0

Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,40 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở

Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,40 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở

 

Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,40 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn b X vào bình chứa dung dch Br2 thì ti đa a mol Br2 phản ng, khi lượng bình tăng 8,12 gam thoát ra hn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cn vừa đ 0,30 mol O2, thu được CO2 H2O. Gtr ca a là

A. 0,18. B. 0,22. C. 0,19. D. 0,20.

Lời giải

Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,40 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *