0

Hỗn hợp X chứa một amin đơn chức, mạch hở (có một liên kết đôi C=C trong phân tử) và một ankan

Hỗn hợp X chứa một amin đơn chức, mạch hở (có một liên kết đôi C=C trong phân tử) và một ankan

 

Hỗn hợp X chứa một amin đơn chức, mạch hở (có một liên kết đôi C=C trong phân tử) một ankan. Đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol hỗn hợp X, thu được N2, 15,84 gam CO2 8,28 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankan trong X

A. 24,6%. B. 30,4%. C. 18,8%. D. 28,3%.

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa một amin đơn chức, mạch hở (có một liên kết đôi C=C trong phân tử) và một ankan

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *