

..………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidenceQuá trình phân li của chất điện li yếu là phản ứng………………..và  được biểu diễn bằng………………………………………………………

Ví dụ…..……………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

? Viết phương trình điện li của các các chất sau : HF, HI, Ba(OH)2, KNO3, Na2SO4.

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

II. THUYẾT ACID – BASE CỦA BRONSTED – LOWRY

1. Khái niệm về acid và base theo thuyết bronsted – Lowry

Cho các dung dịch: HCl, NaOH, Na2CO3, NH4Cl, NaHCO3. Viết phương trình điện li của các chất trên.

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

Trong các chất trên, chất nào là acid? Chất nào là base?

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

Theo dõi thí nghiệm, cho biết môi trường của các dung dịch trên.

ChấtHClNaOHNa2CO3NH4ClNaHCO3
Môi trường     

Như vậy, không chỉ các chất phân li ra H+ mới là acid và những chất phân li ra ion OH mới là base.

Thuyết acid – base của Bronsted – Lowry ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ví dụ 1: HCl + H2O → H3O+ + Cl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Ví dụ 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Ví dụ 3:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Ví dụ 4a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Ví dụ 4b:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Như vậy : ion  vừa có thể ………………………., vừa có thể………………………nên ………………………………………

Phân tử H2O cũng vừa…………………..……vừa……………………… nên…………………………………………………………………………

? Dựa vào thuyết acid – base của Brosted – Lowry, hãy xác định chất nào là acid, chất nào là base trong các phản ứng sau:

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT 6

2. Ưu điểm của thuyết Bronsted – Lowry

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. KHÁI NIỆM pH VÀ Ý NGHĨA CỦA pH TRONG THỰC TIỄN 

1. Khái niệm pH

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence pH: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

? Một loại dầu gội đầu có nồng độ ion OH là 10-5,17 mol/L.

 1. Tính nồng độ ion H+, pH của loại dầu gội nói trên.
 2. Môi trường của loại dầu gội trên là acid, base hay trung tính?

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

? Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy pH đo được giá trị pH là 4,52.

 1. Hãy cho biết môi trường của dung dịch là acid, base hay trung tính?
 2. Loại đất trên được gọi là đất chua. Hãy đề xuất biện pháp để làm giảm độ chua, tăng độ pH của đất.

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

? pH của dung dịch nào sau đây có giá trị nhỏ nhất?

 1. Dung dịch HCl 0,1 M                    
 2. Dung dịch CH3COOH 0,1 M
 3. Dung dịch NaCl 0,1 M
 4. Dung dịch NaOH 0,01 M

2. Ý nghĩa của pH trong thực tiễn

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

? Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây không đúng?

 1. Nước chanh có môi trường acid.
 2. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 10-2,4 mol/L.
 3. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 0,24 mol/L.
 4. Nồng độ ion [OH] của nước chanh nhỏ hơn 10-7 mol/L.

? Nước Javel (chứa NaClO và NaCl) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng. Trong dung dịch ion ClO nhận proton của nước để tạo thành HClO.

 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định chất nào là acid, chất nào là base trong phản ứng trên.
 2. Dựa vào phản ứng, hãy cho biết môi trường của nước Javel là acid hay base.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Xác định pH

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Làm chỉ thị màu từ hoa đậu biếc/ bắp cải tím:

Chuẩn bị: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tiến hành: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Hoàn thành thông tin trong bảng sau:

 Giấm ănNước C sủiNước rửa bátNước sodaNước muối
pH     
Màu của chất chỉ thị     
Môi trường acid/base     

IV. SỰ THỦY PHÂN CỦA MUỐI

1. Môi trường của một số dung dịch muối

Cho các dung dịch: Na2CO3, AlCl3, FeCl3.

a. Dùng giấy pH xác định giá trị pH gần đúng của các dung dịch trên

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

b. Nhận xét và giải thích về môi trường của các dung dịch trên

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

V. CHUẨN ĐỘ ACID – BASE

1. Nguyên tắc

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

2. Thực hành chuẩn độ acid – base

Chuẩn bị:

Hóa chất:…………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

Dụng cụ:…………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

Cách tiến hành:

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Tiến hành chuẩn độ ít nhất 3 lần, ghi số liệu thực nghiệm vào bảng sau:

 VHCl (mL)VNaOH (mL)Vtb NaOH  (mL)CNaOH (mol/L)
Thí nghiệm 1    
Thí nghiệm 2  
Thí nghiệm 3  

Lưu ý:

A close-up of a logo

Description automatically generated with low confidence…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

? Nêu nguyên nhân có thể dẫn đến sai số trong chuẩn độ

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

III. LUYỆN TẬP

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau

Câu 1: Dung dịch nào có pH > 7?

A. HCl.                       B. Na2SO4.     C. KCl.                       D. Ca(OH)2.

Câu 2:  Cho các dd NaCl, HCl,NaOH, NaNO3 có cùng nồng độ mol. Dung dịch có pH<7 là

A. HCl.                       B. NaNO3       C. NaCl.                     D. NaOH.

Câu 3: Một dung dịch có pH=5,00 đánh giá nào ghi dưới đây là đúng? 

     A. [H+] =2,0.10-5 M

     B. [H+] =5,0.10-4 M        

    C. [H+] =1,0.10-5M

     D. [H+] =2,0.10-4M

Câu 4: Một dung dịch có [OH]= 4,2.10-3 M , đánh giá nào ghi dưới đây là đúng? 

     A. pH=3,00

     B. pH=4,00

     C. pH<3,00

     D. pH>4,00

Câu 5: Tích số ion của nước Kw phụ thuộc vào yếu tố nào ( nồng độ, nhiệt độ hay áp suất)? Tích số ion của nước sẽ giảm xuống khi nào? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 6: pH của dung dịch càng nhỏ hơn 7 thì độ ……… càng tăng ?

Câu 7: khi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch HClO4 thì giấy quỳ tím đổi sang màu gì?

..……………………………………………………………………………

Câu 8: Nếu dung dịch có pH=14 thì tích số ion [H+].[OH] trong dung dịch đó sẽ là?

…………………………………………………………………………….

Câu 9: Nước mưa có pH< 5 thì gọi là mưa ……….. ?

Câu 10: Khi dung dich có pH =0 thì [H+] trong dung dịch bằng mấy?

..……………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………

Câu 11:  Các loại bột giặt như: Omo, Viso, Type,…khi tan trong khi tan trong nước đều có môi trường gì? pH > 7, pH < 7 hay pH= 7 ? 

..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Câu 12:  Dung dịch có pH =12 có thể tác dụng được với dung dịch HCl  0,001M được không? 

..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

O2 Education gửi các thầy cô link download

Bài 02 Cân bằng trong dung dịch nước ppt (thầy cô chọn file -> Save as -> Download a Copy)

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *