dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm sự điện li

Câu hỏi trắc nghiệm sự điện li

Cau hoi trac nghiem su dien li

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. Sự điện li

Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các

A. ion trái dấu. B. anion (ion âm). C. cation (ion dương). D. chất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

A. Môi trường điện li. B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực. D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Câu 3: Chọn phát biểu sai:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch đường. C. Dung dịch rượu.

B. Dung dịch muối ăn. D. Dung dịch benzen trong ancol.

Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCl trong C6H6 (benzen). C. Ca(OH)2 trong nước.

B. CH3COONa trong nước. D. NaHSO4 trong nước.

Câu 6: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 nóng chảy.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. NaOH nóng chảy. D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 7: Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa – khử.

Câu 8: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2. B. HClO3. C. Ba(OH)2. D. C6H12O6 (glucozơ).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. H2O. D. NaCl.

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016)

Câu 10: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S. B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH. D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Câu 11: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3. C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF. D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Câu 12: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2. B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2. D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl. B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.

C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3. D. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.

Câu 14: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2S, H2SO3, H2SO4. B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO. D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Câu 15: Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, NO3. B. H+, NO3, H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. H+, NO3, HNO3. D. H+, NO3, HNO3, H2O.

Câu 16: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO. B. H+, CH3COO, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO, H2O. D. CH3COOH, CH3COO, H+.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Phương trình điện li viết đúng là

A. B.

C. D.

Câu 18: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. B.

C. D.

Câu 19: Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

A. B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. D.

Câu 20: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. B.

C. D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

A. 5. B. 6. C. 7. D. 4.

Câu 22: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2008)

Câu 23: Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là

A. 8. B. 7. C. 9. D. 10.

Mức độ vận dụng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?

A. K2SO4. B. KOH.     C. NaCl. D. KNO3.  

Câu 25: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HCl. B. HF. C. HI. D. HBr.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4. B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4.

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl. D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Câu 27: Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

II. Axit, bazơ và muối

Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCl. B. Na2SO4. C. NaOH. D. KCl.

Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. HCl. B. K2SO4. C. KOH. D. NaCl.

Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCl. B. Na2SO4. C. Ba(OH)2. D. HClO4.

Câu 4: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

…….

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em tải file đầy đủ tại đây

1. SỰ ĐIỆN LI – LÝ THUYẾT-có đáp án

1. SỰ ĐIỆN LI – LÝ THUYẾT-không có đáp án

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phân dạng bài tập sự điện li

Câu hỏi trắc nghiệm nitơ photpho

Phân dạng bài tập nitơ photpho

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *