0

Phân dạng bài tập polime

Phân dạng bài tập polime

Phân dạng bài tập polime

PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1 : Tính số mắt xích hoặc xác định cấu tạo mắt xích của polime

Ví dụ 1: Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvC. Số mắt xích trung bình trong phân tử của loại tơ này gần nhất là:

A. 145. B. 133. C. 118. D. 113.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội, năm 2015)

Hướng dẫn giải

Cấu tạo của tơ capron :

Suy ra :

Ví dụ 2: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152. B. 121 và 114.

C. 113 và 114. D. 121 và 152.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 THPT Việt Yên Bắc Giang, năm 2015)

Hướng dẫn giải

Cấu tạo của tơ nilon-6,6 và capron như sau :

Suy ra :

Ví dụ 3: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là :

A. –CH2–CHCl– . B. –CH=CCl– .

C. –CCl=CCl– . D. –CHCl–CHCl– .

Hướng dẫn giải

Khối lượng của một mắt xích trong polime X là : .

Vậy công thức của mắt xích là

Ví dụ 4: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên và thuỷ tinh hữu cơ plexiglat là 36720 và 47300 (đvC). Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên là

A. 540 và 550. B. 540 và 473. C. 680 và 473. D. 680 và 550.

Hướng dẫn giải

Ta có :

Ví dụ 5: Số mắt xích glucozơ có trong 194,4 mg amilozơ là (cho biết số Avogađro = 6,02.1023) :

A. 7224.1017. B. 6501,6.1017.

C. 1,3.10-3. D. 1,08.10-3.

Hướng dẫn giải

Amilozơ là một thành phân cấu tạo nên tinh bột, amilozơ là polime có mạch không phân nhánh, do nhiều mắt xích a-glucozơ C6H10O5liên kết với nhau tạo thành.

Số mắt xích C6H10O5

Ví dụ 6: Một polipeptit có cấu tạo của mỗi mắt xích là :

(-CO-CH2-NH-CO-CH(CH3)-NH-)n. Biết khối lượng phân tử trung bình của phân tử polipeptit vào khoảng 128640 đvC. Hãy cho biết trong mỗi phân tử polipeptit có trung bình khoảng bao nhiêu gốc glyxin?

A. 1005. B. 2000 . C. 1000. D. 2010.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 THPT Việt Yên Bắc Giang, năm 2015)

Hướng dẫn giải

Dạng 2 : Phản ứng clo hóa

 

 

Mời các thầy cô và các em tải bản pdf đầy đủ tại đây

Phân dạng bài tập polime

 

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *