0

Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng: (1) E + NaOH → X + Y + Z

Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng: E + NaOH → X + Y + Z

 

Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y + Z

(2) X + HCl → F + NaCl

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

(b) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.

(c) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

(d) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.

(e) Trong phân tử Z và F đều không có liên kết pi.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Lời giải

(2)(3) ⇒ X, Y là các muối

(1) ⇒ E là este, mặt khác ME < 168 nên E là este 2 chức ó E có 4 oxi ⇒ E có 4C ⇒ E là C4H6O4

MZ < MF < MT nên: E là HCOO-CH2-COO-CH3

X là HCOONa            Y là HO-CH2-COONa           Z là CH3OH    F là HCOOH  T là HO-CH2-COOH

(a) Đúng, dùng H2SO4 đặc xúc tác: HCOOH ® CO + H2O

(b) Đúng: HO-CH2-COOH + 2Na ® NaO-CH2-COONa + H2

(c) Sai, 2 chất cùng là ancol CH3OH có nhiệt độ sôi thấp hơn

(d) Sai, chỉ có một CTCT duy nhất HCOO-CH2-COO-CH3

(e) Sai Z là CH3OH không có liên kết pi, F là HCOOH có liên kết pi trong nhóm COO

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *