dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực ở mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và chương trình hiện hành để dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh

SKKN Vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực ở mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và chương trình hiện hành để dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
“Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục,
đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu
cầu học tập của nhân dân”. Đó chính là một trong những điều mà Nghị quyết số
29-NQ/TW với nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định.
Luật Giáo dục, điều 28.2 đã nêu rõ:”Phương pháp giáo dục phổ thông
phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp
với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học khả
năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;
tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
Trong Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược
phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 đã nêu:“Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.”
Trên thế giới, từ cuối thế kỉ XX đến nay, nhiều nước tiên tiến đã và đang
thực hiện xây dựng chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực
người học. Tùy thuộc vào đặc điểm của mình mà mỗi nước coi trọng những
năng lực nhất định, cách diễn đạt năng lực cũng không giống nhau trong chương
trình giáo dục của các nước. Nhưng hầu hết các nước đều chú ý hình thành, phát
triển những năng lực cần cho việc học suốt đời, gắn với cuộc sống hàng ngày,
trong đó chú trọng các năng lực chung như: năng lực tự học, học cách học; năng
lực cá nhân (tự chủ, tự quản lí bản thân); năng lực xã hội, năng lực hợp tác; năng
lực giao tiếp; năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề; năng lực công nghệ
thông tin và truyền thông…Còn ở Việt Nam, giáo dục phải hướng tới phát triển
các năng lực chung và năng lực đặc thù liên quan đến từng lĩnh vực giáo dục,
môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà mọi học sinh đều cần có trong cuộc
sống, đồng thời tạo điều kiện phát triển tốt tiềm năng của mỗi học sinh. Cấp
Tiểu học hướng tới hình thành và phát triển các năng lực chung như: Tự phục
vụ, tự quản; giao tiếp, hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề. Ngoài những năng
lực chung, các năng lực đặc thù môn học được nêu ở các chương trình môn học
và hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: năng lực Toán, năng lực Âm nhạc, năng
lực Mĩ thuật,…
Chương trình tổng thể Ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26/12/2018 nêu rõ “Giáo dục toán học hình thành và phát triển cho học
sinh những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học với các
thành tố cốt lõi: năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình học toán
học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực
sử dụng các công cụ và phương tiện học toán; phát triển kiến thức, kĩ năng then
chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào đời sống
thực tiễn, giáo dục toán học tạo dựng sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa
toán học với các môn học khác và giữa toán học với đời sống thực tiễn’’.
Quả đúng là như vậy! Trong các môn học,Toán học là một trong những
bộ phận cấu thành chương trình Tiểu học đóng vai trò rất quan trọng. Nó cung
cấp những kiến thức cơ bản về số học, các yếu tố hình học, các yếu tố đại lượng,
đo đại lượng và giải toán đồng thời giúp học sinh phát triển năng lực tư duy, giải
quyết vấn đề, giao tiếp toán học và năng lực sử dụng các công cụ, phương tiện
học toán khi tiếp xúc trong đời sống thực tiễn, học sinh có khả năng làm chủ các
hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ phù hợp với lứa tuổi và vận dụng chúng một
cách hợp lí vào thực hiện thành công nhiệm vụ học tập, giải quyết hiệu quả
những vấn đề đặt ra cho chính các em trong cuộc sống hàng ngày, trong hoạt
động lao động.
Vậy để dạy học môn Toán, đặc biệt là Toán song ngữ Anh – Việt ở Tiểu
học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh đạt hiệu quả cao, chuẩn bị
cho việc thay sách giáo khoa theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày
26/12/2018 thì chúng ta cần phải làm gì? Và làm như thế nào để góp phần vào
công tác giáo dục hiện nay với quan điểm giáo dục mới và hiện đại? Đây là một
trong những vấn đề mà tất cả những người làm công tác giáo dục nói chung và
những người làm công tác quản lí trường học nói riêng luôn trăn trở, quan tâm
và đây cũng là lí do chính để tôi chọn sáng kiến “Vận dụng linh hoạt các thành
tố tích cực ở mô hình trường học mới Việt Nam(VNEN) và chương trình hiện
hành để dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh.”
Thầy Vũ Văn Ninh – Tổ trưởng tổ Tiểu học giới thiệu về nhà trường
với đoàn đại biểu đến từ Thái Nguyên
Cô Trần Thị Minh Thúy – Hiệu trưởng chia sẻ về nhà trường với đoàn đại
biểu đến từ Thái Nguyên
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng
Là Phó hiệu trưởng của trường Tiểu học Chu Văn An, tôi được phân công
đảm nhiệm các công việc sau:
Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Phụ trách công tác y tế, vệ sinh an toàn trường học
Phụ trách công tác văn phòng, thư viện
– Theo dõi phân công chuyên hàng tháng, theo dõi dạy thay của giáo viên,
các tổ khối, các bộ phận trong nhà trường
Lập các loại kế hoạch:
+ Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn được phân công phụ trách ( Gốm cả kế
hoạch: bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu, kế hoạch chỉ
đạo dạy các môn Tin học, dạy thí điểm IC3, tổ chức Câu lạc bộ toán học bằng
Tiếng Anh, Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ)
+ Kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học;
+ Kế hoạch Kiểm định chất lượng;
+ Kế hoạch phòng chống bão lụt;
+ Kế hoạch phong cháy chữa cháy;
Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện công việc của mình đảm
nhiệm tôi đã đi sâu vào nghiên cứu “Vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực
ở mô hình trường học mới Việt Nam(VNEN) và chương trình hiện hành để
dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh.”ở trường
Tiểu học Chu Văn An, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy – học môn Toán,
đặc biệt là Toán song ngữ nói và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói
chung.
Sáng kiến “Vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực ở mô hình trường
học mới Việt Nam(VNEN) và chương trình hiện hành để dạy học môn Toán
theo hướng phát triển năng lực của học sinh.”được bản thân nghiên cứu trong
hai năm làm công tác quản lý, chỉ đạo việc dạy học tại trường và trên kinh
nghiệm đứng lớp dạy dự án mô hình trường học mới Việt Nam và Dạy Toán
song ngữ Việt – Anh. Từ việc đổi mới cách học của học sinh thông qua đổi mới
dạy học của giáo viên, đổi mới tổ chức các hoạt động dạy học Toán theo 5 bước:
Bước 1: Tình huống xuất phát/câu hỏi nêu vấn đề
Bước 2: Bộc lộ ý tưởng ban đầu
Bước 3: Đề xuất phương án thực hành/giải quyết vấn đề
Bước 4: Tiến hành giải quyết vấn đề
Bước 5: Kết luận, hợp thức hóa kiến thức. Vận dụng đến việc chỉ đạo đổi
mới cách đánh giá năng lực Toán học theo định hướng phát triển năng lực của
học sinh, đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong dạy học môn Toán theo hướng
tiếp cận bài học.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tôi cũng gặp những thuận lợi và khó
khăn khó khăn như sau:
1.1. Đặc điểm nhà trường thời điểm tháng 6-2020
1.1.1. Số lớp, số học sinh

KhốiSố lớpSố
học sinh
Bán trúCon
thương
bệnh binh
Khuyết
tật
1633430201
2736030802
3732228500
4626422902
5732926701
Tổng số331609139106

1.1.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên
Hiện tại, cơ cấu đội ngũ của nhà trường gồm:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đội ngũSố lượngTrình độ chuyên môn
Biên
chế
Hợp
đồng
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
Cán bộ
quản lý
Hiệu trưởng11
Phó hiệu trưởng22
Giáo viên
văn hóa
Khối 15142
Khối 26125
Khối 3725
Khối 4651
Khối 5752
Dự trữ33
Giáo viên
ít giờ
Âm nhạc211
Mĩ thuật1111
Thể dục213
Tin học1111
Tiếng Anh156
Tổng phụ trách011
Nhân
viên
Kế toán11
Thư viện11
Y tế11
Bảo vệ5
Lao công4

1.2. Đặc điểm của môn học:
+ Toán học là môn học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, đặc
biệt là Toán song ngữ Việt – Anh còn tạo cho học sinh có môi trường tiếp xúc
với Tiếng Anh nhiều hơn, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp
con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và
chính xác, nâng cao ngôn ngữ Tiếng Anh góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
Môn Toán VNEN, đặc biệt là toán song ngữ Anh – Việt ở trường phổ thông góp
phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng
lực toán học cho học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội
để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối
giữa các ý tưởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các
môn học và hoạt động giáo dục khác. Bên cạnh đó còn củng cố và nâng cao vốn
Tiếng Anh cho các em, môn học mà đa số học sinh rất sợ. Nội dung môn Toán
thường mang tính logic, trừu tượng, khái quát. Do đó, để hiểu và học tốt, vận
dụng có hiệu quả được môn Toán, thì người giáo viên cần sáng tạo về sự cân đối
giữa học kiến thức và vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong
thực tế cuộc sống.
+ Chương trình môn Toán tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng
lực toán học với các thành tố: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán
học; giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương
tiện học Toán. Đồng thời, môn Toán góp phần hình thành, phát triển ở học sinh
các phẩm chất và năng lực cụ thể, giúp học sinh bước đầu xác định được năng
lực, sở trường của bản thân nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp, rèn
luyện nhân cách để trở thành người lao động và người công dân có trách nhiệm.
1.3. Những thuận lợi, khó khăn:
1.3.1.Thuận lợi:

– Nhà trường luôn nhận được sự ủng
hộ cao của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT; của
Đảng uỷ, UBND tỉnh Nam Định; của Đảng
uỷ, UBND thành phố Nam Định; của Đảng
uỷ, UBND phường Thống Nhất, phường
Hạ Long; của công an phường Hạ Long và
của PHHS toàn trường nên điều kiện
CSVC và chất lượng giáo dục, các phong
trào của nhà trường luôn dẫn đầu trong
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
– Trường có cơ sở vật chất khang trang, thiết bị dạy học hiện đại.
– Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đoàn kết, có ý thức trách
nhiệm, trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, yêu trường yêu lớp;
luôn luôn có ý thức xây dựng và giữ gìn hình ảnh, thương hiệu của nhà trường.
– Nhiều giáo viên biết cách truyền cảm hứng cho học sinh trong các giờ học.
Tập thể cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố Nam Định

– Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã nhận được sự quan
tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo trực tiếp của Sở
Giáo dục – Đào tạo tỉnh Nam Định, Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định về vấn
đề chuyên môn cũng như kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực
của học sinh trên mô hình VNEN – mô hình trường học mới Việt Nam đối với
khối lơp Hai và dạy Toán song ngữ Việt – Anh đối với học sinh các khối lớp Ba,
khối lớp Bốn, khối lớp Năm.
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh đông viên các bộ giáo viên trong ngày đầu thành lập
Bộ sách song ngữ Việt – Anh sử dụng tại trường Tiểu học Chu Văn An
– Học sinh được học theo mô hình VNEN nên các em rất nhanh nhẹn,
mạnh dạn, tự tin trong tất cả các hoạt động.
– Mô hình trường học mới là mô hình dạy học hướng tới việc đáp ứng các
yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh
phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, sự tự tin, hứng thú trong học
tập.
– Phụ huynh làm tốt vai trò của mình trong việc phối kết hợp giáo dục và
tham gia đánh giá học sinh.
– Học sinh được học tập theo mô hình trường học mới nên các em đã thích
nghi với phương pháp tự học, biết cộng tác, hợp tác với mọi người trong việc
phát hiện kiến thức mới. Vai trò điều hành của Hội đồng tự quản được phát huy
tốt trong mọi hoạt động giáo dục.
– Việc đổi mới phương pháp dạy học Toán theo định hướng phát triển
năng lực của học sinh đã được đặt ra với tất cả các cấp học trong hệ thống giáo
dục nói chung và việc đổi mới phương pháp dạy học Toán, đặc biệt Toán song
ngữ Việt – Anh ở trường Tiểu học Chu Văn An thành phố Nam Định nói riêng.
Nhất là khi chúng ta đang tiến hành đổi mới chương trình sách giao khoa thì vấn
đề đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học
sinh đã trở thành một yêu cầu cấp thiết, là bước đệm vững chắc cho việc đổi mới
sách giáo khoa.
– Môi trường giáo dục nhà trường đảm bảo dân chủ, thân thiện, chú trọng
đổi mới các hoạt động giáo dục, có đầy đủ các điều kiện cho việc triển khai thực
hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học
sinh.
– Nhà trường đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa phụ huynh và cộng
đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng tham gia cùng
nhà trường trong hoạt động giáo dục học sinh với các hình thức hoạt động phù
hợp như: thực hiện xây dựng sơ đồ cộng đồng, tổ chức Hội đồng tự quản của
học sinh, xây dựng góc học tập, thư viện lớp học, xây dựng mô hình An toàn
giao thông cổng trường và cùng tham gia đánh giá kết quả giáo dục của học
sinh.
Mô hình cổng trường “Giao thông an toàn” được phụ huynh
phối hợp thực hiện và hiệu quả cao
– Trong những năm qua, cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường đã
được tập huấn về công tác đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát
triển năng lực của học sinh nên nghiệp vụ sư phạm ngày được nâng cao, có kĩ
năng điều hành các hoạt động dạy học và biết cộng tác theo hướng tích cực
trong giáo dục.
1.3.2. Khó khăn:
– Một số giáo viên lớn tuổi ngại thay đổi, vốn Tiếng Anh ít, trình độ Tin
học còn hạn chế và còn mang nặng lối dạy truyền thống, các tiết dạy vẫn diễn ra
theo lối: thầy giảng trò nghe, ghi nhớ vấn đáp và tái hiện kiến thức. chưa chú
tâm vào việc đổi mới phương pháp dạy học; kỹ năng sư phạm của một số giáo
viên trong việc tổ chức, điều hành cho học sinh tích cực hoạt động, tự học, tự
chiếm lĩnh kiến thức vẫn còn hạn chế. Một số giáo viên ngại tìm tòi, suy nghĩ
các tình huống sư phạm tối ưu để tạo cho tiết dạy hấp dẫn và có sức lôi cuốn học
sinh.
– Một số học sinh có bố mẹ mải mê với công việc hay phải đi làm ăn xa
nên các em phải ở với ông, bà. Vì thế các em chưa được quan tâm đúng mức tới
việc học tập.
– Sĩ số học sinh đông (các lớp trên 50 học sinh trong khi đó không gian
lớp học xây dựng cho 35 học sinh/lớp) nên việc tổ chức các hình thức tổ chức
học tập như: trò chơi, học theo nhóm….. còn gặp nhiều khó khăn.
– Một số học sinh còn thụ động trong việc giải quyết vấn đề và năng lực
sử dụng các công cụ, phương tiện học toán còn hạn chế. Tình trạng một số
nhóm, một số học sinh hoạt động chưa tích cực, trông chờ, ỉ lại vào các bạn
trong các tiết học vẫn còn.
– Nhiều phụ huynh tâm lí hoang mang sợ con em mình không tiếp thu
được kiến thức bài học, nhất là đối tượng học sinh có kiến thức kĩ năng, năng
lực, phẩm chất còn hạn chế khi chuyển việc truyền thụ của giáo viên thành việc
hướng dẫn học sinh.
Như vậy, qua nghiên cứu thực trạng tôi thấy hầu hết giáo viên đã quan
tâm đến quá trình học, biết khai thác động lực học tập, gắn việc học với nhu cầu,
lợi ích cá nhân học sinh. Chú trọng kĩ năng thực hành vận dụng kiến thức, năng
lực phát hiện và tự giải quyết vấn đề của thực tiễn qua phương pháp dạy học
theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Quan tâm vận dụng các
phương tiện dạy học hiện đại để học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập theo tiến
độ phù hợp với năng lực từng em, chú ý đến việc đánh giá và hướng dẫn cho học
sinh năng lực tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học, khuyến khích cách học
thông minh, sáng tạo.
Học sinh biết tham gia hoạt động, làm việc trong nhóm nhằm chiếm lĩnh
tri thức, tìm hiểu và giải quyết nhiệm vụ học tập. Các em có khả năng điều hành
nhóm hoạt động và báo cáo kết quả khi kết thúc mỗi hoạt động. Biết chia sẻ kinh
nghiệm với bạn bè và học hỏi từ bạn bè cũng như việc trao đổi những điều đã
học và cách học với người khác. Bước đầu các em có năng lực tự học, tự tìm tòi
kiến thức, biết tham gia đánh giá và biết đánh giá kết quả lẫn nhau.
Tuy nhiên trong quá trình dạy học, có giáo viên còn chưa có sự chú ý đúng
mức tới việc làm thế nào để học sinh phát triển năng lực.
Một số học sinh chưa ý thức được nhiệm vụ học tập của mình, chưa chịu
khó, lười tư duy suy nghĩ tìm tòi cho mình những phương pháp học đúng để
biến tri thức của tài liệu thành của mình để nâng cao năng lực giải quyết. Một số
học sinh năng lực giao tiếp và sử dụng các công cụ, phương tiện học toán còn
hạn chế.
Tiếp cận từ góc độ quản lí, tôi nhận thấy từ những lí do nêu trên, với
những kết quả đạt được trong thời gian qua, tôi mạnh dạn chia sẻ sáng kiến kinh
nghiệm:
“Vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực ở mô hình trường học mới
Việt Nam(VNEN) và chương trình hiện hành để dạy học môn Toán theo
hướng phát triển năng lực của học sinh.”
Những giải pháp cơ bản
Giải pháp thứ nhất: Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
Giải pháp thứ hai: Các biện pháp cần phát triển cho học sinh
thông qua phương pháp dạy học tích cực
Giải pháp thứ ba: Vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực
trong dự án mô hình trường học mới Việt Nam và chương trình hiện
hành để dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học
sinh
Giải pháp thứ tư: Phối hợp hoạt động dạy và hoạt động học
để phát triển năng lực cho học sinh đạt hiệu quả cao.
Giải pháp thứ năm: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực của học sinh
Giải pháp thứ sáu: Tuyên dương khen thưởng kịp thời
2- Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến
2.1. Giải pháp thứ nhất
Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
2.1.1. Lập kế hoạch
Lập kế hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý.
V.I.Lênin đã từng nói: “Mọi kế hoạch là thước đo, là tiêu chuẩn, là ngọn hải
đăng, là cái mốc”.
Nên khi lập kế hoạch điều quan trọng là xác định rõ mục tiêu, yếu tố
chính của vấn đề. Phân công người phụ trách, người tham gia vào các công việc,
dự kiến các biện pháp cách thức duy trì đổi mới phương pháp dạy học để đạt
được mục tiêu.
Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, sau khi được hiệu trưởng phân công
nhiệm vụ, tôi đã nghiên cứu lên kế hoạch thực hiện “Vận dụng linh hoạt các
thành tố tích cực ở mô hình trường học mới Việt Nam(VNEN) và chương trình
hiện hành để dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh.”
giúp tôi xác định mục tiêu, yêu cầu nội dung và định hướng, quy trình thực hiện
cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Đó là:
Mục tiêu:
+ Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học
sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của xã
hội ngày càng phát triển.
+ Giúp cho giáo viên dạy toán nhận thức đúng vai trò của việc thực hiện nội
dung chương trình môn toán và xem là một trong những yêu cầu bắt buộc trong
sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tránh được việc sinh hoạt chuyên
môn theo nghiên cứu bài học mang tính hình thức.
+ Giúp cho cán bộ quản lí dễ dàng kiểm tra việc thực hiện phương pháp dạy
học, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng giáo viên dạy toán và làm cơ sở cho
công tác thi đua trong nhà trường.
+ “Phải đổi mới quản lí để quản lí sự đổi mới”. Đó là quản lí được việc
thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong trường tiểu học như:

Quản lý
hoạt động
tổ chuyên
môn
Xây dựng kế hoạch: Kế hoạch thực hiện chương trình; kế hoạch
triển khai các chuyên đề đổi mới; kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.
Tổ chức chỉ đạo thực hiện: Thao giảng dự giờ, tổ chức thi giáo
viên giỏi, làm ĐDDH, viết SKKN.
Kiểm tra đánh giá: Kiểm tra chéo giữa các tổ, kiểm tra đánh giá
giáo viên.
Quản lý
HĐ giáo
viên
Xây dựng kế hoạch: Soạn bài lên lớp, dự giờ, kiểm tra đánh giá
học sinh, tự bồi dưỡng.
Tổ chức chỉ đạo thực hiện: Bồi dưỡng nhận thức kỹ năng chung;
bồi dưỡng kỹ năng nhiệm vụ dạy học; chỉ đạo việc tự bồi dưỡng.
Kiểm tra đánh giá; Kiểm tra toàn diện, kiểm tra theo chuyên đề.
Quản lý
HĐ của
học sinh
Xây dựng kế hoạch: Nề nếp tự quản, nề nếp tự học;
kế hoạch hưởng ứng các phong trào thi đua.
Tổ chức thực hiện: Phát động phong trào thi đua, bồi dưỡng
phương pháp tự học; tham gia ngoại khóa, dã ngoại giải trí bổ ích.
Kiểm tra đánh giá: Đánh giá tổng kết thi đua khen thưởng.
Quản lý
HĐ của
Hội cha mẹ
Xây dựng kế hoạch: kế hoạch phối hợp quản lý nề nếp, học tập rèn
luyện của HS.
Tổ chức chỉ đạo thực hiện: Định kỳ họp, tổ chức các biện pháp hỗ
trợ nhà trường; thông tin 2 chiều, hội nghị tư vấn về phương pháp
dạy học sinh tự học, phương pháp giáo dục đạo đức.
Kiểm tra đánh giá: Tổ chức báo cáo điển hình về phương pháp dạy
con tự học

Yêu cầu:
+ Đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung chương trình môn Toán theo yêu
cầu của Bộ GD-ĐT, đồng thời giáo viên dạy toán biết xây dựng các kế hoạch dạy

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *