0

Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức)

Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức)

 

Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

 

X: C3H6(OH)2

Lập hệ pt nCO2 : nH2O = 7:4     và      44nCO2 + 18nH2O = 17,2 + (14,56/22,4).32

=> nCO2 =0,7 ; nH2O = 0,4 => nO trong Z = (17,2 – 0,7.12 – 0,4.2) : 16 = 0,5

=> nC : nH : nO = 0,7: 0,4: 0,5 = 7: 4: 5

=> Z có công thức phân tử trùng với CT ĐGN C7H8O5, Z tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:2

=> Z: HOOCC≡CCOOC3H6OH có 3 CTCT

là HOOCC≡CCOOCH2CH2CH2OH, HOOCC≡CCOOCH2CH(OH)CH3, HOOCC≡CCOOCH(CH3)CH2OH

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *