Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm

Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm   C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM I. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa) Ví dụ 1: Khối lượng dung dịch HNO3 65% cần sử dụng để điều chế 1 tấn TNT , với hiệu suất 80% là: A. 0,53 tấn. … Read more

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON KHÔNG NO I. Phản ứng cộng HBr, HCl, Br2 1. Bản chất phản ứng cộng HBr, Br2 2. Phương pháp giải a. Tính lượng chất trong phản ứng Ví dụ 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4 và … Read more

Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm ​Dạng 6. H2S, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ. Phương pháp giải + H2S, SO2 khi tác dụng với dung dịch bazơ sẽ tạo ra muối axit, muối trung hòa phụ thuộc vào số mol của chúng với số mol OH–. Ta có thể chia … Read more

Phân dạng bài tập hợp chất của kim loại kiềm kiềm thổ

Phân dạng bài tập hợp chất của kim loại kiềm kiềm thổ

Phân dạng bài tập hợp chất của kim loại kiềm kiềm thổ   BÀI 2: HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 1. Muối cacbonat tác dụng axit Ví dụ minh họa * Mức độ vận dụng Ví dụ 1: … Read more