Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → X1 + 2X2 X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

 

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X2 + 2O2 → X5 + H2O (men giấm)

(e) X4 + 2X2 ↔ X6 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6

A. 146. B. 104. C. 148. D. 132.

Lời giải

X C12H14O4 có k = 6, 4 oxi => X là este 2 chức

X1 là muối; X3, X4 là eylen glicol và axit terephtalic

=> X là C2H5OOCC6H4COOC2H5

X3 tạo thành từ X1 nên X3 là axit terephtalic X4 là eylen glicol

=> X1 là NaOOCC6H4COONa

X2 là C2H5OH => X5 là CH3COOH

X4 (eylen glicol) + 2X5 (CH3COOH)  →  X6 là (CH3COOCH2)2 có M=146

 

Xem thêm

Leave a Comment