dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

. AMMONIA  Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 1

1. Cấu tạo phân tử

1. Viết cấu hình electron c

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 2 BÀI 5. AMMONIA . MUỐI AMMONIUM

Iủa các nguyên tử H (Z =1) và N (Z = 7)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Trình bày các bước lập công thức Lewis của phân tử ammonia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Công thức Lewis                                                 Dạng hình học

..………………………                                            ………………………… .………………………                                     …………………………

..………………………                                            …………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Đặc điểm cấu tạo phân tử ammonia

..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ đặc điểm cấu tạo của ammonia, hãy giải thích tại sao phân tử ammonia có khả năng tạo liên kết hydrogen mạnh với nhau?

Từ đặc điểm cấu tạo của phân tử ammonia, hãy giải thích tại sao các phân tử
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Tính chất vật lý

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence ……….……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 4 Quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Thí nghiệmThử tính tan của NH3 trong nước
Hiện tượng  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….
Kết luận  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence ……………….……….…………………………………………………

..……………………………………………………………………………

Giải thích tại sao ammonia tan nhiều trong nước ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. Tính chất hóa học

a. Tính base

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong công nghiệp, phản ứng giữa ammonia với acid được dùng để sản xuất phân bón:

NH3 + HCl → NH4Cl

NH3 + HNO3 → NH4NO3Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 5

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xác định chất cho, chất nhận proton trong mỗi phản ứng trên. Dùng mũi tên để biểu diễn sự cho, nhận đó.

..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Trong dung dịch, một số phân tử ammonia……………………của nước tạo thành …………………….

..……………………………………………………………………………

Dung dịch ammonia có môi trường…………………, làm quỳ tím………………………….và phenolphtalein……………………………

Ở thể khí, ammonia cũng có khả năng…………………, thể hiện tính chất của một…………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ví dụ :……………………………………………………………………..

b. Tính khử

Xác định số oxi hóa của N trong NH3 và cho biết xu hướng thay đổi số oxi hóa của N trong các phản ứng hóa học? Dự đoán thêm về tính chất hóa học của NH3?

..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Khi đốt cháy trong oxygen, ammonia cháy với ngọn lửa màu vàng.

…………………………………………………………………………

Trong công nghiệp, phản ứng giữa ammonia và oxygen được thực hiện ở nhiệt độ 800 – 900oC với xúc tác Pt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………

Phản ứng trên là giai đoạn trung gian quan trọng trong quá trình sản xuất nitric acid theo phương pháp Ostwald.Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 5

Trong hai phản ứng oxi hóa ammonia bằng oxygen ở trên, hãy:

  1. Xác định nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa.

      b. Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4. Ứng dụng

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence ……….……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………

5. Sản xuất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence ……….……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Vận dụng các kiến thức về cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, biến thiên enthalpy để giải thích các điều kiện của phản ứng sản xuất ammonia, cụ thể :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Nếu tăng hoặc giảm nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng và tốc độ phản ứng như thế nào ?

2. Nếu giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nào ? Tại sao không thực hiện ở áp suất cao hơn ?

3. Vai trò của chất xúc tác trong phản ứng là gì ?

..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 7

……………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

II. MUỐI AMMONIUM

1. Tính tan, sự điện li

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

2. Tác dụng với dung dịch kiềm – Nhận biết ion ammonium

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 4 Thí nghiệm: Nhận biết ion ammonium trong phân đạm

Chuẩn bị

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence ……….……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………

Cách tiến hành

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence ……….……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

..……………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………

Hiện tượng

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence ……….……………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

..……………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 7

3. Tính kém bền nhiệt

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Muối ammonium tạo bởi acid không có tính oxi hóa khi đun nóng tạo ra …………………

..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Muối ammonium tạo bởi acid có tính oxi hóa khi đun nóng tạo ra …………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….4. Ứng dụng

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence ………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

a. So sánh phân tử ammonia và ion ammonium về dạng hình học, số liên kết cộng hóa trị, số oxi hóa của nguyên tử nitrogen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………b. Viết pthh minh họa tính acid/base của ammonia và ammonium

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

III. LUYỆN TẬP

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Trong dung dịch, ammonia là một base yếu là do:

A. Ammonia tan nhiều trong nước.

B. Phân tử ammonia là phân tử có cực.Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT 10

C. Khi tan trong nước chỉ một phần nhỏ các phân tử ammonia kết hợp với nước tạo ra ion  và ion .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.  Khi tan trong nước các phân tử ammonia kết hợp với nước tạo ra ion  và ion .

Câu 2:  Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ammonia là một base yếu.                   

B. Ammonia là chất khí không màu, không mùi, tan rất nhiều trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Đốt cháy ammonia không có xúc tác thu được sản phẩm là N2 và H2O.                             

D. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là phản ứng thuận nghịch.

Câu 3: Có thể dùng chất nào sau đây để làm khô khí NH3?

A. H2SO4.                                                                   B. P2O5.                             

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CaO.                                                                      D. CuSO4 khan.

Câu 4: Ammonia phản ứng được với những chất nào sau đây?

A. K2CO3, O2, HCl.

B. CH3COOH, NaCl, HCl.                                   

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Cl2, CuSO4, KOH.     

D. H2SO4, AlCl3, O2.

Câu 5: Trong công nghiệp NH3 được điều chế từ N2 và H2. Hỏi từ 8 lit N2 với hiệu suất 25% thì thu được bao nhiêu lit NH3?

A. 16 L.                                  B. 4L.                         C. 8L.             D. 6L.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *