Tag phân dạng bài tập

Phân dạng bài tập anken

Phân dạng bài tập anken

Phân dạng bài tập anken   CHUYÊN ĐỀ ANKEN ( CTPT: CnH2n n ≥ 2 ) I. LÍ THUYẾT ANKEN: I- Tính chất vật lí: – Tương tự ankan, nhiều tính chất vật lí của anken biến đổi tương tự…

Phân dạng bài tập ankan

Phân dạng bài tập ankan

Phân dạng bài tập ankan C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN I. Phản ứng thế Cl2, Br2 (phản ứng clo hóa, brom hóa) Ví dụ 1: Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo…

Phân dạng bài tập halogen

Phân dạng bài tập halogen

Phân dạng bài tập halogen Dạng 1: Bài toán về halogen tác dụng với kim loại Phương pháp giải + Với F, Cl, Br phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa cao, còn với I phản ứng đưa…

Phương pháp đồ thị

phương pháp đồ thị

Phương pháp đồ thị   BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC DỰA VÀO ĐỒ THỊ B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 1. CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 hoặc Ca(OH)2…