Giáo án powerpoint hóa 11 bài 25 ôn tập chương 6 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 25 ôn tập chương 6 KNTT

BÀI 25.      ÔN TẬP CHƯƠNG 6               

I. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

II. LUYỆN TẬP

TRN

Câu 1: Cho 4 chất sau: ethanol (1), propanal(2), aceton(3), acetic acid (4). Chất nào trong các chất trên có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. (1).                                                 B. (2).

C. (3).                                                 D. (4).

Câu 2: Cho 4 chất sau: ethanol (1), propanal(2), aceton(3), acetic acid (4).

Để nhận biết 4 chất trên người ta dùng các chất hóa học sau:

A. NaOH, dd brom, Na.                              

B. quỳ tím, dd brom, Na.

C. quỳ tím, dd nước vôi trong, Na.           

D. quỳ tím, dd AgNO3/NH3, NaOH.

Câu 3: Aldehyde C4H8Ocó mấy CTCT?

A. 1.                                                    B. 2.

C. 3.                                                    D. 4.

Câu 4: Acid C4H8O2 có mấy CTCT?

A. 1.                                                    B. 2.

C. 3.                                                    D. 4.

Câu 5: X có tên gọi: 3-methylbutanal. Vậy X có CTCT là

A. .           B. .

C. .         D. .

Câu 6: X có tên gọi: 2-methylbutanoic acid. Vậy X có CTCT là

A. .           B. .

C. .         D. .

Câu 7: Aldehyde thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây:

A. CH3CHO   + H2  CH3-CH2-OH      

B. CHCHO + O2  CO2 + H2O.

C. CHCHO + Br2 + H2O  CH3COOH + HBr                                     

D. CHCHO + AgNO3 + NH3  CH3COONH4+ Ag + NH4NO3

Câu 8: Aldehyde không thể hiện tính khử trong phản ứng nào sau đây:

A. CH3CHO   + H2  CH3-CH2-OH      

B. CHCHO + O2  CO2 + H2O.

C. CHCHO + Br2 + H2O  CH3COOH + HBr                                     

D. CHCHO + AgNO3 + NH3 + H2O  CH3COONH4+ Ag + NH4NO3

TỰ LUẬN

Câu 1: Hoàn thành phương trình phản ứng sau:

a. propanal + 2[H]

b. ethanal + AgNO3 + NH3 + H2O

c. butanone + HCN

d. propanone + I2

Câu 2: Hoàn thành phương trình phản ứng sau:

a. propanic acid + Zn

b. propanic acid + MgO

c. propanic acid + CaCO3 

d. propanic acid + CH3OH/H2SO4 đặc

Câu 3: Ethyl benzoate là hợp chất chính tạo mùi thơm của quả anh đào  (cherry). Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp ethyl benzoate từ carboxylic acid và alcohol tương ứng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4:  Cho 12 gam acetic acid phản ứng với 12 gam ethanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 8 gam este. Tính hiệu suất phản ứng ester hóa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Trong thành phần của bột vệ sinh lồng máy giặt thường có citric acid (acid chanh). Hãy giải thích vai trò của citric acid trong trường hợp này.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *