Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH

Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH

 

Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau đó cô cạn dung dịch thu được chất hữu cơ đơn chức Y và phần chất rắn chỉ chứa các chất vô cơ. Nếu cho X tác dụng với dung dịch HCl dư sau đó cô cạn dung dịch thì được phần chất rắn và giải phóng khí Z. Phân tử khối của Y và Z lần lượt là

A. 31; 46. B. 31; 44. C. 45; 46. D. 45; 44.

Lời giải

Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH

 

Xem thêm