0

X Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng T là este 2 chức tạo bởi X Y với ancol no mạch hở Z

X Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng T là este 2 chức tạo bởi X Y với ancol no mạch hở Z

 

X, Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo bởi X, Y với ancol no mạch hở Z. Đốt cháy 8,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T thì thu được 7,168 lít CO2 (đktc) và 5,22 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 8,58 gam E với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 17,28 gam Ag. Cho 8,58 gam E tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 11,04. B. 9,06. C. 12,08. D. 12,80.

Lời giải

X Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng T là este 2 chức tạo bởi X Y với ancol no mạch hở Z

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *