0

Hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức X Y Z (MX < MY < MZ), tạo thành từ cùng một ancol T với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH)

Hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức X Y Z (MX < MY < MZ), tạo thành từ cùng một ancol T với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH)

 

Hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức X Y Z (MX < MY < MZ), tạo thành từ cùng một ancol T với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam E bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và ancol T. Cho T vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc). Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam E thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 38,76%. B. 25,17%. C. 34,01%. D. 29,25%.

Lời giải

Hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức X Y Z

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *