0

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

 

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X3 + 2X2 ↔ X5 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5

A. 118. B. 194. C. 222. D. 202.

X C10H10O4 có k = 6, 4 oxi, X tác dụng với NaOH tạo thành nước => có nhóm COOH

X1 là muối; X3, X4 là eylen glicol và axit terephtalic

=> X là HOOCC6H4COOC2H5

X3 tạo thành từ X1 nên X3 là axit terephtalic X4 là eylen glicol

=> X1 là NaOOCC6H4COONa

X2 là C2H5OH => X5 là C2H5OOCC6H4COOC2H5 có M=222

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *