0

Cho các chuyển hoá sau: X + H2O → Y  Y + H2 → Sobitol 

Cho các chuyển hoá sau: X + H2O → Y  Y + H2 → Sobitol

 

Cho các chuyển hoá sau :

(1) X + H2O → Y (t0, xt)

(2) Y + H2 → Sobitol (t0, Ni)

(3) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3 (t0, Ni)

(4) Y → E + Z (t0, xt)

(5) Z + H2O → X + G (AS, clorophin)

X, Y và Z lần lượt là :

A. tinh bột, glucozơ và ancol etylic. B. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.

C. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic. D. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.

 

Lời giải

(1) Tinh bột (X) + H2O   glucozơ (Y)

(2) glucozơ (Y) + H2   Sobitol

(3) glucozơ (Y) + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O    Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3

(4) glucozơ (Y)   C2H5OH  + CO2 (Z)

(5) CO2 (Z) +  H2O   Tinh bột (X)  + O2 (G)

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *