dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: câu hỏi trắc nghiệm

 • Câu hỏi trắc nghiệm anken

  Câu hỏi trắc nghiệm anken

  Câu hỏi trắc nghiệm anken   ANKEN Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH­2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en. Câu 2: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 3: Hợp chất C5H10…

 • Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

  Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

  Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Benzen có rất nhiều ứng dụng thực tế, là một hoá chất quan trọng trong hoá học, tuy nhiên khi benzen đi vào cơ thể, nhân thơm bị oxi hoá theo những cơ chế phức…

 • Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

  Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

  Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Chọn khái niệm đúng về anken : A. Những hiđrocacbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken. B. Những hiđrocacbon mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử là…

 • Câu hỏi trắc nghiệm ankan

  Câu hỏi trắc nghiệm ankan

  Câu hỏi trắc nghiệm ankan B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6). Câu 2: Trong các nhận xét dưới đây,…

 • Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

  Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

  Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh ​1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA là A. ns2np4. B. ns2np5. C. ns2np3. D. ns2np6. Câu 2: Trong nhóm oxi, đi từ oxi đến telu. Phát biểu nào sau đây sai? A.…

 • Câu hỏi trắc nghiệm halogen

  Câu hỏi trắc nghiệm halogen

  Câu hỏi trắc nghiệm halogen   1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là A. ns2np4. B. ns2np3. C. ns2np5. D. ns2np6. Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen? A. Ở điều kịên thường…

 • Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

  Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

  Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm   1. Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: A. Na, K, Ba. B. Mg, Ca, Ba. C. Na, K, Ca. D. Li, Na, Mg. Câu…

 • Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

  Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

  Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất   1. Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: Kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống là A. Fe. B. Ag. C. Cu. D. Al. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Linh –…

 • Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất

  Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất

  Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất   1. Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là A. ns2np1.      B. ns1. C. ns2. D. ns2np2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT…