0

Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

 

1. Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ba. B. Mg, Ca, Ba.

C. Na, K, Ca. D. Li, Na, Mg.

Câu 2: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca, Ba. B. Li, Na, K, Rb.

C. Li, Na, K , Mg. D. Na, K, Ca, Be.

Câu 3: Trong chu kì 3, từ Na đến Al, tính khử của kim loại và khả năng phản ứng với nước thay đổi như thế nào?

A. giảm dần, tăng dần. B. tăng dần, giảm dần.

C. giảm dần, giảm dần. D. tăng dần, tăng dần.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 4: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Fe. B. K. C. Ba. D. Na.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2017)

Câu 5: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. Ca. B. Sr. C. Li. D. Ag.

Câu 6: Dãy kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. K, Na, Ca, Ba. B. Cu, Pb, Rb, Ag.

C. Al, Hg, Cs, Sr. D. Fe, Zn, Li, Sn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ, năm 2017)

Câu 7: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2017)

Câu 8: Cho dãy các kim loại: Al, Na, Be, Mg, K, Ba, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng được với H2O ở điều kiện thường tạo dung dịch bazơ là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Triệu Sơn Thanh Hóa, năm 2017)

Câu 9: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH?

A. Zn. B. Al. C. Na D. Mg.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017)

Câu 10: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không cùng tồn tại trong dung dịch?

A. NaCl và Ba(NO3)2. B. AlCl3 và CuSO4.

C. Na2CO3 và KOH. D. NaOH và NaHCO3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Bỉm Sơn – Thanh Hóa, năm 2017)

Câu 11: Hai kim loại có đặc điểm sau: (1) nổ khi tiếp xúc với axit; (2) khá mềm, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng. Hai kim loại lần lượt là

A. Na và Fe. B. Cr và Al. C. Na và Al. D. Cr và Fe.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh, năm 2017)

Câu 12: Phương trình hoá học nào sau đây sai?

A. 2NaHCO3 Na2O + 2CO2↑ + H2O.

B. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O.

C. 2Li + 2HCl 2LiCl + H2.

D. 2Mg + O2 2MgO.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 13: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. Cu(OH)2  CuO + H2O.         B. 2KNO3  2KNO2 + O2.

C. CaCO3  CaO + CO2.   D. NaHCO3  NaOH + CO2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 14: Phản ứng hóa học nào sau đây là đúng?

A. 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2.

B. 2Cr + 6HCl 2CrCl3 + 3H2.

C. H2 + MgO Mg + H2O.

D. Fe(OH)2 + 2HNO3Fe(NO3)2 + 2H2O.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quang Trung – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 15: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaCO3 CaO + CO2.

B. 2KClO3 2KCl + 3O2.

C. 2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O.

D. 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 16: Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra?

A. Cho dung dịch HCl vào CaCO3.

B. Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HNO3.

C. Cho Na kim loại vào nước.

D. Đổ dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3.

Câu 17: Thí nghiệm hóa học không sinh ra chất khí là

A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4. B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4.

C. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4. D. Cho Na2CO3 vào lượng dư dung dịch H2SO4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 18: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?

A. Điện phân CaCl2 nóng chảy.

B. Cho kim loại Zn vào dung dịch NaOH.

C. Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

D. Cho Fe3O4 vào dung dịch HI.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 19: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho kim loại Na vào dung dịch BaCl2.

B. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.

C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.

D. Cho dung dịch KOH vào dung dịch K2Cr2O7.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 20: Thí nghiệm hóa học nào sau đây không sinh ra chất rắn?

A. Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

B. Cho mẫu Na vào dung dịch CuSO4.

C. Cho Cu vào dung dịch AgNO3.

D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 21: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?

A. Ca(HCO3)2. B. H2SO4. C. FeCl3. D. AlCl3.

Câu 22: Hình vẽ mô tả thí nghiệm chất rắn X tác dụng với dung dịch Y tạo ra khí Z, úp phễu lên ống nghiệm và đốt cháy khí Z thoát ra, thấy ngọn lửa có màu xanh lam. Phương trình hóa học tạo ra khí Z

A. Zn + 2HCl ZnCl2 + H2.

B. Cu + 2H2SO4 CuSO4 + 2H2O + SO2.

C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2.

D. 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 4H2O + NO.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 23: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

C. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.

D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 24: Thí nghiệm nào sau đây tạo ra kết tủa sau khi kết thúc phản ứng?      

A. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch AlCl3.     

B. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

C. Cho Al vào dung dịch NaOH dư.        

D. Đun nóng nước có tính cứng vĩnh cửu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Nam, năm 2016)

Câu 25: Cho các sơ đồ điều chế kim loại, mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng hoá học

(1) Na2SO4 NaCl Na; (3) CaCO3 CaCl2 Ca;

(2) Na2CO3 NaOH Na; (4) CaCO3 Ca(OH)2 Ca.

Số sơ đồ điều chế đúng là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.

B. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.

C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.

D. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Trong dãy kim loại kiềm, đi từ Li đến Cs nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

B. Có thể dùng dung dịch Na2CO3 để làm mềm tất cả các loại nước cứng

C. Các kim loại Na, K, Ca, Ba đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

D. Một trong những tác dụng của criolit trong quá trình sản xuất nhôm là làm tăng tính dẫn điện của chất điện phân.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016)

 

O2 education gửi các thầy cô link download file đầy đủ:

Câu hỏi TN tổng hợp KL KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM

 

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *