dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Một số giải pháp nhằm tổ chức một cách có hiệu quả câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh khối 5

SKKN Một số giải pháp nhằm tổ chức một cách có hiệu quả câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh khối 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ quốc tế thông Gụng nhҩt trên
thế giӟi hiện nay. Xác định đưӧc tҫm quan trọng cӫa tiếng Anh, %ộ Giáo Gục và
Đào tạo đã đưa môn học này vào giảng Gạy trong các nhà trường và đang tұp
trung đổi mӟi chương trình, đổi mӟi phương pháp Gạy học ngay từ bұc tiểu học.
0ục tiêu cụ thể đối vӟi việc Gạy học Tiếng Anh ӣ bұc tiểu học là: %ưӟc đҫu
hình thành cho học sinh các kᲀ năng giao tiếp cơ bản, đơn giản bҵng tiếng Anh
trong giao tiếp hàng ngày giúp học sinh bưӟc đҫu có những hiểu biết vӅ đҩt
nưӟc, con người, nӅn văn hóa cӫa một số nưӟc nói tiếng Anh góp phҫn hình
thành cho học sinh thái độ ttch cӵc đối vӟi môn Tiếng Anh cNJng như phương
pháp học tұp và phát triển nhân cách, trt tuệ cӫa học sinh.
%ám sát mục tiêu trên, sách giáo khoa Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 và
Tiếng Anh 5 đưӧc biên soạn theo định hưӟng giao tiếp, giúp học sinh bưӟc đҫu
hình thành và phát triển năng lӵc giao tiếp bҵng tiếng Anh, thông qua bốn kĩ
năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói.
Nội Gung sách xoay quanh các chӫ điểm, chӫ đӅ giao tiếp quen thuộc, gҫn gNJi
vӟi học sinh.
Trong quá trình giảng Gạy, tôi nhұn thҩy mặc Gù các em đã học Tiếng
Anh trong khoảng thời gian khá Gài nhưng khả năng giao tiếp cӫa các em còn
nhiӅu hạn chế. Học sinh có thể nói tốt các câu đơn lẻ nhưng trong những tình
huống giao tiếp cụ thể, các em lúng túng, không biết vұn Gụng các câu nói đó
sao cho hiệu quả, hoặc chỉ có thể Guy trì đưӧc cuộc hội thoại rҩt ngắn, không
biết cách mӣ rộng hay kéo Gài cuộc hội thoại. 0ột số em chỉ có thể trả lời mà
không biết chӫ động nêu câu hỏi. Các em thường gặp khó khăn trong việc thể
hiện suy nghĩ, cảm xúc cӫa mình thông qua hoạt động giao tiếp vӟi người khác.
Khi đặt vào một tình huống hay một ngữ cảnh cụ thể thì các em hҫu như không
phát huy đưӧc khả năng giao tiếp bҵng tiếng Anh cӫa mình, thұm cht Gường
2
như không sẵn sàng trong giao tiếp. ĐiӅu đó là Go một số nguyên nhân cơ bản
sau:
Thứ nhҩt, học sinh còn chưa mạnh Gạn, chưa tӵ nhiên khi tham gia hoạt
động học tұp. Các em cNJng tt có cơ hội đưӧc rèn kĩ năng nói và phát triển khả
năng giao tiếp bҵng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Các
em đưӧc rèn kĩ năng nói chӫ yếu phụ thuộc vào nội Gung luyện nói trong sách
giáo khoa và việc giảng Gạy cӫa thҫy cô trên lӟp. Việc học còn mang ttnh thụ
động, chưa sáng tạo.
Thứ hai, sӵ đҫu tư vӅ thời gian cӫa giáo viên cho hai kĩ năng nghe, nói
chưa tương xứng vӟi tҫm quan trọng cӫa nó Gẫn tӟi việc học sinh có thể nắm
vững kiến thức ngữ pháp nhưng khả năng vұn Gụng vào các tình huống giao tiếp
trong cuộc sống còn hạn chế. Đặc biệt là các em học sinh khối 5, mặc Gù lưӧng
kiến thức các em học đưӧc tương đối nhiӅu (theo như chuẩn đҫu ra cӫa bộ giáo
Gục phải đạt đưӧc trình độ A2), nhưng thӵc tế việc các em có thể giao tiếp đưӧc
còn rҩt khó khăn.
Từ thӵc tế đó, việc thành lұp câu lạc bộ tiếng Anh là hết sức cҫn thiết.
Như chúng ta đã biết, câu lạc bộ trong nhà trường là nơi tұp trung những học
sinh có cùng sӣ thtch, năng khiếu ӣ cùng một lĩnh vӵc nào đó, tӵ nguyện thao
gia vào các hoạt động học tұp vui chơi phù hӧp vӟi học sinh. Câu lạc bộ tiếng
Anh mang đến cho các thành viên cơ hội rèn luyện các kᲀ năng mӅm: Kᲀ năng
phản xạ khi giao tiếp, kᲀ năng tӵ tin thuyết trình tiếng Anh trưӟc đám đông và
kᲀ năng làm việc đọc lұp và theo đội nhóm…%ên cạnh đó, câu lạc bộ tiếng Anh
còn mang đến một môi trường cho các thành viên học tұp, hoàn thiện tҩt cả các
ký năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết và môi trường cho các em học sinh
phát huy hết khả năng cӫa mình trong quá trình tӵ học, tӵ nghiên cứu và tӵ thể
hiện và khả năng làm việc nhóm. Tuy có nhiӅu ưu điểm như vұy nhưng trong
thӵc tế hiện nay, các CL% Tiếng Anh vẫn còn mang ttnh hình thức, chưa thӵc
sӵ có chiӅu sâu, chưa đưӧc đҫu tư kᲀ lưỡng vӅ kế hoạch hoạt động cNJng như nội
Gung các buổi sinh hoạt.
3
Là một giáo viên tiếng Anh đưӧc giao phụ trách câu lạc bộ, tôi luôn trăn trӣ
suy nghĩ làm thế nào để xây Gӵng và Guy trì hoạt động cӫa câu lạc bộ một cách
hiệu quả cho học sinh có niӅm yêu thtch câu lạc bộ tiếng Anh. Qua hoạt động
câu lạc bộ tiếng Anh tại trường trong những năm gҫn đây, tôi đã nghiên cứu,
tìm ra các giải pháp, ứng Gụng vào thӵc tế giảng Gạy và mạnh Gạn trao đổi kinh
nghiệm vӟi các bạn đồng nghiệp “Một số giải pháp nhằm tổ chức một cách có
hiệu quả câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh khối 5”
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. MÔ TẢ GIẢI PHÁP TRƯỚC KHI TẠO RA SÁNG KIẾN
Hiện nay, việc Gạy và học môn tiếng Anh đã và đang rҩt đưӧc chú trọng
đҫu tư nên vӅ cơ sӣ vұt chҩt cNJng đҫy đӫ hơn, đội ngNJ giáo viên cNJng đưӧc đào
tạo bài bản. Chương trình tiểu học có sӵ đổi mӟi theo hưӟng tăng cường kᲀ
năng nghe nói, lҩy người học làm trung tâm, tạo tiӅn đӅ cho học sinh tiếp cұn
vӟi các phương pháp Gạy học mӟi.
Thӵc hiện chỉ đạo cӫa ngành giáo Gục vӅ việc đẩy mạnh, đa Gạng hóa các
hoạt động ngoài giờ lên lӟp. Sӣ Giáo Gục và Phòng giáo Gục đã chỉ đạo triển
khai tổ chức câu lạc bộ học sinh trong nhà trường. Thӵc hiện sӵ chỉ đạo cӫa cҩp
trên, trường Tiểu học Nguyễn Trãi quyết định thành lұp câu lạc bộ tiếng Anh
trong nhà trường. Việc tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh trong nhà trường có những
thuұn lӧi và khó khăn như sau:
1.1. Thuận lợi
– Câu lạc bộ đưӧc thành lұp đưӧc sӵ chỉ đạo sát sao cӫa %GH nhà trường,
đưӧc giám sát hết sức chặt chẽ, quy định rõ ràng, bên cạnh đó là sӵ ӫng hộ nhiệt
tình từ các bұc phụ huynh nên câu lạc bộ Giễn ra hết sức thuұn lӧi.
– Câu lạc bộ Tiếng Anh đưӧc thành lұp đã thu hút đưӧc số lưӧng các con
học sinh tham gia khá đông, hoạt động cӫa câu lạc bộ đưӧc Giễn ra tương đối
đӅu đặn, học sinh tham gia đҫy đӫ. Câu lạc bộ đã góp phҫn tạo cho các con
4
hứng thú vӟi môn tiếng Anh, tạo cho học sinh thêm cơ hội luyện tұp các kᲀ
năng tiếng Anh, đặc biệt là kᲀ năng nghe nói.
1.2. Khó khăn
– Vì chưa có hưӟng Gẫn cụ thể vӅ việc tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh nên
việc thiết kế các hoạt động cӫa câu lạc bộ chưa đưӧc bài bản, chưa có kế hoạch
cụ thể cho từng buổi sinh hoạt. Do Gó, việc thӵc hiện câu lạc bộ còn rҩt lúng
túng, chưa có phương hưӟng cụ thể, chưa có kế hoạch cụ thể nên vừa tổ chức
vừa rút kinh nghiệm khiến cho giáo viên chưa chӫ động đưӧc các hoạt động cӫa
câu lạc bộ
– Vì đặc thù công việc, giáo viên tiếng Anh trong nhà trường còn phải
đảm bảo chҩt lưӧng các giờ Gạy trên lӟp cNJng như các công việc khác nên chưa
đҫu tư đưӧc nhiӅu thời gian vào thiết kế các hoạt động cụ thể cho từng buổi sinh
hoạt. Hơn nữa, một số giáo viên trong nhà trường Go tuổi đã cao nên còn e ngại
việc thay đổi các phương pháp tổ chức các buổi sinh hoạt, nội Gung các buổi
sinh hoạt còn lặp lại các hoạt động, chưa có sӵ đổi mӟi cNJng như phong phú
giữa các buổi sinh hoạt gây nhàm chán cho học sinh. Nội Gung các buổi sinh
hoạt câu lạc bộ chưa phong phú, mӟi Gừng lại ӣ việc ôn tұp lại cho học sinh
những kiến thức đã học trên lӟp, tuy có chú trọng hơn vào các hoạt động nghe
nói nhưng chưa phát huy đưӧc ttnh tӵ chӫ cӫa học sinh, học sinh chưa có nhiӅu
cơ hội đưӧc làm việc nhóm, đưӧc thể hiện năng lӵc cӫa bản thân
%ắt đҫu từ đҫu năm học 2019 – 2020, tôi đưӧc nhà trường ttn nhiệm phân
công phụ trách câu lạc bộ môn tiếng Anh lӟp 5. Từ kinh nghiệm giảng Gạy, phụ
trách câu lạc bộ tại trường tiểu học Nam Tiến – huyện Nam Trӵc từ tháng 10
năm 2015 và thời gian đưӧc công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi, tôi đã
suy nghĩ muốn Guy trì hoạt động cӫa câu lạc bộ tiếng Anh một cách bài bản thì
phải có một kế hoạch cụ thể, nội Gung và hình thức tổ chức phù hӧp, cuốn hút,
hҩp Gẫn học sinh tham gia. Thêm vào đó cҫn phải có hưӟng Gẫn cụ thể cho chӫ
nhiệm câu lạc bộ cách Guy trì tốt hoạt động cӫa câu lạc bộ, khuyến khtch các
thành viên tham gia câu lạc bộ một cách ttch cӵc.
5
Chtnh vì vұy, sau thời gian nghiên cứu, tôi đã mạnh Gạn tạo ra sáng kiến
“ Một số giải pháp nhằm tổ chức một cách có hiệu quả câu lạc bộ tiếng Anh
cho học sinh khối 5”.
2. MÔ TẢ GIẢI PHÁP SAU KHI CÓ SÁNG KIẾN
Qua quá trình trӵc tiếp giảng Gạy, tôi đã đúc rút đưӧc những kinh nghiệm
trong quá trình tổ chức câu lạc bộ, từ đó tôi đã rút ra 5 giải pháp để tổ chức hiệu
quả câu lạc bộ Tiếng Anh nói chung, kèm theo đó là kế hoạch cụ thể cho 35
tuҫn sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh khối 5 nói riêng:
2.1. GIẢI PHÁP 1: Chủ nhiệm mỗi câu lạc bộ phải có ý thức tự học, tự bồi
dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tổ chức
hoạt động của câu lạc bộ
Giáo viên – chӫ nhiệm câu lạc bộ có vai trò rҩt quan trọng trong việc điӅu
hành, tổ chức, chҩt lưӧng hoạt động cӫa câu lạc bộ. Chӫ nhiệm câu lạc bộ càng
có năng lӵc tổ chức và trình độ hiểu biết sâu rộng vӅ các mặt bao nhiêu thì hoạt
động trong câu lạc bộ càng đạt hiệu quả cao bҩy nhiêu. Vì thế để hoạt động câu
lạc bộ trong nhà trường có hiệu quả, chӫ nhiệm mỗi câu lạc bộ cҫn luôn có ý
thức tӵ học tӵ bồi Gưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nắm
vững ý nghĩa chức năng, cách tổ chức hoạt động câu lạc bộ có khả năng tuyên
truyӅn vұn động phụ huynh học sinh. Đồng thời có thể giảng Gạy một cách có
hiệu quả, truyӅn lửa, thắp sáng niӅm đam mê vӟi tiếng Anh cӫa các em học sinh
tiểu học. Để làm đưӧc điӅu đó chӫ nhiệm cӫa các câu lạc bộ phải có ý thức bồi
Gưỡng các kĩ năng như: năng lӵc tổ chức, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng điӅu hành…
Các chӫ nhiệm câu lạc bộ phải tham gia đҫy đӫ các buổi tұp huҩn, hội thảo mà
phòng giáo Gục nhà trường tổ chức, các buổi sinh hoạt mẫu để từ đó rút kinh
nghiệm đưa ra ý tưӣng cho các buổi sinh hoạt cӫa mình. Ngoài ra ban chӫ
nhiệm câu lạc bộ còn phải biết tranh thӫ mọi đóng góp ý kiến cӫa ban cố vҩn
trong nhà trường để việc tổ chức câu lạc bộ đạt hiệu quả cao.
6
2.2. GIẢI PHÁP 2: Thiết kế chương trình hoạt động của câu lạc bộ một
cách khoa học, lớp lý
2.2.1. Nguyên tắc thiết kế chương trình hoạt động của câu lạc bộ
Để hoạt động cӫa câu lạc bộ có hiệu quả thì chӫ nhiệm câu lạc bộ phải
xây Gӵng đưӧc một chương trình hoạt động cӫa câu lạc bộ. Tiêu cht để xây
Gӵng chương trình hoạt động như sau:
a. Về nội dung
– %ám sát chương trình sách giáo khoa, giúp cӫng cố lại kiến thức cӫa học
sinh học đưӧc trên lӟp.
– Nội Gung phong phú đa Gạng, phù hӧp vӟi trình độ và hiểu biết cӫa học
sinh
Để không biến những buổi sinh hoạt câu lạc bộ thành buổi ôn tұp các bài
học thì nội Gung cӫa các buổi sinh hoạt không đưӧc nặng nӅ vӅ kiến thức mà
nên chú trọng nhiӅu vào nội Gung giáo Gục kᲀ năng sống, kᲀ năng giao tiếp ứng
xử vӅ hiểu biết văn hóa, xã hội, kết hӧp vӟi văn nghệ, mᲀ thuұt…
Ngoài những kiến thức các em đã học trong sách giáo khoa, cùng những
chӫ điểm đó, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ phải giúp học sinh tìm hiểu thêm vӅ
cuộc sống xung quanh, thӵc tế cuộc sống như các ngày lễ tết, các hoạt động
thường ngày, hoạt động giải trt, các vҩn đӅ vӅ sức khỏe. Chӫ nhiệm câu lạc bộ
cҫn xây Gӵng chương trình hoạt động cӫa câu lạc bộ xuyên suốt năm học, bám
sát vào chӫ đӅ hàng tháng để tiến hành hoạt động tạo nên hiệu quả thӵc tế Gối
vӟi học sinh
b. Về hình thức
Để gây hứng thú và ktch thtch sӵ sáng tạo, chӫ động, tránh gây cảm giác
chán nản cho học sinh, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ cҫn phải
liên tục thay đổi, Việc đổi mӟi các hình thức tổ chức hoạt động sẽ hҩp Gẫn, lôi
cuốn học sinh vào các hoạt động học tұp một cách chӫ động và ttch cӵc. Giáo
viên sử Gụng các hình thức tổ chức Gạy học như: Học sinh thảo luұn nhóm, đàm
7
thoại vӟi nhau hoặc vӟi chtnh các thҫy cô, hoặc hoạt động các nhân (độc thoại)
vӅ một vҩn đӅ. Các hình thức tổ chức hoạt động học có thể là: Đóng các hoạt
cảnh, vұn Gụng các trò chơi trong tiết học, các cuộc thi tiếp sức. Qua đó học
sinh lĩnh hội kiến thức, ttch cӵc, tӵ giác “học mà chơi, chơi mà học”. Không kht
học tұp thoải mái khiến học sinh mạnh Gạn, tӵ tin khi nói.
2.2.2. Thiết kế chương trình sinh hoat câu lạc bộ
Để giúp cho hoạt động câu lạc bộ đưӧc Giễn ra một cách thuұn lӧi, đồng
thời giúp giáo viên vӟi vai trò chӫ nhiệm câu lạc bộ chӫ động trong việc điӅu
hành hoạt động cӫa câu lạc bộ thì việc xây Gӵng kế hoạch cụ thể cho từng buổi
sinh hoạt câu lạc bộ là hết sức cҫn thiết. Kế hoạch câu lạc bộ cҫn đưӧc sӵ phê
Guyệt cӫa %an giám hiệu nhà trường, đưӧc sӵ đồng thuұn, góp ý từ phta tổ
chuyên môn tiếng Anh trong nhà trường. Dưӟi đây là kế hoạch cụ thể cho các
buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh cho học sinh khối 5:
2.2.2.1. Cấu trúc chung cho 1 buổi sinh hoạt câu lạc bộ
0ột buổi sinh hoạt câu lạc bộ bao gồm 3 phҫn chtnh:
Phần 1: Khởi động
– 0ục đtch: Giúp cho học sinh bưӟc vào bài học tiếng Anh một cách thoải mái,
tӵ nhiên và tràn đҫy háo hức nhҩt, tham gia các hoạt động vӟi niӅm yêu thtch và
vui vẻ, giúp hiểu sâu nội Gung bài học cNJng như tăng thêm hứng thú lâu Gài cho
các buổi sinh hoạt tiếp theo.
– Các hình thức tổ chức có thể vұn Gụng
+ Hát và nhảy theo các bài hát tiếng Anh
+ Các trò chơi kết hӧp vұn động
Phần 2: Nội dung chính
8
– 0ục đtch: Giúp học sinh đạt đưӧc mục tiêu cӫa buổi sinh hoạt, lĩnh hội tri
thức mӟi cNJng như vұn Gụng các kiến thức đã học vào thӵc tế. Phát triển toàn
Giện các kᲀ năng nghe, nói đọc, viết và các kᲀ năng mӅm cho học sinh
– Các hình thức tổ chức có thể vұn Gụng
+ Trình bày quan điểm theo các chӫ đӅ, trả lời các câu hỏi.
+ Trình bày các kinh nghiệm học tұp, trả lời các câu hỏi để chia sẻ kinh
nghiệm vӟi các học sinh khác.
+ Đưa ra tình huống, tổ chức thi nói giữa các nhóm trong cùng một khối.
Hoạt động này hết sức phong phú, gҫn gNJi vӟi các chӫ đӅ trong chương trình
chtnh khóa, và rҩt thӵc Gụng vӟi các em học sinh, tuy nhiên yêu cҫu thӵc hiện
các đơn vị lời nói phải phù hӧp vӟi đối tưӧng học sinh trong từng khối học. %an
tổ chức không nên đặt nặng vӅ kỷ năng ngôn ngữ mà nên chú trọng và phát huy
vӅ sӵ Gạn Gĩ, sử Gụng đưӧc đơn vị lời nói có ttnh thông báo và sӵ linh hoạt sáng
tạo cӫa các em.
+ Thi phát hiện từ, cụm từ có trong bài khóa nào. (Gưӟi hình thức như Trò
chơi âm nhạc)
+ Thi tìm từ có số lưӧng chữ cái và nội Gung gӧi ý (Gưӟi hình thức như
trò chơi Chiếc nón kỳ Giệu)
+ Thi đặt câu nhanh theo nhóm mỗi thành viên đưa ra một từ.
+ Thi giải thtch thành ngữ, địa Ganh trong tranh.(các địa Ganh có tranh
trong sách giáo khoa)
+ Thi tұp bài hát nhanh theo băng.
+ Thi miêu tả, đoán bạn là ai, làm gì .( hình thức như trò chơi Ai là ai)
+ Thi tranh luұn, hùng biện vӅ các chӫ đӅ gӧi ý trưӟc.
+ Thi giải ô chữ.
+ Thi xếp hình.
Phần 3: Tổng kết
9
– 0ục đtch: Tổng kết lại nội Gung hoạt động cӫa buổi sinh hoạt, lҩy ý kiến phản
hồi cӫa học sinh vӅ buổi sinh hoạt. Khen ngӧi các cá nhân, tổ nhóm hoạt động
tốt
– Các hình thức tổ chức có thể áp Gụng:
+ Chia sẻ cảm nhұn cӫa các học sinh qua các hoạt động như Thought boarG,
Onion rings….
+ Giáo viên tổng kết thi đua, khen thưӣng
2.2.2.2. Các chủ đề để tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh lớp 5

TuầnChủ đề
1Lễ ra mắt câu lạc bộ
2Introduce yourselves (Giới thiệu bản thân)
3
4
5Daily activities (Các hoạt động thường ngày)
6
7
8
9My school (Ngôi trường của em)
10
11Teachers’ day (Ngày nhà giáo)
12
13Free time activities (Các hoạt động trong thời gian rảnh)
14
15
16
17Tet holiday (Ngày Tết)
18

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
19
20
21My body (Cơ thể của em)
22
23
24
25Seasons and weather (Các mùa và thời tiết)
26
27
28
29Summer vacation (Kỳ nghỉ hè)
30
31
32
33Speaking contest (Thi nói)
34

2.2.2.3. Thiết kế nội dung buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tuần 22
11
Tuần 22
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH
Chủ đề: My body
I. Mục tiêu
– Làm quen vӟi các bệnh thông thường – Health Problems.
– Đưa ra lời khuyện những việc cҫn chú ý khi bị bệnh. What we shoulG anG
shoulGn’t Go when you have some health problems?
II. Phương tiện cần chuẩn bị
– 0áy ttnh, máy chiếu, loa
– %ài hát “What’s the matter with you?”
– Thẻ từ một cố loại bệnh phổ biến
– Giҩy A3, bút Gạ, giҩy nhӟ
III. Nội dung
1. Khởi động
+ Trò chơi: Tranh ghế
– Các thành viên xếp ghế ngồi theo vòng tròn (số lưӧng ghế tt hơn số
lưӧng người ngồi 1 chiếc)
– Các thành viên xếp thành vòng tròn xung quanh ghế
– Người quản trò bұt nhạc, các thành viên đi vòng tròn theo nhạc, khi
nhạc Gừng, các thành viên nhanh chóng tìm cho mình 1 ghế và ngồi xuống.
Thành viên nào không có ghế sẽ phải đọc từ vӅ các bộ phұn cơ thể mà quản trò
đưa ra
– Trò chơi tiếp tục cho đến người cuối cùng
+ Học bài hát What’s the matter with you?
2. Nội dung
HĐ1: Giӟi thiệu các bệnh thông thường – Health Problems.
– Giӟi thiệu từ vӵng liên quan chӫ đӅ các bệnh thường gặp bҵng tiếng Anh
thông qua hình ảnh tưӧng trưng cho các bệnh.
12
Trò chơi: Guessing Words: ( Đoán từ)
– Giáo viên sử Gụng các từ chỉ các hoạt động thường ngày đã đưӧc tìm
hiểu ӣ lҫn sinh hoạt trưӟc, làm thành các thẻ từ. Chia lӟp thành 2 đội
– 0ỗi đội cử 1 đại Giện lên chơi. 0ỗi đội đưӧc quyӅn đoán 5 từ, người
đại Giện cӫa đội sẽ đứng đối Giện vӟi đội chơi và là người Guy nhҩt nhìn thҩy từ .
– Nhiệm vụ cӫa bạn là phải Gӵng ngôn ngữ Giễn tả cho các bạn ngồi Gưӟi
hiểu đó là từ gì. Các bạn trong đội đưӧc đoán từ hai lҫn.
– Đội nào đoán đưӧc nhiӅu từ hơn sẽ giành chiến thắng
HĐ2: Đưa ra lời khuyên những việc cҫn chú ý khi bị bệnh.
(What we should and shouldn’t do when you have some health problems?)
13
+ Thảo luұn nhóm
– Chia các thành viên thành 5 nhóm thảo luұn,
– 0ỗi nhóm chọn 1 loại bệnh và thảo luұn những việc nên hoặc không nên làm
khi mắc phải, trình bày trên giҩy A3
– Các nhóm cử đại Giện lên thuyết trình kết quả thảo luұn cӫa nhóm
Vt Gụ minh họa:
+ Luyện tұp nói
14
– Các thành viên làm việc theo cặp đôi, 1 người đóng vai người bệnh, người kia
đóng vai bác sĩ để đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân cӫa mình.
– Gọi một số cặp lên đóng vai trưӟc cả lӟp
3. Tổng kết
+ Thought boarG (%ảng suy nghĩ)
– Chuẩn bị: giҩy nhӟ các màu
– Giáo viên sử Gụng bảng, vẽ lên đó 3 biểu tưӧng (vui, buồn, Gҩu hỏi)
– Để giҩy nhӟ các màu trên bàn, giải thtch cho các thành viên vӅ ý nghĩa
cӫa từng màu cӫa giҩy nhӟ, mỗi màu cӫa giҩy nhӟ sẽ tương ứng vӟi từng suy
nghĩ cӫa các thành viên ( xanh: thtch, vàng: thắc mắc, hồng: không thtch)
– 0ỗi thành viên lên lҩy cho mình màu giҩy nhӟ (có thể lҩy nhiӅu hơn 1
màu), ghi lên giҩy nhӟ những điӅu mình thtch, không thtch hoặc còn thắc mắc
vӅ buổi sinh hoạt.
– Trưӟc khi ra vӅ, các thành viên lҫn lưӧt Gán ý kiến cӫa mình lên bảng
hoặc tờ giҩy đã đưӧc chuẩn bị.
+ %an điӅu hành câu lạc bộ tổng hӧp lại ý kiến cӫa các thành viên
+ Tuyên Gương cá nhân và nhóm hoạt động ttch cӵc.
+ Thưӣng điểm cho nhóm thắng cuộc trong phҫn chơi trò chơi, thưӣng stickers
cho các thành viên hoạt động tốt
15
(Kế hoạch hoạt động của tất cả các tuần trong năm học, tôi xin được
trình bày trong phần PHỤ LỤC)
2.3. GIẢI PHÁP 3: Tổ chức tốt hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các thành
viên tham gia nhằm cải thiện chất lượng câu lạc bộ.
– Để cải thiện chҩt lưӧng hoạt động cӫa câu lạc bộ, sau mỗi buổi sinh
hoạt, chӫ nhiệm cNJng như các thành viên khác trong ban điӅu hành cҫn tӵ đặt ra
các câu hỏi và tӵ trả lời để tӵ rút ra những kinh nghiệm, nhҵm phát huy những
điểm tốt, khắc phục những điểm chưa đưӧc trong quá trình tổ chức các hoạt
động.
– %ên cạnh đó, để đảm bảo rҵng hình thức hoạt động cӫa câu lạc bộ phù
hӧp vӟi thị hiếu cӫa các thành viên, muốn nắm bắt đưӧc liệu nội Gung kiến thức
đưa vào trong từng buổi sinh hoạt có đáp ứng đưӧc nhu cҫu cӫa các thành viên
hay không, ban điӅu hành câu lạc bộ cNJng cҫn lҩy ý kiến phản hồi cӫa các thành
viên trong câu lạc bộ bҵng các phiếu khảo sát, các hoạt động ngay trong buổi
sinh hoạt trưӟc khi kết thúc qua đó liên tục cұp nhұt tình hình cӫa từng thành
viên trong câu lạc bộ, hỗ trӧ kịp thời những thành viên còn gặp khó khăn khi
sinh hoạt câu lạc bộ. Dưӟi đây là một số gӧi ý các hoạt động để lҩy ý kiến phản
hồi cӫa các thành viên trong câu lạc bộ:
Thought boarG (%ảng suy nghĩ)
16
– Chuẩn bị: giҩy nhӟ các màu
– Giáo viên sử Gụng giҩy khổ A2 hoặc Gùng bảng, vẽ hoặc gắn lên đó 3
biểu tưӧng (vui, buồn, Gҩu hói)
– Để giҩy nhӟ các màu trên bàn, giải thtch cho các thành viên vӅ ý nghĩa
cӫa từng màu cӫa giҩy nhӟ, mỗi màu cӫa giҩy nhӟ sẽ tương ứng vӟi từng suy
nghĩ cӫa các thành viên (VD: xanh: thtch, vàng: thắc mắc, hồng: không thtch)
– 0ỗi thành viên lên lҩy cho mình màu giҩy nhӟ (có thể lҩy nhiӅu hơn 1
màu), ghi lên giҩy nhӟ những điӅu mình thtch, không thtch hoặc còn thắc mắc
vӅ buổi sinh hoạt.
– Trưӟc khi ra vӅ, các thành viên lҫn lưӧt Gán ý kiến cӫa mình lên bảng
hoặc tờ giҩy đã đưӧc chuẩn bị.
– %an điӅu hành câu lạc bộ tổng hӧp lại ý kiến cӫa các thành viên
Trò chơi: TruyӅn bóng
(Hình minh họa trò chơi Truyền bóng)
– Tҩt cả các thành viên ngồi thành vòng tròn
– Người điӅu hành sẽ Gùng 1 quả bóng, ném cho 1 thành viên bҩt kỳ, yêu
cҫu thành viên đó chia sẻ vӅ điӅu mình thtch hoặc không thtch vӅ buổi sinh hoạt
câu lạc bộ
– Thành viên ném quả bóng cho 1 thành viên khác để chọn người chia sẻ
tiếp theo
17
– Khi bóng đưӧc truyӅn đến tay, từng thành viên lҫn lưӧt chia sẻ vӅ những
hoạt động mà mình thtch hoặc không thtch trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ.
– %an điӅu hành câu lạc bộ ghi lại các ý kiến cӫa các thành viên
Onion rings (Vòng hành tây)
(Hình minh họa hoạt động vòng Hành tây)
– Các thành viên trong câu lạc bộ xếp thành 2 vòng tròn, vòng trong
hưӟng ra ngoài, vòng ngoài hưӟng vào trong (1 vòng trong, 1 vòng ngoài) sao
cho số lưӧng người ӣ 2 vòng tròn là bҵng nhau để đảm bảo mỗi thành viên vòng
trong đưӧc bắt cặp vӟi 1 người vòng ngoài.
– Lưӧt 1: Các thành viên ӣ vòng trong sẽ nói (vӅ những điӅu mình đưӧc
trải nghiệm trong buổi sinh hoạt), các thành viên ӣ vòng ngoài sẽ lắng nghe)
– Lưӧt 2: Các thành viên ӣ vòng ngoài sẽ nói và vòng trong lắng nghe
– Lưӧt 3: Yêu cҫu mỗi thành viên bưӟc qua trái hoặc phải một số bưӟc
nhҩt định để tạo thành cặp đôi mӟi và lại lặp lại hoạt động chia sẻ.
– Tùy vào thời gian còn lại cӫa buổi sinh hoạt, ban điӅu hành có thể kéo
Gài hoạt động bҵng cách thay đổi cách bưӟc chân trong vòng để các thành viên
chia sẻ đưӧc vӟi nhiӅu người khác
– Cuối cùng, yêu cҫu các thành viên trӣ vӅ chỗ ngồi cӫa mình, cử 1 vài
thành viên chia sẻ vӅ những điӅu mình đưӧc nghe từ các thành viên khác
– %an điӅu hành ghi lại những ý kiến cӫa các thành viên
18
Trò chơi: Tranh ghế
(Hình minh họa trò chơi Tranh ghế)
– Các thành viên xếp ghế ngồi theo vòng tròn (số lưӧng ghế tt hơn số
lưӧng người ngồi 1 chiếc)
– Các thành viên xếp thành vòng tròn xung quanh ghế
– Người quản trò bұt nhạc, các thành viên đi vòng tròn theo nhạc, khi
nhạc Gừng, các thành viên nhanh chóng tìm cho mình 1 ghế và ngồi xuống.
Thành viên nào không có ghế sẽ là người nói lên cảm tưӣng cӫa mình vӅ buổi
sinh hoạt
– Trò chơi tiếp tục cho đến người cuối cùng đưӧc chia sẻ
– %an điӅu hành ghi lại những ý kiến chia sẻ cӫa các thành viên trong câu
lạc bộ
2.4. GIẢI PHÁP 4: Đổi mới hình thức thi đua khen thưởng nhằm khuyến
khích học sinh tham gia tích cực các hoạt động của câu lạc bộ
Để tạo thêm động lӵc cho học sinh tham gia câu lạc bộ, khi xây Gӵng
chương trình cҫn có sӵ lồng ghép hӧp lý giữa thuyết trình, tranh luұn, các cuộc
thi, trò chơi để tăng thêm phҫn sinh động, hҩp Gẫn, lôi cuốn. Việc khen thưӣng,
tặng điểm, tặng quà trong các buổi sinh hoạt là việc làm hết sức cҫn thiết. Các
hình thức thi đua khen thưӣng cNJng cҫn đưӧc đổi mӟi. CNJng giống như việc Gạy
19
và học ӣ trên lӟp, việc đánh giá thường xuyên đối vӟi sӵ tiến bộ cӫa học sinh
không Gùng điểm số, thay vào đó là những hình thức khen ngӧi, thưӣng điểm,
ttch điểm đa Gạng.
+ Thưӣng, khen ngӧi những thành viên ttch cӵc phát biểu ý kiến, giành
chiến thắng trong các trò chơi, đạt kết quả tốt trong các cuộc thi đua trong câu
lạc bộ. Phҫn thưӣng có thể là một tràng pháo tay cӫa tҩt cả thành viên trong câu
lạc bộ, đôi khi là lời nói cӫa cô giáo như: “cô rҩt vui vì hôm nay con đã mạnh
Gạn bày tỏ ý kiến cӫa mình, con đã trả lời rҩt tốt, con ttch cӵc phát huy nhé!”.
%ên cạnh đó, chӫ nhiệm câu lạc bộ có thể sử Gụng stickers (hình Gán), hoa điểm
tốt… để thưӣng cho mỗi lҫn thành viên trong câu lạc bộ làm tốt một hoạt động
nào đó. Đây đưӧc coi là 1 hình thức ttch điểm cho các thành viên, đến một số
điểm nhҩt định các thành viên sẽ đưӧc đổi stickers hoặc hoa thành 1 món quà
nhỏ như bút chì, tẩy, thưӟc…..
(Hình ảnh minh họa cho stickers sử dụng trong khen thưởng học sinh)
+ Tạo sӵ thi đua giữa các tổ: Cộng điểm thưӣng cho tổ nào có nhiӅu bạn
phát biểu ý kiến xây Gӵng bài, ttch cӵc học tұp, hoạt động nhóm, ttch cӵc hoàn
thành các nhiệm vụ học tұp đưӧc giao. Đặc biệt những bạn có câu trả lời mang
ttnh tư Guy sáng tạo. Các thành viên trong câu lạc bộ đưӧc chia thành 3 tổ,
tương ứng vӟi ba Gãy bàn. Cuối mỗi buổi các tổ sẽ tӵ tổng kết điểm thưӣng cho
tổ mình. Điểm thưӣng cho các tổ sẽ đưӧc ttch lại để thi đua các tổ, cuối học kỳ
hoặc cuối năm học, trong buổi tổng kết hoạt động câu lạc bộ sẽ tìm ra và tuyên
Gương cho tổ, nhóm xuҩt sắc
20
(Hình minh họa cách thiết kế bảng thi đua theo tổ, nhóm)
2.5. GIẢI PHÁP 5: Phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình
trong việc duy trì hoạt động câu lạc bộ
Việc thành lұp và Guy trì CL% có thành công hay không không thể thiếu
đưӧc sӵ hỗ trӧ cӫa lãnh đạo nhà trường và Hội Cha mẹ học sinh. ĐiӅu này ảnh
hưӣng không nhỏ đến tâm huyết cӫa giáo viên tiếng Anh đến việc chӫ nhiệm
CL% vì người giáo viên có nhiệt tình hay không một phҫn là ӣ sӵ động viên,
khtch lệ ҩy. Không những thế, thái độ làm việc cӫa giáo viên phụ trách quyết
định và là tiӅn đӅ cho sӵ ra đời cNJng như Guy trì một CL% bҩt kì cùng vӟi sӵ kết
hӧp, tương tác cӫa học sinh thể hiện qua niӅm yêu thtch và sӵ tiến bộ cӫa môn
học. Nếu thiếu sӵ đҫu tư cho các hoạt động cӫa CL% sẽ nhanh chóng làm học
sinh không còn hứng thú, uể oải khi tham gia. Kết hӧp đưӧc các yếu tố nội và
ngoại hàm sẽ đẩy mạnh sức ảnh hưӣng và hiệu quả cӫa CL% mang lại
* Đối với nhà trường
– Giáo viên vӟi vai trò là chӫ nhiệm câu lạc bộ tham mưu vӟi nhà trường
đҫu tư cơ sӣ vұt chҩt và làm hұu phương vững chắc cho các em, tạo điӅu kiện
cho học sinh lӵa chọn các câu lạc bộ phù hӧp vӟi khả năng cӫa mình thông qua
việc khảo sát. Nhà trường cNJng như giáo viên là đại Giện pháp lý cho các em
sinh hoạt câu lạc bộ, cNJng như khi tham gia các cuộc giao lưu.
21
– Ngoài ra các chӫ nhiệm câu lạc bộ đã phối hӧp vӟi Đoàn Thanh Niên,
tổng phụ trách Đội để tạo ra các chương trình giao lưu, các sân chơi bổ tch cho
các em như: cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, giӟi thiệu sách bҵng tiếng Anh, giao
lưu tiếng Anh vӟi các chӫ đӅ: An toàn trường học, Dạ hội tiếng Anh, Ngôi
trường trong tương lai…
– Tôi cùng vӟi tổ tiếng Anh trong nhà trường huy động và tạo điӅu kiện
để phụ huynh học sinh tham gia cùng vӟi ban điӅu hành câu lạc bộ đҫu tư các
phương tiện cҫn Gùng cho việc sinh hoạt câu lạc bộ và tổ chức các buổi sinh
hoạt, các buổi giao lưu cho các em học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vӟi
các câu lạc bộ khác hoặc kết hӧp vӟi các trung tâm tiếng Anh cho các em học
sinh có cơ hội đưӧc giao lưu vӟi người nưӟc ngoài nhҵm phát huy sӵ tӵ tin sử
Gụng tiếng Anh trong giao tiếp. Ngoài ra chӫ nhiệm câu lạc bộ chӫ động liên hệ,
trao đổi vӟi phụ huynh vӅ lӧi tch cӫa câu lạc bộ, từ đó khuyến khtch các em
tham gia.
* Đối với gia đình
– Tôi cNJng tư vҩn cho cha mẹ việc giáo Gục học sinh ӣ nhà và hưӟng Gẫn
học sinh tham gia các hoạt động cӫa câu lạc bộ, tạo điӅu kiện cho cha mẹ tham
gia các buổi sinh hoạt câu lạc bộ cùng vӟi con em để nắm bắt đưӧc những điӅu
con em mình lĩnh hội đưӧc từ việc tham gia câu lạc bộ, từ đó có kế hoạch giáo
Gục cNJng như luyện tұp cùng con ӣ nhà Khuyến khtch cho con em mình tham
gia câu lạc bộ để phát triển những năng khiếu môn học, kᲀ năng xã hội, kᲀ năng
cộng đồng rҩt thiết thӵc. Các em sẽ có những mối quan hệ, những trải nghiệm
mӟi mẻ, tt bỡ ngỡ hơn nếu khi bưӟc ra cuộc sống.
– Tư vҩn để phụ huynh chӫ động trao đổi vӟi nhà trường, cụ thể là ban
điӅu hành câu lạc bộ vӅ tình hình học tұp, rèn luyện, sinh hoạt, tâm tư nguyện
vọng cӫa học sinh để cùng ban điӅu hành câu lạc bộ kịp thời động viên, hưӟng
Gẫn học sinh tham gia các hoạt động cӫa câu lạc bộ.
– Vұn động phụ huynh đóng góp trt tuệ, công sức, kinh pht, vұt chҩt phục
vụ cho việc chuẩn bị các phương tiện cho các buổi sinh hoạt, các sӵ kiện đưӧc
22
tổ chức cho học sinh giao lưu trong khuôn khổ các hoạt động cӫa câu lạc bộ,
thӵc hiện quyӅn giám sát để việc sử Gụng các nguồn lӵc này có hiệu quả tốt.
III. HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI.
1. Về mặt kinh tế
Các giải pháp mà tôi đưa ra trong đӅ tài Gễ triển khai, tt tốn kém vӅ mặt
thời gian và kinh pht. 0ặt khác góp phҫn nâng cao chҩt lưӧng sinh hoạt cӫa các
buổi câu lạc bộ. Có thể nói, các giải pháp trên mang lại hiệu quả cao vӅ mặt
kinh tế mang ttnh khả thi cao.
2. Về mặt xã hội
Vӟi kế hoạch đưӧc thiết kế cụ thể cho từng buổi sinh hoạt, bản thân là
giáo viên chӫ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh khối 5, tôi đã phҫn nào cảm thҩy tӵ
tin và chӫ động trong việc Guy trì hiệu quả cӫa câu lạc bộ. Tuy sáng kiến mӟi
đưӧc áp Gụng từ tháng 9 năm học 2019 – 2020 nhưng cNJng đã nhìn thҩy đưӧc
những kết quả hết sức khả quan. Cụ thể là:
– Từ khi tổ chức triển khai nhà trường đã nhұn đưӧc sӵ đồng thuұn cao
cӫa giáo viên, phụ huynh. Phụ huynh ttch cӵc tham gia vào việc giáo Gục con
em mình, tham gia vào các hoạt động giáo Gục cӫa nhà trường, các hoạt động
cӫa câu lạc bộ
– Câu lạc bộ thu hút đưӧc nhiӅu học sinh tham gia ttch cӵc, và đҫy đӫ.
Trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các em học sinh rҩt hào hứng và chӫ động
trong thảo luұn nhóm, tham gia các trò chơi cNJng như hoạt động nói, thuyết
trình
23
(Các thành viên trong câu lạc bộ trong hoạt động Onion rings)
(Các thành viên CLB thảo luận nhóm sôi nổi)
24
(Cùng nhau vẽ áp phích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam)
– Thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, đã phát huy tư Guy sáng tạo
cӫa học sinh, động viên học sinh ttch cӵc, chӫ động, tӵ tin trong học tұp, rèn
luyện năng lӵc thӵc hành, khả năng giao tiếp bҵng Tiếng Anh, tạo sân chơi văn
hoá, trt tuệ cho học sinh, nâng cao chҩt lưӧng cho việc Gạy và học môn tiếng
Anh.
– Các em học sinh tham gia câu lạc bộ đã không ngại thể hiện khả năng
cӫa mình thể hiện qua việc các em làm chӫ đưӧc sân khҩu khi Gẫn chương trình
bҵng tiếng Anh, biểu Giễn các bài hát bҵng tiếng Anh trên sân khҩu, tham gia thi
hùng biện tiếng Anh cҩp trường, cҩp thành phố. Trong đó, có 6 em học sinh từ
lӟp 5A, 5% tham Gӵ vòng sơ khảo cuộc thi hùng biện tiếng Anh cҩp thành phố,
2 em lọt vào vòng chung kết. Qua đó

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ