Cho các chất hữu cơ mạch hở X là axit không no phân tử có hai liên kết pi Y là axit no đơn chức Z là ancol no hai chức T là este của X Y với Z

Cho các chất hữu cơ mạch hở X là axit không no phân tử có hai liên kết pi Y là axit no đơn chức Z là ancol no hai chức T là este của X Y với Z

 

Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no, phân tử có hai liên kết pi (π); Y là axit no, đơn chức; Z là ancol no, hai chức; T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3; 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 68,7. B. 68,1. C. 52,3. D. 51,3.

Lời giải

Cho các chất hữu cơ mạch hở X là axit không no phân tử có hai liên kết pi Y là axit no đơn chức Z là ancol no hai chức T là este của X Y với Z

 

Xem thêm