Hỗn hợp E gồm hai este thuần chức X Y mạch hở hai chức MX MY Đun nóng 1716 gam E

Hỗn hợp E gồm hai este thuần chức X Y mạch hở hai chức MX MY Đun nóng 1716 gam E

Hỗn hợp E gồm hai este thuần chức (X, Y) mạch hở, hai chức (MX < MY). Đun nóng 17,16 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp T chứa hai ancol no và dung dịch G chứa hai muối của hai axit cacboxylic, phân tử hơn kém nhau một nguyên tử cacbon có khối lượng 18,88 gam. Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng 6,048 lít (đktc) khí oxi, thu được 8,8 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 40,6%. B. 69,2%. C. 30,8%. D. 53,4%.

 

Lời giảiHỗn hợp E gồm hai este thuần chức X Y mạch hở hai chức MX MY Đun nóng 1716 gam E

 

Xem thêm