Giáo án powerpoint hóa 11 bài 24 carboxylic acid KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 24 carboxylic acid KNTT

Bài 24:

CARBOXYLIC ACID

I. KHÁI NIỆM– DANH PHÁP

Nhiệm vụ 1:

1. Nêu khái niệm carboxylic acid: …………………………………… . . . . . ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

VD : Bao nhiêu chất sau đây là carboxylic acid:

HCHO, HCOOH, OHC – CHO, HOOC – COOH, CH3OH, HCOOCH3, CH3COCH3, CH2=CH-COOH, CH3COOH, C6H5CHO.

A. 2                B. 3                    C. 4                    D. 5

………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

Một số acid thường gặp

Đặc điểm của acidTên gọi chung của acidVí dụ
1 nhóm –COOH Gốc no hoặc là H  
Gốc không no    
Gốc là vòng thơm    
* Từ 2 nhóm – COOH trở lên  

Nhiệm vụ 2:

2. DANH PHÁP

a. Tên thay thế

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Chú ý:

– Mạch chính là mạch carbon ……………………………………………………

– Nếu mạch carbon có nhánh thì ………………………………………………

Gọi tên các acid sau

 H-COOH                       ……………………………………

CH3-COOH                   ……………………………………

CH3-CH2-COOH           ……………………………………

CH3-CH2-CH2-COOH …………………………………… 

CH2 = CH – COOH       ……………………………………           

C6H5 – COOH              ……………………………………

b. Tên thông thường

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Công thức cấu tạoTên thông thườngNguồn gốc
HCOOH  
CH3-COOH  
CH3CH2COOH  
CH3(CH2)14 -COOH  
CH3(CH2)16COOH  
C6H5 -COOH  
HOOC-COOH  

………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ 3:

Luyện tập

Bài 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp thông thường và danh pháp thay thế

CTPTCTCTTên thay thếTên thường
CH2O2   
C2H4O2   
C3H6O2   
C4H8O2   
   

Bài 2: Viết công thức cấu tạo của các carboxylic acid có tên gọi dưới đây

a. Pentanoic acid                                 b. but-3-enoic acid

c. 3-methylbutanoic acid                    d. 2,2-dimethylpropanoic acid

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. . ……………………………. …………………………………………………………………………………

II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO

  …………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………

…………………………………… ………………………. . ……………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

? So sánh và giải thích nhiệt độ sôi của carboxylic acid với các chất hữu cơ khác?

…………………………………… ………………………. . ……………….

…………………………………… ………………………. . ……………….

Giải thích: do giữa các phân tử carboxylic acid có liên kết ……………….

…………………………………… ………………………. . ……………….

Cho biết trạng thái, nhiệt độ sôi và độ tan của carboxylic acid?

 – Trạng thái: …………………………………… ………………………. .

…………………………………… ………………………. . ……………….

– Nhiệt độ sôi: …………………………………… ………………………. .

…………………………………… ………………………. . ……………….

– Độ tan: …………………………………… ………………………. . . . . .

…………………………………… ………………………. . ……………….

– Vị:  ……………………………………………………….……………….

Một số acid có trong tự nhiên

– Nước chanh có chứa acid……………………………….……………….

– Cà chua chín……………………………….……………….

– Vị chua của khế ……………………………….……………..…….

– Trong giấm ăn: ……………………………….…………..………….

– Trong táo: …………………………………………….……………….

– Trong sữa chua……………………………………….……………….

-Trong quả cau: ……………………………………….……………….       

– Trong nọc độc của con kiến, ong: ……………………………….…

Nhiệm vụ 4:

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1.Tính acid:

a) Sự phân ly:

?: Nhận xét về khả năng phân li của carboxylic acid. Chúng là acid mạnh hay yếu và có những phản ứng đặc trưng nào?

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Thí nghiệm:  Tính acid của acetic acid

– Lớp chia thành 4 nhóm, lần lượt tiến hành các thí nghiệm và hoàn thành vào phiếu học tập sau:

Tên thí nghiệmDụng cụ, hoá chấtCách tiến hành thí nghiệmHiện tượng và PT hoá học
1. Phản ứng với chất chỉ thị
2. Phản ứng với kim loại
3. Phản ứng với muối
4. Phản ứng với base

Kết luận:   ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Acetic acid CH3COOH có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây?    KOH, ZnO, Cu, Mg, Na2CO3, NaCl, Ca(OH)2

Viết các PTHH xảy ra.

CH3COOH  +  KOH   …………………………………….

             CH3COOH  +  ZnO   …………………………………….

             CH3COOH  +  Cu   …………………………………….

            CH3COOH  +  Mg    …………………………………….

            CH3COOH  +  Na2CO   …………………………………….

             CH3COOH  +  NaCl   …………………………………….

            CH3COOH  +  Ca(OH)2    …………………………………….

2. Phản ứng ester hoá

Carboxylic acid tác dụng với alcohot tạo thành ester:

Phương trình tổng quát

…………………………………………………………………………………

Ví dụ:

…………………………………………………………………………………

Đặc điểm của phản ứng ester hoá …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

V. ĐIỀU CHẾ

1. Phương pháp lên men giấm

– Nguyên liệu: …………………………………………………………………

– Phương pháp …………………………………….………………….………

………………………………………………………………………………

– Phương trình phản ứng:

………………………………………………………………………………

2. Phương pháp oxi hoá alkane

– Nguyên tắc: …………………………………………………………………

– Phương trình tổng quát

…………………………………………………………………………………

– Ví dụ:

…………………………………………………………………………………

VI. ỨNG DỤNG

?Carboxylic acid có những ứng dụng gì?

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Carboxylic acid nào sau đây là acid no, đơn chức, mạch hở

      A. HOOC-COOH               B. CH3CH2COOH

      C. CH2 =CH-COOH           D. C6H5 COOH           

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Câu 2. acid sau CH3CH2CH(CH3)COOH có tên là

 A. butanoic acid                   B. 3-metyl butanoic acid

 C. 2-etyl propanoic acid      D. 2-metyl butanoic acid

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Câu 3: Cho acetic acid tác dụng lần lượt với các chất sau:

Na, Cu(OH)2, Cu, Na2CO3, CH3OH, NaCl

Số phản ứng xảy ra là

A. 3.                B. 4.                C. 5.                D. 6.

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Câu 4: Cho 3g một carboxylic acid no đơn chức tác dụng hết với 100ml dd NaOH 0,5M. Tìm CTCT của  carboxylic acid trên?

…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….………… ………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………..….….

Câu 5:  Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các carboxylic acid có công thức phân tử C5H10O2

…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………..….….

Câu 6:  Một carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở (A) có tỉ khối hơi so với hydrogen là 30. Tìm công thức cấu tạo của (A).

…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………..….….

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *