Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y, thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N

Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y, thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N

 

Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y, thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Lời giải

Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y, thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N

 

Xem thêm