dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm Nitơ Photpho

Câu hỏi trắc nghiệm nitơ photpho

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tương tự

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NITƠ PHOTPHO

I. Nitơ

Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nhóm VA là

A. ns2np5. B. ns2np3. C. ns2np2. D. ns2np4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?

A. Nguyên tử nitơ có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 electron.

B. Số hiệu của nguyên tử nitơ bằng 7.

C. 3 electron ở phân lớp 2p của nguyên tử nitơ có thể tạo được 3 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s22s22p3 và nitơ là nguyên tố p.

Câu 3: Phát biểu không đúng là

A. Nitơ thuộc nhóm VA nên có hóa trị cao nhất là 5.

B. Nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 2s và 2p.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Nguyên tử nitơ có 3 electron độc thân.

D. Nguyên tử nitơ có khả năng tạo ra ba liên kết cộng hoá trị với nguyên tố khác.

Câu 4: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. B. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. phân tử nitơ có liên kết ba khá bền. D. phân tử nitơ không phân cực.

Câu 5: Điểm giống nhau giữa N2 và CO2

A. đều không tan trong nước. B. đều có tính oxi hóa và tính khử.

C. đều không duy trì sự cháy và sự hô hấp. D. đều gây hiệu ứng nhà kính.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

A. LiN3 và Al3N. B. Li3N và AlN. C. Li2N3 và Al2N3. D. Li3N2 và Al3N2.

Câu 7: Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường

A. Mg. B. O2. C. Na. D. Li.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Khi có sấm chớp, khí quyển sinh ra khí

A. CO B. NO. C. SO2. D. CO2.

Câu 9: Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí?

A. Li, Mg, Al. B. H2, O2. C. Li, H2, Al. D. O2, Ca, Mg.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với

A. H2. B. O2. C. Li. D. Mg.

Câu 11: Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?

A. Mg, H2. B. Mg, O2. C. H2, O2. D. Ca, O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Cho các phản ứng sau:

Trong hai phản ứng trên thì nitơ

A. chỉ thể hiện tính oxi hóa. B. chỉ thể hiện tính khử.

C. thể hiện tính khử và tính oxi hóa. D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

A. N2 nhẹ hơn không khí. B. N2 rất ít tan trong nước.

C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy. D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.

Câu 14: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. amoniac. B. axit nitric. C. không khí. D. amoni nitrat.

Câu 15: Trong công nghiệp, N2 được tạo ra bằng cách nào sau đây?

A. Nhiệt phân muối NH4NO3 đến khối lượng không đổi.

B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Phân hủy NH3.

D. Đun nóng Mg với dung dịch HNO3 loãng.

Câu 16: Trong công nghiệp, phần lớn lượng nitơ sản xuất ra được dùng để

A. làm môi trường trơ trong luyện kim, điện tử,…

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. tổng hợp phân đạm.

C. sản xuất axit nitric.

D. tổng hợp amoniac.

Câu 17: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nitơ không duy trì sự cháy, sự hô hấp và là một khí độc.

B. Vì có liên kết 3 nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học.

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.

D. Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+, NO3, NO2, lần lượt là -3, +4, -3,+5,+4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18: Tìm các tính chất không thuộc về khí nitơ?

(a) Hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp (-196oC);

(b) Cấu tạo phân tử nitơ là

(c) Tan nhiều trong nước;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nặng hơn oxi;

(e) Kém bền, dễ bị phân hủy thành nitơ nguyên tử.

A. (a), (c), (d). B. (a), (b). C. (c), (d), (e). D. (b), (c), (e).

Mức độ vận dụng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: X là một oxit nitơ, trong đó O chiếm 36,36% về khối lượng. Công thức của X là

A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2O5.

Câu 20: X là một oxit nitơ, trong đó N chiếm 30,43% về khối lượng. Công thức của X là

A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2O5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm:

Câu hỏi trắc nghiệm Nitơ Photpho 1

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Hình 3: Thu khí N2, H2 và He. B. Hình 2: Thu khí CO2, SO2 và NH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Hình 3: Thu khí N2, H2 và NH3. D. Hình 1: Thu khí H2, He và HCl.

Câu 22: Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau:

Hình vẽ trên có thể áp dụng để thu được những khí nào trong các khí sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Nitơ Photpho 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. O2, N2, H2, CO2. B. NH3, O2, N2, HCl, CO2.

C. NH3, HCl, CO2, SO2, Cl2. D. H2, N2, O2, CO2, HCl, H2S.

Câu 23: Fe có thể được dùng làm chất xúc tác trong phản ứng điều chế NH3 từ N2 và H2:

Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của Fe trong phản ứng trên?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Làm tăng nồng độ các chất trong phản ứng trên.

B. Làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

C. Làm tăng tốc độ phản ứng.

D. Làm tăng hiệu suất phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: Cho cân bằng hoá học: Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi

A. thay đổi áp suất của hệ. B. thay đổi nồng độ N2.

C. thay đổi nhiệt độ. D. thêm chất xúc tác Fe.

Câu 25: Cho phản ứng: Trong các yếu tố sau đây: (1) áp suất; (2) nhiệt độ; (3) nồng độ; (4) chất xúc tác, có mấy yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học trên?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 26: Cho phản ứng: Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 bị giảm nếu

A. giảm áp suất, tăng nhiệt độ. B. giảm áp suất, giảm nhiệt độ.

C. tăng áp suất, tăng nhiệt độ. D. tăng áp suất, giảm nhiệt độ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau:

Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, những thay đổi nào dưới đây làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất, (3) thêm chất xúc tác, (4) giảm nhiệt độ, (5) lấy NH3 ra khỏi hệ.

A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (3), (5).

C. (2), (4), (5). D. (2), (3), (4), (5).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28: Cho biết phản ứng là phản ứng toả nhiệt. Cho một số yếu tố: (1) tăng áp suất, (2) tăng nhiệt độ, (3) tăng nồng độ N2 và H2, (4) tăng nồng độ NH3, (5) tăng lượng xúc tác. Các yếu tố làm tăng hiệu suất của phản ứng nói trên là

A. (2), (4). B. (1), (3). C. (2), (5). D. (3), (5).

Câu 29: Trong phản ứng tổng hợp amoniac:

Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. giảm nhiệt độ và áp suất. B. tăng nhiệt độ và áp suất.

C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. D. giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất.

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download file đầy đủ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. NITO PHOTPHO – LÝ THUYẾT-có đáp án

 

Website còn có bài tập trắc nghiệm cho tất cả các chương – chủ đề của cả 3 khối, các thầy cô và các em có thể xem cụ thể từng khối lớp tại các link sau

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các thầy cô có thể xem các tài liệu khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *