0

Cho các phát biểu sau: a Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali b Điện phân dung dịch AgNO3, thu được kim loại Ag ở catot

Cho các phát biểu sau:

a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali.

b) Điện phân dung dịch AgNO3, thu được kim loại Ag ở catot.

 

Cho các phát biểu sau:

a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali.

b) Điện phân dung dịch AgNO3, thu được kim loại Ag ở catot.

c) Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Ca(HCO3)2, thu được khí CO2.

d) Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Lời giải

a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali. => ĐÚNG

b) Điện phân dung dịch AgNO3, thu được kim loại Ag ở catot. => ĐÚNG

Ag ở catot, O2 ở anot. pt điện phân 2AgNO3 + H2O → 2Ag + 2HNO3 + 1/2 O2

c) Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Ca(HCO3)2, thu được khí CO2. => ĐÚNG

d) Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. => ĐÚNG Zn đẩy Cu ra khỏi dd CuSO4, Cu sinh ra bán trên thanh Zn tạo thành hệ Zn-Cu nhúng trong dung dịch chất điện li CuSO4 => đủ 3 điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *