Cho 0,1 mol chất X C2H9O6N3 tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol KOH đun nóng

Cho 0,1 mol chất X C2H9O6N3 tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol KOH đun nóng

 

Cho 0,1 mol chất X (C2H9O6N3) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol KOH đun nóng thu được hợp chất amin làm xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Chọn giá trị đúng của m?

A. 29,5 gam. B. 17,8 gam. C. 23,1 gam. D. 12,5 gam.

Lời giải

Cho 0,1 mol chất X C2H9O6N3 tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol KOH đun nóng

 

Xem thêm