dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 3 ôn tập chương 1 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 3 ôn tập chương 1 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 3 ôn tập chương 1 KNTT 1                    BÀI 03. ÔN TẬP CHƯƠNG 1  

I. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC  Giáo án powerpoint hóa 11 bài 3 ôn tập chương 1 KNTT 2

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 3 ôn tập chương 1 KNTT 3

Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Trong phản ứng một chiều, chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.

C. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.

D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.

Câu 2: Cho các nhận xét sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

b) Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.

c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ các chất đầu.

d) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các nhận xét đúng là

A. (a) và (b).                                                                          B. (b) và (c). 

C. (a) và (c).                                                                          D. (a) và (d).

Câu 3: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 2SO2 (g) + O2(g) ↔  2SO3 (g);  . Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Biến đổi nhiệt độ.                       

B. Biến đổi áp suất.

C. Sự có mặt chất xúc tác.  

D. Biến đổi dung tích của bình phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4:Theo thuyết Br∅nsted – Lowry thì nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Trong thành phần của base phải có nhóm – OH.

B. Acid hoặc base có thể là phân tử hoặc ion.

C. Trong thành phần của acid có thể không có hydrogen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Acid hoặc base không thể là ion.

Câu 5: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.                

B. CaCl2 nóng chảy.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. NaOH nóng chảy.                      

D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Sự điện li là quá trình hoàn tan một chất vào dung môi (thường là nước) tạo thành dung dịch.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

C. Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hay khi nóng chảy.

D. Sự điện li là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch.

Câu 7: Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. sự dịch chuyển của các electron.         

B. sự dịch chuyển của các cation.

C. sự dịch chuyển của các phân tử hòa tan.         

D. sự dịch chuyển của cả cation và anion.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: (Đề THPT QG – 2016) Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. H2O.         

B. C2H5OH.  

C. NaCl.        

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. CH3COOH.

VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG 1

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

II. LUYỆN TẬP

NHÓM 1. BÀI TẬP 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Viết biểu thức hằng số cân bằng K C cho các phản ứng sau:

(a) 2SO2(g) + O2(g)  ↔ 2SO3(g)

(b) 2C(s) + O2 (g) ↔  2CO(g)

(c) AgCl(s) ↔  Ag+(aq) + Cl(aq)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NHÓM 2. BÀI TẬP 2.

Tính pH của các dung dịch sau:

a) Dung dịch NaOH 0,1M;

b) Dung dịch HCl 0,1M;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Dung dịch Ca(OH)2 0,01M.

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………………………………………..

NHÓM 3. BÀI TẬP 3.

Cho cân bằng hoá học sau:

CO(g) + H2O(g) ↔  H2(g) + CO2(g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ở 700 °C, hằng số cân bằng KC = 8,3. Cho 1 mol khí CO và 1 mol hơi nước vào bình kín dung tích 10 lít và giữ ở 700 °C. Tính nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng.

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………………………………………..

NHÓM 4: BÀI TẬP 4.

Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là

A. 13,0.                      B. 1,2.                         C. 1,0.                         D. 12,8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

DẶN DÒ 

1. Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tư duy chương 1.

2. Bài tập về nhà:

 Câu 1: Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,13M.                  B. 0,12M.                   C. 0,14M.                   D. 0,10M.

Câu 2: Trộn 100 mL dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH bằng

A. 1,2.                         B. 1,0.                         C. 12,8.                      D. 13,0.

3. Chuẩn bị bài 4: Nitrogen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………………………………………..

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *