dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 25 ôn tập chương 6 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 25 ôn tập chương 6 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
BÀI 25.      ÔN TẬP CHƯƠNG 6               

I. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

II. LUYỆN TẬP

TRN

Câu 1: Cho 4 chất sau: ethanol (1), propanal(2), aceton(3), acetic acid (4). Chất nào trong các chất trên có nhiệt độ sôi cao nhất?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (1).                                                 B. (2).

C. (3).                                                 D. (4).

Câu 2: Cho 4 chất sau: ethanol (1), propanal(2), aceton(3), acetic acid (4).

Để nhận biết 4 chất trên người ta dùng các chất hóa học sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaOH, dd brom, Na.                              

B. quỳ tím, dd brom, Na.

C. quỳ tím, dd nước vôi trong, Na.           

D. quỳ tím, dd AgNO3/NH3, NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Aldehyde C4H8Ocó mấy CTCT?

A. 1.                                                    B. 2.

C. 3.                                                    D. 4.

Câu 4: Acid C4H8O2 có mấy CTCT?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1.                                                    B. 2.

C. 3.                                                    D. 4.

Câu 5: X có tên gọi: 3-methylbutanal. Vậy X có CTCT là

A. .           B. .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. .         D. .

Câu 6: X có tên gọi: 2-methylbutanoic acid. Vậy X có CTCT là

A. .           B. .

C. .         D. .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Aldehyde thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây:

A. CH3CHO   + H2  CH3-CH2-OH      

B. CHCHO + O2  CO2 + H2O.

C. CHCHO + Br2 + H2O  CH3COOH + HBr                                     

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. CHCHO + AgNO3 + NH3  CH3COONH4+ Ag + NH4NO3

Câu 8: Aldehyde không thể hiện tính khử trong phản ứng nào sau đây:

A. CH3CHO   + H2  CH3-CH2-OH      

B. CHCHO + O2  CO2 + H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CHCHO + Br2 + H2O  CH3COOH + HBr                                     

D. CHCHO + AgNO3 + NH3 + H2O  CH3COONH4+ Ag + NH4NO3

TỰ LUẬN

Câu 1: Hoàn thành phương trình phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. propanal + 2[H]

b. ethanal + AgNO3 + NH3 + H2O

c. butanone + HCN

d. propanone + I2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Hoàn thành phương trình phản ứng sau:

a. propanic acid + Zn

b. propanic acid + MgO

c. propanic acid + CaCO3 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d. propanic acid + CH3OH/H2SO4 đặc

Câu 3: Ethyl benzoate là hợp chất chính tạo mùi thơm của quả anh đào  (cherry). Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp ethyl benzoate từ carboxylic acid và alcohol tương ứng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4:  Cho 12 gam acetic acid phản ứng với 12 gam ethanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 8 gam este. Tính hiệu suất phản ứng ester hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Trong thành phần của bột vệ sinh lồng máy giặt thường có citric acid (acid chanh). Hãy giải thích vai trò của citric acid trong trường hợp này.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *