0

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

 

1. Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống là

A. Fe. B. Ag. C. Cu. D. Al.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 2: Vật liệu bằng nhôm khá bền trong không khí là do

A. nhôm không thể phản ứng với oxi. B. có lớp hidroxit bào vệ.

C. có lớp oxit bào vệ. D. nhôm không thể phản ứng với nitơ.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Triệu Sơn Thanh Hóa, năm 2017)

Câu 3: Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HNO3 đặc, nguội. B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch H2SO4 loãng, nguội

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 4: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch?

A. H2SO4 đặc, nguội. B. Cu(NO3)2. C. HCl. D. NaOH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Chu Trinh – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 5: Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. Fe2(SO4)3. B. CuSO4. C. HCl. D. MgCl2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Vĩnh Bảo – Hải Phòng, năm 2017)

Câu 6: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Al. B. Mg. C. Ca. D. Na.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 7: Ở điều kiện thường, dãy gồm các kim loại hòa tan được trong dung dịch NaOH loãng là

A. Cr, Zn. B. Al, Zn, Cr. C. Al, Zn. D. Al, Cr.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai, năm 2017)

Câu 8: Dụng cụ không dùng để đựng dung dịch nước vôi trong là

A. cốc thủy tinh. B. cốc sắt. C. cốc nhôm. D. cốc nhựa.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Duẩn, năm 2017)

Câu 9: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. 3Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu.

B. 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe.

C. 2Al2O3 4Al + 3O2.

D. 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh, năm 2017)

Câu 10: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:

A. PbO, K2O, SnO. B. FeO, MgO, CuO.

C. Fe3O4, SnO, CaO. D. FeO, CuO, Cr2O3

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2017)

Câu 11: Nung hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 có tỷ lệ khối lượng 1:1, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y Thành phần của chất rắn Y

A. Al2O3, Fe, Al. B. Al2O3, Fe, Fe3O4.

C. Al2O3, FeO, Al. D. Al2O3, Fe.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành I – Bắc Ninh, năm 2017)

Câu 12: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

A. Al2O3 và Fe. B. Al, Fe và Al2O3.

C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3. D. Al2O3, Fe và Fe3O4.

Câu 13: Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhôm là

A. NaOH. B. H2O.

C. NaOH hoặc H2O. D. Cả NaOH và H2O.

Câu 14: Nhôm có thể phản ứng được với tất cả dung dịch các chất nào sau đây?

A. HCl, H2SO4 đặc nguội, NaOH.

B. H2SO4 loãng, AgNO3, Ba(OH)2.

C. Mg(NO3)2, CuSO4, KOH.

D. ZnSO4, NaAlO2, NH3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Trần Hưng Đạo – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 15: Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3?

A. Hematit đỏ. B. Boxit. C. Manhetit. D. Criolit.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 16: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Mg. B. Na. C. Al. D. Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Tánh Linh – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 17: Trong quá trình điều chế kim loại nhôm, để giảm nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit, người thêm vào chất nào dưới đây?

A. Na3[AlF6]. B. K3[AlF6]. C. Na3[AlCl6] . D. K3[AlCl6].

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Duẩn, năm 2017)

Câu 18: Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

(1) Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

(2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

(3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

(4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660oC.

(5) Nhôm là nguyên tố s.

A. (1), (2), (4), (5). B. (1), (2), (4).

C. (1), (3), (4), (5). D. (1), (2), (3), (4).

Câu 19: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?

A. Trong hợp chất, số oxi hóa của Al là +3.

B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1.

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.

D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.

Câu 20: Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong các hạt Na+, Mg2+, Al3+, O, F thì Al3+ có bán kính lớn nhất.

B. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIB.

C. So với các kim loại khác trong cùng chu kì, nhôm có tính khử mạnh hơn.

D. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIIA.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của Al và Cr?

A. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ số mol.

B. Nhôm và crom đều bền trong không khí và nước.

C. Nhôm và crom đều bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc nguội.

D. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2016)

Câu 22: Cho bột Al và dung dịch KOH dư thấy hiện tượng:

A. Sủi bọt khí, Al không tan hết và dung dịch màu xanh lam.

B. Sủi bọt khí, Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu.

C. Sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu.

D. Sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016)

Câu 23: Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng?

A. Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.

B. Nhôm tan được trong dung dịch NH3.

C. Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

D. Nhôm là kim loại lưỡng tính.

Câu 24: Vật làm bằng nhôm bền trong nước vì:

A. Nhôm là kim loại không tác dụng với nước.

B. Trên bề mặt vật có một lớp nhôm oxit mỏng, bền, ngăn cách vật với nước.

C. Do nhôm tác dụng với nước tạo lớp nhôm hiđroxit không tan bảo vệ cho nhôm.

D. Nhôm là kim loại hoạt động không mạnh.

Câu 25: Nguyên tắc của quá trình sản xuất nhôm là:

A. Điện phân nóng chảy Al2O3 có xúc tác criolit nóng chảy.

B. Khử ion Al3+ có trong oxit thành Al bằng dòng điện.

C. Dùng kim loại K để khử AlCl3 khan, nóng chảy.

D. Dùng CO khử Al2O3 nung nóng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Thiết – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 26: Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Điện phân nóng chảy AlCl3.

B. Điện phân dung dịch AlCl3.

C. Cho kim loại Na vào dung dịch AlCl3.

D. Điện phân nóng chảy Al2O3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre, năm 2017)

Câu 27: Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta

A. Điện phân dung dịch AlCl3.

B. Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3.

C. Cho CO dư đi qua Al2O3 nung nóng.

D. Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bạc Liêu, năm 2017)

Câu 28: Criolit có công thức phân tử là Na3AlF6 (AlF3.3NaF) được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm với lí do chính là

A. làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy.

B. tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hóa.

C. bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.

D. làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp, giúp tiết kiệm năng lượng.

Câu 29: Criolit (Na3AlF6 hay 3NaF.AlF3) là nguyên liệu được dùng để sản xuất nhôm với mục đích gì ?

(1) Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của AlO3.

(2) Tiết kiệm được năng lượng, tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3.

(3) Tạo chất lỏng có tỉ khối nhỏ hơn nhôm, nổi lên bề mặt nhôm ngăn cản nhôm nóng chảy bị oxi hoá.

A. (1), (2). B. (2), (3). C. (1), (3). D. (1), (2), (3).

Câu 30: Cho Al tác dụng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2017)

Câu 31: Cho các chất sau:

– Dung dịch: CuSO4, HNO3 loãng, H2SO4 loãng, NaOH, (HNO3, H2SO4) đậm đặc nguội, FeCl2, MgCl2, NaHSO4.

– Chất rắn: FexOy (to), CuO, Cr2O3.

Nhôm có thể phản ứng với bao nhiêu chất ở trên?

A. 9. B. 11. C. 10. D. 12.

2. Mức độ vận dụng

Câu 32: Cho phương trình phản ứng :

aAl +bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3. B. 2 : 3. C. 2 : 5. D. 1 : 4.

Câu 33: Cho phản ứng:

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Thuận Nam – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 34: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Sục COdư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.

B. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.

C. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa.

D. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017)

Câu 35: Cho Al lần lượt vào các dung dịch: H2SO4 loãng, HNO3 (đậm đặc, to), Ba(OH)2, HNO3 loãng, H2SO4 đặc, thấy sinh ra khí X có tỉ khối so với O2 nhỏ hơn 0,9. Số dung dịch phù hợp là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 36: Cho một vật bằng nhôm vào dung dịch NaOH. Số phản ứng hóa học đã xảy ra là

A. 4 .            B. 3. C. 2.    D. 1 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận, năm 2017)

MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Al2(SO4)3. B. Cr2O3.     C. Al2O3.    D. Al(OH)3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lương Thế VinhHà Nội, năm 2016)

Câu 2: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016)

Câu 3: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Al2O3. B. MgO. C. KOH. D. CuO.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt – Bình Thuận, năm 2017)

O2 education gửi các thầy cô link download file đầy đủ:

Câu hỏi trắc nghiệm Nhôm và hợp chất

 

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *