0

X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức một ancol hai chức và một este hai chức đều no mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 009 mol X

X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức một ancol hai chức và một este hai chức đều no mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 009 mol X

 

X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức, một ancol hai chức và một este hai chức (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 lớn hơn khối lượng của H2O là 10,84 gam. Mặt khác, 0,09 mol X tác dụng vừa hết với 0,1 mol KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan và một ancol có 3 nguyên tử C trong phân tử. Phần trăm khối lượng của este trong X là

A. 64,78%. B. 59,1%. C. 32,39%. D. 29,55%.

 

Lời giải

X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức một ancol hai chức và một este hai chức đều no mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 009 mol X

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *