Câu hỏi trắc nghiệm anken

Câu hỏi trắc nghiệm anken

Câu hỏi trắc nghiệm anken   ANKEN Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH­2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en. Câu 2: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 3: Hợp chất C5H10 … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Benzen có rất nhiều ứng dụng thực tế, là một hoá chất quan trọng trong hoá học, tuy nhiên khi benzen đi vào cơ thể, nhân thơm bị oxi hoá theo những cơ chế phức … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Chọn khái niệm đúng về anken : A. Những hiđrocacbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken. B. Những hiđrocacbon mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử là … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm ankan B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6). Câu 2: Trong các nhận xét dưới đây, … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh ​1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA là A. ns2np4. B. ns2np5. C. ns2np3. D. ns2np6. Câu 2: Trong nhóm oxi, đi từ oxi đến telu. Phát biểu nào sau đây sai? A. … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm halogen

Câu hỏi trắc nghiệm halogen   1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là A. ns2np4. B. ns2np3. C. ns2np5. D. ns2np6. Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen? A. Ở điều kịên thường … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm   1. Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: A. Na, K, Ba. B. Mg, Ca, Ba. C. Na, K, Ca. D. Li, Na, Mg. Câu … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất

câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất   1. Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là A. ns2np1.      B. ns1. C. ns2. D. ns2np2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất   I. Kim loại kiềm 1. Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. ns2np1.      B. ns1. C. ns2. D. ns2np2. Câu 2: Trong các hợp chất, kim loại … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm liên kết hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm liên kết hóa học Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tương tự Phân dạng bài tập liên kết hóa học Phân dạng bài tập bảng tuần hoàn Câu hỏi tắc nghiệm nitơ photpho Phân dạng bài tập nitơ photpho Phân dạng bài tập axit nitric Phân … Read more