Tag câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm anken

Câu hỏi trắc nghiệm anken

Câu hỏi trắc nghiệm anken   ANKEN Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH­2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en. Câu 2: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng…

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm ankan B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C.…

Câu hỏi trắc nghiệm halogen

Câu hỏi trắc nghiệm halogen 7

Câu hỏi trắc nghiệm halogen   1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là A. ns2np4. B. ns2np3. C. ns2np5. D. ns2np6. Câu 2: Đặc điểm nào dưới…